Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v zahraničí - cesta k naplneniu životných cieľov získaním profesných i všeobecných skúseností
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060464
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35216 €
Sumár projektu:Dlhodobým cieľom našej organizácie je neustále zvyšovanie a rozvoj kvality výučby (modernizáciou vyučovacích metód, priestorov a učebných pomôcok), internacionalizácia a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Snaha školy v tejto oblasti spočíva v kontinuálnom zvyšovaní/zlepšovaní odborných a osobných kompetencií našich zamestnancov (učiteľov) a študentov, a tým aj prestíže samotnej školy. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť spojiť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia na škole s praktickými a získať tak praktické zručnosti v reálnom pracovnom prostredí. Študenti svojím aktívnym prístupom pri získavaní vedomostí zvyšujú efektivitu vzdelávacieho procesu. Prax v zahraničných podnikoch je pre nich príležitosťou na zlepšenie svojich šancí na trhu práce, pretože môžu teoretické vedomosti aplikovať do praktických skúseností a porovnať fungovanie podobných firiem v zahraničí a na Slovensku. Budú tiež môcť porovnať organizáciu a systém práce, technické a technologické vybavenie, softvérové zabezpečenie a ich kompatibilitu s vybavením firiem na Slovensku. Študenti na svojom pobyte v zahraničí budú automaticky používať cudzí (anglický) jazyk. V praxi si overia, že ovládanie cudzieho jazyka sa stalo primárnou potrebou a nevyhnutnosťou adekvátneho profesionálneho uplatnenia. Pobytom v zahraničí vzrastie ich sebavedomie, keďže bežné i pracovné úlohy (prípadne problémy) budú riešiť bez použitia materinského jazyka. Cieľom projektu je teda zvýšiť odbornú a vedomostnú úroveň našich absolventov, aby boli schopní úspešne sa presadiť na trhu práce. Cieľovou skupinou projektu je 15 študentov zo študijného odboru Prevádzka a ekonomika dopravy. Predpokladaný termín trojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v partnerskej organizácii v Prahe v Českej republike je október 2019. Študenti študijného odboru Prevádzka a ekonomika dopravy sú pripravení tak, aby po nástupnej praxi mohli vykonávať technicko-hospodárske a ekonomické funkcie, prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy a prepravy. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu. Študenti študijného odboru si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce môžu nájsť uplatnenie napr. v cestnej doprave vrátane samostatne podnikajúcej osoby. Hlavné ciele a potreby mobilitného projektu z hľadiska odborného a osobného rastu študentov: - potrebujú každodenný kontakt s anglickým jazykom, potrebujú sa naučiť ako sa vyjadriť v bežných situáciách, ale aj v odbornej komunikácii, potrebujú si rozvíjať svoju odbornú slovnú zásobu - potrebujú vidieť prácu v zahraničnom podniku, aby mohli porovnať metódy a postupy u nás a v zahraničí, - študenti v rámci našej školskej odbornej praxe majú len obmedzenú možnosť pracovať so zariadeniami, s prístrojmi a nástrojmi, v zahraničí je tých odborných nástrojov, programov viac, takže ich práca bude odbornejšia, kvalitnejšia, intenzívnejšia - študenti potrebujú pochopiť deľbu práce a štruktúry vo veľkých zahraničných firmách, - študenti sa potrebujú oboznámiť s dopravnými a prepravnými činnosťami, - študenti sa potrebujú oboznámiť s vedením skladového hospodárstva a spôsobov distribúcie, - študenti spoznajú spôsoby identifikácie porúch, diagnostiky a následného odstránenie zistených závad pomocou najnovších technológií, - študenti sa potrebujú oboznámiť s programami, organizáciou, zásadami vytvárania cestovných poistení, zmlúv, - študenti spoznajú postupy a formy colnej deklarácie , - študenti spoznajú marketingové stratégie veľkej firmy. Očakávaný dopad projektu na vysielajúcu organizáciu/školu: - zvýšenie atraktivity v domácom i v zahraničnom prostredí vyvolaný zvýšením podielu vysokokvalifikovaných absolventov - využívanie osvojených poznatkov v procese vytvárania učebných plánov a adaptovať ich vo výučbe praktických predmetov - používanie získaných vedomostí pri nasledujúcich mobilitných projektoch - osobnostný a profesionálny rozvoj odborných pracovníkov. Očakávaný dopad na projektových partnerov: - zvyšovanie prestíže firmy, - získanie nových zamestnancov, - rozšírenie medzinárodnej spolupráce.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
Strážske