Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxou k zamestnaniu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060462
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60322 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže, počas ktorej budú môcť využívať a prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí a tým zvýšiť svoje odborné, ako aj osobné kompetencie. Cieľovou skupinou trojtýždňovej zahraničnej mobility v Taliansku je 23 študentov 3. ročníka odboru Mechatronika. Predpokladaný termín odbornej stáže študentov je september 2019. Všetci účastníci ovládajú anglický jazyk na komunikačnej úrovni a sú schopní akceptovať kultúrnu a národnú rôznorodosť cieľovej krajiny. Účastníci projektu nemajú žiadne špeciálne potreby. Zhruba 45% účastníkov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia s nedostatkom príležitostí. Odborná prax je zameraná na vytváranie súhrnných predpokladov pre výkon pracovných činností v uvedenom odvetví. Cieľom odbornej stáže v zahraničí je rozvíjanie odborných vedomostí, zručností a návykov získaných počas štúdia, ktoré sú potrebné pre výkon pracovnej činnosti v danom odbore. Cieľové vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali účastníci počas stáže nadobudnúť, resp. zvýšiť/zlepšiť v odbore Mechatronika sú: - schopnosť navrhovať, konštruovať prvky a komponenty mechatronických výrobkov, - schopnosť uvádzať mechatronické sústavy do prevádzky, diagnostikovať ich technický stav a zabezpečovať ich prevádzkyschopnosť, - schopnosť používať nové technológie, techniky, programy (grafické systémy na znázornenie strojových zariadení a ich častí), - schopnosť aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov. - schopnosť aplikovať znalosť správnej voľby materiálov používaných pri výrobe mechatronických častí v konštrukciách strojov, - schopnosť aplikovať moderné systémy výroby v strojárstve ako CAD/CAM/CAE, programovať CNC stroje a správne ich ovládať. - schopnosť používať matematické, fyzikálne, chemické, ekologické a ďalšie zákony v riešení technických problémov a v praxi klasickými spôsobmi i pomocou výpočtovej techniky, - schopnosť používať nové technológie, techniky, programy (grafické systémy na znázornenie strojových zariadení a ich častí), - schopnosť ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, - schopnosť pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, - schopnosť graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy, - rozšíriť odbornú slovnú zásobu a jej integráciu do pracovnej komunikácie. Cieľom zahraničnej odbornej praxe je priblížiť študentom výrobnú atmosféru v stredne veľkých a zároveň porovnať ich vlastné odborné vedomosti s praxou v reálnom pracovnom prostredí. Očakávaný dopad mobilitného projektu na účastníkov z odboru Mechatronika: - zvýšenie odbornej kompetencie - zdokonaľovanie zručností a kvalifikácie študentov - zlepšenie prístupu k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a k celoživotnému získavaniu znalostí a kvalifikácie. Okrem odborných kompetencií predpokladáme získanie, resp. zlepšenie komunikačných, osobných a sociálnych kompetencií (schopností): • aktívne komunikovať v cudzom jazyku, • vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov, • navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v cudzom jazyku, • spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa, • vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku, • ovládať operácie pri práci s počítačom, • vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, • rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, • rozvíjať samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, • samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, • predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s tútorom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, • ovládať základy modernej pracovnej technológie, • určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, • overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, • prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, • predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých. Významný je aj dopad realizácie zahraničnej mobility na vysielajúcu organizáciu v podobe: - zvýšenia jej konkurencieschopnosti, - zlepšenia prestíže, - rozvoja dlhodobej spolupráce s partnerskými organizáciami, - rastu odborných a manažérskych kompetencií pedagógov školy, - integrácie vedomostí od učebných osnov a zdôraznenie významu duálneho vzdelávania.
Koordinátor:Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
Košice