Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborníci budúcnosti v zahraničí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060458
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33601 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti študentov mobilitných projektov. Študenti v rámci svojho odboru sú schopný zastávať pozície v rôznych pracovných oblastiach úzko súvisiacich s ich študijným zameraním. Takto si účastníci rozšíria vedomosti a získajú viac pracovných skúseností z viacerých pracovných oblastí. Mobilitný projekt je jednou z možností uplatnenia študentov v zamestnaní. Pre potenciálneho zamestnávateľa sa účastníci mobilitných projektov stávajú viac atraktívnejší. Študenti majú lepšie možnosti uplatnenia na trhu práce a ich zamestnateľnosť stúpne po absolvovaní odborných stáží v zahraničí. Minuloročným aj súčasným cieľom je vybudovanie medzinárodnej partnerskej siete, aby sme vytvorili každoročne možnosti zúčastniť sa projektov mobility. Tento cieľ postupne napĺňame. V minuloročnom projekte sme získali 2 nových rakúskych partnerov. V súčasnosti sme nadviazali kontakt s českým partnerom - Sportisimo, K&K Hotel. A v neposlednom rade dôležitým cieľom je aj modernizácia a zvýšenie kvality výučby, a to implementáciou získaných skúseností z realizovaných mobilitných projektov do obsahu učebných plánov, školského vzdelávacie programu, do nových metód výučby (projektové vyučovanie) a nástrojov (metodické listy). Ciele v oblasti odborného rastu účastníkov : 1. Odbor obchodná akadémia: - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení administratívny a korešpondencie - oboznámiť sa s prácou na oddelení marketingu - marketingové nástroje, stratégia, plán - oboznámiť sa s manažérskymi funkciami, prácou manažéra a s procesom rozhodovania v bežných a krízových situáciách 2. Odbor manažment regionálneho cestovného ruchu: - oboznámiť sa s fungovaním medzinárodného hotela - oboznámiť sa s dokumentmi v oblasti administratívy a korešpondencie - oboznámiť sa s prácou na recepcii - zvýšenie komunikačných schopností 3. Odbor obchodné a informačné služby: - oboznámiť sa s dokumentmi v oblasti administratívy a korešpondencie - oboznámiť sa s prácou na oddelení marketingu - grafický dizajn, návrh a tvorba propagačných materiálov - oboznámiť sa s IT oddelením - návrh a tvorba web stránok, e-shopu, e-commerce Podrobný rozpis aktivít je v pracovnom programe, ktorý je v prílohe. Charakteristika cieľových skupín: 15 študentov a 2 sprevádzajúci učitelia, cieľová krajina: Česká republika (Praha), doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október/november 2019 1. obchodná akadémia – počet študentov: 5 (Sportisimo) 2. manažment regionálneho cestovného ruchu – počet študentov: 5 (K&K Hotel) 3. obchodné a informačné služby - počet študentov: 5 (Sportisimo) - účastníci sú zdraví, bez akéhokoľvek zdravotného postihnutia a nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť - ovládajú anglický a nemecký jazyk na úrovni B1 (úroveň mierne pokročilá - podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti) - z celkového počtu účastníkov, 50% pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nezamestnaní rodičia, jeden z rodičov pracuje v zahraničí, rozvedení rodičia, polosirota/sirota). Opis plánovaných aktivít: 1. prípravná fáza projektu: jún 2018 - september 2019 2. realizačná fáza: október 2019 - január 2020 3. záverečná fáza: február 2020 - máj 2020 Krátky opis očakávaných výsledkov: - zvýšenie prestíže školy medzi ostatnými strednými školami Trnavského samosprávneho kraja - rozvíjanie kvality inštitúcie, zatraktívnenie školy pre študentov, a tým zvýšenie záujmu študovať na škole v študijných odboroch - internacionalizácia školy, a to pomocou programov EU, platformy EPALE - zvýšená motivácia žiakov, aby sa znížila ich absencia - zvýšenie odborných kompetencií, zručností a vedomostí našich študentov aj učiteľov, to znamená zlepšiť kompetencie vedenia, zamestnancov a aj študentov - poskytnutie spätnej väzby od zahraničných partnerov dalo škole priestor na sebareflexiu, ktorú je potrebné využiť pri zmene výučby cudzích jazykov a odbornej prípravy žiakov - rozšírenie počtu medzinárodných partnerov v programe ERASMUS+, a tým pádom získanie zahraničných partnerov a využitie týchto kontaktov v budúcnosti pre inováciu odborného vzdelávania v študijných odboroch školy - modifikovanie a modernizácia systému výučby na škole, najprv v odborných predmetoch a neskôr vo všetkých ostatných, pretransformovať obsah výučby, školského vzdelávacieho programu, implementácia nových metód a nástrojov výučby tak, aby absolventi školy boli atraktívni nielen pre slovenské firmy ale dokázali sa uplatniť aj zahraničí - zvýšenie konkurencieschopnosti našej školy pomocou poskytovania atraktívnych možností pre študentov, a tak dostať školu nielen do národného povedomia, ale aj do medzinárodného
Koordinátor:Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
Veľký Meder