Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podporme odborné vzdelávanie mládeže európskymi cestami
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060467
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38529 €
Sumár projektu:Ideu projektu "Podporme odborné vzdelávanie mládeže európskymi cestami" podnietila snaha poskytnúť študentom našej školy prípravu na vstup na trh práce s možnosťou presadiť sa v Európskej únii. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality OVP v profesiách mechanik číslicovo riadených strojov a pracovník marketingu-blok cestovný ruch prostredníctvom získavania skúseností v partnerských organizáciách Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice a Grone-Bildungszentren Thüringen GmbH -gemeinnützig- Weimar. Ďalšími čiastkovými cieľmi projektu sú: 1. Zlepšiť vedomosti, zručnosti a odborné kompetencie študentov v odboroch mechanik číslicovo riadených strojov a pracovník marketingu- blok cestovný ruch. 2. Zlepšiť jazykové kompetencie pre bežnú komunikáciu a odbornú terminológiu. 3. Zvýšiť samostatnosť študentov absolvovaním odbornej praxe v cudzom prostredí. 4. Zlepšiť schopnosti študentov pracovať v tíme a plniť pridelené úlohy. 5. Implementovať skúsenosti z iných vzdelávacích systémov do vzdelávacieho systému školy. 6. Zvýšiť motiváciu pedagogických zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu. 7. Zatraktívniť štúdium na škole prostredníctvom absolvovania odbornej praxe v zahraničí. 8. Spoznávať cudzie kultúry a budovať pocit európskej spolunáležitosti. Realizácia projektu je rozdelená do piatich fáz: 1.fáza- prípravná fáza: Táto fáza pozostáva hlavne z príprav a komunikácie s partnermi, výberu a špecifickej prípravy účastníkov, zabezpečenia potrebných dokumentov, logistických záležitostí. 2.fáza – realizácia mobility: Na úvod každej mobility sa stretnú účastníci a zodpovední pracovníci partnera, v ktorom sa navzájom informujú o priebehu mobility. Počas mobility budú kontaktné osoby k dispozícii účastníkom, budú organizovať pracovný a kultúrny program. Pedagogickí zamestnanci budú komunikovať priamo s partnerskou organizáciou, za žiakov bude zodpovedná sprevádzajúca osoba. Na záver prebehne stretnutie účastníkov, tútora, pracovníkov partnera, pracovníkov prijímajúcich podnikov za účelom zhodnotenia stáže. 3. fáza -hodnotenie projektu: Táto fáza zahŕňa vypracovanie hodnotiacich správ. 4. fáza- posúdenie a uznanie mobility: Učitelia a majstri OV uznajú výsledky hodnotenia a uznajú, že vzdelávacie výstupy boli dosiahnuté. Dosiahnuté výsledky budú zaznamenané v školskej klasifikácii a v dodatku k vysvedčeniu. 5. fáza- diseminácia výsledkov projektu: Priebežne sa zorganizujú aktivity súvisiace s rozširovaním výsledkov projektu. Projektu sa zúčastní celkovo 22 účastníkov rozdelených do dvoch prijímajúcich organizácií, a to nasledovne: 1. Třemošnice-Česko: 8 žiakov tretieho a štvrtého ročníka odboru mechanik číslicovo riadených strojov a 1 sprevádzajúca osoba, ; 2. Weimar-Nemecko: 8 žiakov tretieho a štvrtého ročníka odboru mechanik číslicovo riadených strojov, 4 žiaci tretieho ročníka odboru pracovník marketingu- blok cestovný ruch a 1 sprevádzajúca osoba, . Realizáciou projektu očakávame najmä rozšírenie vedomostí a praktických zručností z odborných strojárskych a ekonomických predmetov. Očakávaným dopadom projektu je aj zvýšenie jazykovej úrovne žiakov, komunikačných schopností, ich motivácie k štúdiu. Projekt by mal prispieť aj k rozvoju osobnosti žiakov, ich väčšej miere samostatnosti, nezávislosti, zodpovednosti, k rozšíreniu rozhľadu. Škola sa viac dostane do povedomia verejnosti, viac sa zviditeľní, zlepší svoj image, nadobudne skúsenosti pri príprave a organizovaní zahraničných odborných stáží, získa nové kontakty, čo môže v budúcnosti zúžitkovať aj pri ďalšej spolupráci na medzinárodnej úrovni. Očakáva sa vzájomná výmena výchovno-vzdelávacích skúseností a obohatenie pedagogickej praxe učiteľov. Výsledky projektu budú zakomponované do Školského vzdelávacieho programu, očakáva sa skvalitnenie výučby. Dlhodobým prínosom môže byť zvýšenie šance našich absolventov zamestnať sa a nárast počtu záujemcov o štúdium na našej škole.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Žarnovica