Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krása v zručnostiach, zručnosti v kráse
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060461
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22260 €
Sumár projektu:Názov projektu: Krása v zručnostiach, zručnosti v kráse Žiadajúca organizácia: Stredná odborná škola, beauty služieb, Centrum odborného vzdelávania a prípravy , Račianska 105, Bratislava Ciele projektu: 1.prepojiť odborné vzdelávanie s potrebami národnej a európskej praxe 2.posilniť praktickú odbornú prípravu v domácom i zahraničnom prostredí formou stáží 3.uľahčiť absolventom uplatnenie sa na európskom trhu práce 4.zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa a byť úspešný v odbore 5.zdokonaliť kľúčové i generické kompetencie žiakov 6.posilniť u žiakov pocit príslušnosti k európskemu spoločenstvu Účastníci projektu: 12 žiakov školy ( 6 žiakov učebného odboru 6456 H kaderník, 6 žiakov študijného odboru 6362 M kozmetička a vizážistka 2 sprevádzajúce osoby Žiaci absolvujú stáž v rozsahu dvoch týždňov v partnerských hostiteľských organizáciách: V Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Olomouci a v Strednej odbornej škole v Prostejove. Partnerské organizácie boli zvolené na základe obdobného zamerania vzdelávaných odborov. všetky zúčastnené školy sa dohodli na účasti sprostredkovateľskej organizácie Agamos, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s organizáciou a riadením projektov v oblasti vzdelávania. Všetci partneri sa navzájom oboznámili s cieľmi projektu, odkonzultovali všetky oblasti a dohodli sa na obsahu vzdelávacích jednotiek a použití nástrojov ECVET pri hodnotení splnenia vzdelávacích jednotiek, ktoré budú zaznamenané v hodnotiacich záznamoch. Názvy týchto jednotiek sú: Prehlbovanie vedomostí a zručností v učebnom odbore kaderník so zreteľom na špecifiká odborného vzdelávanie v Českej republike Prehlbovanie vedomostí a zručností v študijnom odbore kozmetička a vizážistka so zreteľom na špecifiká odborného vzdelávanie v Českej republike Obe jednotky predstavujú realizáciu komplexnej úlohy v odbore s využitím osvojených zručností. Všetky aktivity realizované v rámci projektu zahŕňajú prípravnú fázu, samotnú mobilitu - odbornú stáž v ČR a poststážovu fázu zahŕňajúcu hodnotenie projektu a diseminačné aktivity. Prípravná fáza je zameraná na dôkladnú odbornú, jazykov i kultúrnu prípravu účastníkov mobilít, zaistenie dopravy a poistenia. Rovnako detailne budú o všetkých náležitostiach informovaní zákonní zástupcovia žiakov. Na aktivitách prípravnej fázy sa bude spolupodieľať aj sprostredkovateľská organizácia. V priebehu samotnej stáže sú žiaci pod dohľadom sprevádzajúcej osoby a garanta praxe z hostiteľskej organizácie. V tejto nosnej časti projektu plnia žiaci vzdelávacie jednotky na pracoviskách a o všetkých pracovných udalostiach si vedú písomné záznamy v pracovných denníkoch. Voľnočasové aktivity prebiehajú podľa naplánovaného programu so zameraním na oboznámenie sa s kultúrou a životným štýlom ľudí v hostiteľskej krajine. V tejto etape očakávame od našich žiakov zodpovedné plnenie si pracovných povinností a zadaných úloh, rozvoj a osvojenie si nových poznatkov a zručností vo svojom odbore a významné posilnenie schopnosti tímovej práce, prehĺbenie vzťahu ku zvolenej profesii ako aj preverenie schopnosti žiaka aktívne pracovať a žiť v novom prostredí bez pomoci rodinného zázemia. Na základe kritérií výberu žiakov sa domnievame, že naši žiaci absolvujú túto etapu projektu bez závažných pochybení a osobných problémov. Rovnako dôležitá ale iste náročnejšia bude etapa po ukončení mobilít. Je našim zámerom komunikovať dosiahnuté výsledky a skúsenosti čo najširšej odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom širokej škály diseminačných aktivít zameraných nna viacero cieľových skupín (žiaci školy a ich rodičia, žiaci základných škôl - záujemcovia o štúdium, pedagógovia školy, pedagógovia iných škôl podobného zamerania, spolupracujúce organizácie v oblasti vzdelávania, podnikateľské subjekty, profesijné a stavovské organizácie pôsobiace vo sfére služieb). V krátkodobom horizonte ako najmarkantnejší dopad očakávame zvýšenie motivácie žiakov učiť sa, nárast záujmu o stáže v prevádzkach podnikateľských subjektoch, výrazné zlepšenie schopností tímovej práce, spoluzodpovednosti člena kolektívu za výsledky pracovnej činnosti s prejavmi ochoty pomáhať spolužiakom a v neposlednej rade očakávame výrazný záujem našich žiakov o všetky nové poznatky a zručnosti, ktoré účastníci mobilít nadobudli a budú prezentovať svojim spolužiakom . Sme hlboko presvedčení, že rast úrovne motivácie učiť sa a zlepšenie vzťahu k budúcej profesii výrazne pozitívne ovplyvnia úspešné uplatnenie sa našich absolventov na trhu práce. Z dlhodobého hľadiska po úspešnom zavŕšení projektu predpokladáme zapracovanie jeho výstupov do základných pedagogických dokumentov a do stratégie rozvoja školy. V dôsledku realizácie širokej škály diseminačných aktivít a väčšej informovanosti o škole očakávame nárast počtu uchádzačov o štúdium i zvýšený záujem zamestnávateľov o spoluprácu v oblasti praktického vzdelávania formou stáží alebo partnerstva so školou vstupom do systému duálneho vzdelávania.
Koordinátor:Stredná odborná škola beauty služieb, Centrum odborného vzdelavania a prípravy
Bratislava