Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viac skúseností viac príležitostí 2
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060472
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20610 €
Sumár projektu:Naša škola poskytuje 4-ročné odborné štúdium s maturitou v študijných odboroch OBCHODNÁ AKADÉMIA (OA), ŠPORTOVÝ MANAŽMENT a 3-ročné pomaturitné denné vyššie odborné štúdium (VOŠ) poskytujúce vyššie odborné vzdelanie v študijných odboroch CESTOVNÝ RUCH a FINANCIE. Dlhodobo sa venujeme vzdelávacím projektom. Cieľom projektu MEMO 2 je nadviazať na úspešne realizovaný projekt MEMO a dosiahnuť užšiu väzby medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce; pomôcť žiakom k lepším výkonom pri učení, k získaniu praktických zručností počas odbornej praxe v zahraničí, väčšiemu zmyslu pre iniciatívu a podnikanie, k zvýšeniu sebavedomia v oblasti uplatňovania sa na trhu práce a k získaniu interkultúrneho povedomia. Sprevádzajúcemu učiteľovi pomôže získať skúsenosti s realizáciou žiackych stáží v zahraničí, skúsenosti s následnou implementáciou ECVET prvkov do vzdelávacieho procesu a kurikúl, s budovaním medzinárodných partnerských vzťahov pre školu v oblasti odborného vzdelávania. Škole zvýši kredit a kvalitu vzdelávania. Prijímajúcim organizáciám umožní vyškoliť a prakticky pripraviť absolventov podľa aktuálnych potrieb trhu práce. Sprostredkujúcim organizáciám pomôže rozšíriť svoje portfólio aktivít. V európskom kontexte pomôže riešiť slabú uplatniteľnosť absolventov v študovaných odboroch a slabú pripravenosť absolventov na trh práce. V rámci projektu sú naplánované aktivity pre 12 žiakov 4. ročníka študijného odboru obchodnej akadémie. V Ostrave, v ČR (september 2019, 2 týždne) 4 žiaci v účtovníckej firme Account Professional a.s.; 4 žiaci v advokátskej poradni Klega a 4 žiaci v účtovníckej firme Galušková s.r.o. na pozíciách Administratívny pracovník a Pomocný účtovník. Konkrétne činnosti sú uvedené v prílohe "Časový harmonogram stáží" Pred realizáciou projektu vysielajúca organizácia (naša škola) uzavrie partnerskú dohodu so sprostredkovateľskou organizáciou AGAMOS, s.r.o., v ktorej bude uvedený zoznam spoločností a zoznam pracovných činností pre stážistov, obsah, čas, monitoring, zabezpečenie pracovísk, hodnotenie a certifikácia stáže (Certifikát a Europass Mobility) a voľnočasové aktivity. Škola uzavrie s každým účastníkom stáže zmluvu, v ktorej sa uvedie miesto a trvanie odbornej stáže, financovanie, povinnosti oboch strán a pracovný program účastníkov - obsah praxe, úlohy. Budú poverení učitelia, ktorí budú mať na starosti jednotlivé činnosti: organizačné zabezpečenie, dokumentáciu (príprava zmlúv, obstaranie dopravy, zabezpečenie ubytovania, poistenie, sledovanie praxe, pokroku účastníkov, certifikácia, bezpečnosť, hodnotenie, uznanie praxe. Pre účastníkov bude zabezpečená odborná, kulturálna príprava a príprava prevencie rizík. Po absolvovaní stáží každý účastník pripraví prezentáciu, vypracuje správu, kde budú uvedené prínosy mobility. Odovzdá dokumentáciu: Certifikáty, Europass Mobility. Hodnotiace formuláre, Denník z praxe a Modulové jednotky-ECVET. Na základe dokumentov škola vykoná analýzu a hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Uvedené dokumenty budú podkladom pre aktualizáciu kurikúl, zefektívnenie spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi. V rámci diseminačných aktivít budú informácie o projekte zverejnené na webovej a FB stránke školy, prezentované na rôznych fórach a podujatiach školy, zriaďovateľa, v rámci "Dní Petržalky", Dni župných škôl, v súťažiach o najlepší projekt na prezentáciách škôl v rámci mesta, kraja. Výsledky mobilít učiacich sa sa prejavia v dosiahnutí kvalitnejších zručností a kompetencií, v ich vyššej sebestačnosti a sebadôvery, ktorá im pomôže aktívne sa zapojiť do spoločnosti. Vybraní účastníci získajú lepšiu motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu. V dôsledku získania nových poznatkov, odborných zručností a kompetencií sa zlepší ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Sprevádzajúci učiteľ, ktorý koordinuje aktivity žiakov, získa lepšie kompetencie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy žiakov, skúsenosti a nové kontakty u zahraničných partnerov. Výsledky z projektu pomôžu inovovať obsah vzdelávacích programov a učebných osnov, modernizovať vyučovanie, zlepšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy a zvýšiť medzinárodnú otvorenosť. Zahraničná spolupráca prinesie upevnenie kontaktov s partnermi, lepšie porozumenie sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a osobnostné a pracovné uspokojenie. Úspešne realizovaný projekt bude mať dopady: pre školu: zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu vrátane praktickej prípravy; pre účastníkov: lepšia pripravenosť na uplatnenie sa na trhu práce; pre prijímajúce organizácie: lepšie odborne pripravení absolventi s kratšou dobou adaptácie. Pre sprostredkovateľov prinesie rozšírenie portfólia svojich aktivít.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Bratislava