Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060469
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29699 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť spojiť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia na škole s praktickými a získať tak praktické zručnosti v reálnom pracovnom prostredí. Účasť na zahraničnej mobilite predstavuje pre našich žiakov konkurenčnú výhodu pri snahe presadiť sa na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Cieľom projektu je teda zvýšiť odbornú a vedomostnú úroveň našich absolventov, aby boli schopní úspešne sa presadiť na trhu práce. Z hľadiska rozvoja kvality a modernizácie vyučovacieho procesu je naša škola otvorená vzdelávaniu pre potreby medzinárodného trhu práce. Žiaci potrebujú nadobudnúť odborné vedomosti i odborné zručnosti pri výrobe jedál špecifickej národnostnej kuchyne a to s využitím špecifických domácich surovín a ingrediencií, naučiť sa domácim zvyklostiam v stolovaní a v obsluhe zahraničných hostí v cestovnom ruchu, v kúpeľníctve hosťujúcej krajiny. Je potrebné vo výuke uplatniť názorné vyučovacie metódy s prepojením na odbornú prax v konkrétnych podmienkach cudzej krajiny, získať skúsenosti našich pedagogických pracovníkov nielen v jazykových kompetenciách, ale i v odborných zručnostiach. Odborné skúsenosti získané počas odbornej zahraničnej praxe budú ako nové kompetencie a nové vyučovacie metódy, ale i nástroje zapracované v rámci inovácie do vzdelávacieho programu odboru Hotelová akadémia. Cieľovou skupinou projektu je 13 žiakov z odboru Hotelová akadémia. Predpokladaný termín trojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v Prahe v Českej republike je október 2019. Hlavné ciele mobilitného projektu z hľadiska odborného a osobného rastu študentov: - zlepšenie odborných kompetencií a zručností v povolaní kuchár a čašník, - získať pracovné skúsenosti a schopnosť aplikovať súčasné (moderné) technológie v príprave jedál a nápojov, - oboznámiť sa s podmienkami výrobných procesov, s ekonomickými podmienkami prevádzky hotelových a reštauračných zariadení, bezpečnostnými predpismi, - získať odborné skúsenosti v oblasti komunikácie s klientmi reštauračných zariadení, - získať ďalšie cenné skúsenosti v oblasti manažovania a prevádzky hotelových zariadení, - zvýšenie sebavedomia žiakov, osobných kompetencií a mäkkých zručností - zvýšenie zamestnateľnosti a zlepšenie pracovných perspektív na domácom i zahraničnom pracovnom trhu - posilnenie odborných podnikateľských kompetencií a zručností - zlepšenie jazykových kompetencií - získanie interkultúrnych poznatkov a skúseností - pochopenie prepojenia medzi teóriou a praxou s možnosťami uplatnenia sa na trhu práce - modernizácia a medzinárodné otvorenie sa školy - porozumenie medzinárodnému prostrediu cez osobné skúsenosti, - naučiť sa riešiť a zvládať problémové situácie, - naučiť sa adaptovať v neznámom prostredí, - budovať medzinárodné vzťahy. Zahraničná pracovná mobilita prispeje aj k rozvíjaniu jazykových zručností (komunikácia so zahraničnými zákazníkmi, používanie odborných termínov), ako aj ku kultúrnemu rozvoju študenta (poznávanie inej kultúry, iných zvykov, kuchyne, návšteva kultúrnych pamiatok, múzeí, galérií, spoznávanie historického centra hosťujúcich miest). Očakávaný dopad realizácie zahraničnej mobility na vysielajúcu organizáciu (školu) v podobe: - zvýšenia jej konkurencieschopnosti, - zlepšenia prestíže, - rozvoja dlhodobej spolupráce s partnerskými organizáciami, - rastu odborných a manažérskych kompetencií pedagógov školy, - integrácie vedomostí do učebných plánov všetkých zúčastnených odborov, - zefektívnenia výučby odborných predmetov na základe získaných vedomostí účastníkmi, - zdôrazňovania významu a posilňovania úloh odborného vzdelávania v procese inovácie. Zahraničná stáž je prínosom aj pre partnerské organizácie, a to najmä v týchto oblastiach: - zamestnanci firmy rozvíjajú počas odbornej stáže sklony k integrite, - manažérske a organizačné schopnosti a interpersonálne kompetencie, - firma podporuje budúcu mobilitu žiakov poskytnutím možnosti pracovného pomeru, resp. dlhodobej stáže vo firme, - vzájomná spolupráca krajín a výmena vedomostí, - firma získa možnosť zamestnať v budúcnosti odborníkov, ktorí už majú určité skúsenosti s ich technickým vybavením.
Koordinátor:Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Nové Zámky