Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradície v novom šate
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060474
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55200 €
Sumár projektu:Vycestovanie študentov a pedagogických zamestnancov do 2 štátov EU, Talianska a Malty, a absolvovanie odbornej praxe a hospitácií v týchto krajinách sú náplňou nášho projektu " Tradície v novom šate ". Projekt zároveň slúži ako prostriedok na dosiahnutie dlhodobejších cieľov. Podmienkou úspešnej realizácie je dôkladná príprava všetkých aktivít súvisiacich s projektom a spolupráca zúčastnených organizácií. Podmienky spolupráce sú jasne stanovené a podpísané v zmluvách medzi organizáciami, Memorande o porozumení, súhlasných listoch a ďalšej projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou našej žiadosti. Účastníkmi mobilít je 8 žiakov študijného odboru obchod a podnikanie, 6 žiakov učebného odboru kuchár a štyria pedagógovia našej školy. Žiaci odboru kuchár sa zúčastnia mobility v Talianskej Umbrii, kde má náš partner Azzurra svoje sídlo. Je to poľnohospodársky región zameraný na agroturistiku a lokálnu kuchyňu, takže je veľmi vhodný pre odbor kuchár. V súčastnosti je umenie gastronómie čoraz populárnejšie. Talianska kuchyňa patrí jednoznačne medzi svetovú špičku a pre našich študentov je táto mobilita skvelá príležitosť ako sa učiť umeniu gastronómie priamo v Taliansku a vlastnou skúsenosťou. Študenti odboru obchod a podnikanie sú účastníci mobility na Malte. Malta je krajina, ktorá okrem silného zázemia vo výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka, vyniká dlhou tradíciou a kvalitnými službami v oblasti turistického ruchu, hoteliérstva, ale aj obchodných činností a marketingu. Kde inde môžu študenti trénovať a skvalitňovať svoje vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach ako práve v kvalitných hoteloch a inštitúciách? Účastníkmi tretieho turnusu mobilít sú 4 pedagógovia našej školy, ktorí sa plánujú odborne vzdelávať formou job shadowing na Turistickom Inštitúte. Nakoľko jedným z cieľov našej školy je poskytovať kvalitnú prípravu študentov, je dôležité zamestnávať kvalitných a vzdelaných učiteľov. Pozorovaním práce pedagógov v inej kultúre a vlastnou skúsenosťou je možné skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických pracovníkov. V neposlednom rade je dôležité, rovnako ako u žiakov, vzdelávať sa aj v oblasti komunikácie v cudzom jazyku. Nakoľko študenti ešte nie sú plnoletí a niektorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí, sú určení dvaja sprevádzajúci pedagógovia. Na každú mobilitu študentov jeden pedagóg. Vzdelávacie jednotky, ktoré si majú účastníci osvojiť sú definované v nástroji ECVET, teda jednotkách výsledkov učenia. Je vypracovaný pre každý odbor a spolu s hodnotiacim formulárom je súčasťou prílohy k žiadosti projektu. Výsledky vzdelávania zodpovedajú typu odboru toho ktorého účastníka a obsahuje súbor konkrétnych zručností, vedomostí a návykov, ktoré si má študent v priebehu stáže osvojiť. Realizácia mobilít a následný pozitívny prínos prispeje k dlhodobejším cieľom. Chceme sa stať zariadením, ktoré bude uspokojovať dopyt po pestrej ponuke zdravých jedál, využívajúcich miestne suroviny. Byť samostatnou inštitúciou, schopnou vo veľkej miere zarobiť si sama na seba a uspokojovať aj náročnú klientelu. Chceme využívať nové technológie v gastronómii. Chceme doplniť učebné osnovy o nové výukové pomôcky a učebné materiály. Veríme vo zvýšenie záujmu profesionálnej verejnosti o našich absolventov a zvýšenie počtu uchádzačov o štúdium na našej škole. Dúfame v rozvoj medzinárodných partnerstiev. Chceme byť školou, ktorá zachováva tradičné odbory a spôsoby výuky, ale osviežuje ich novými technológiami. Popri vlastnej stáži čaká účastníkov mobilít bohatý program, ktorého súčasťou sú návštevy HOTELOVEJ AKADÉMIE v meste Spoleto, Inštitútu Turizmu na Malte, olivového mlyna, vinárstva, čokoládovne, Ríma, ostrova Gozo a ďalších turisticky zaujímavých miest v Taliansku a na Malte. Tieto činnosti umožnia účastníkom spoznať krajiny, ich kultúru a priučia sa konkrétnym marketingovým postupom ( ako získavať klientelu a udržať si ju). Podrobný program pre všetky 3 aktivity je súčasťou prílohy. Predpokladáme, že úspešná realizácia projektu našou školou ovplyvní aj širšiu verejnosť a región. Ponukou špecifickej kuchyne, ktorá bude využívať nadobudnuté technológie a receptúry, uspokojíme mnoho zákazníkov z radov verejnosti vyhľadávajúcich nové moderné trendy v stravovaní. Využívaním produktov miestneho regiónu podporíme miestnych pestovateľov a chovateľov. Dobré meno organizácie priláka záujemcov aj zo vzdialenejších oblastí, čo prispeje k rozvoju turizmu a obchodu. Zvýši sa kredit našej školy ako partnera do ďalších medzinárodných projektov. Prispejeme k tomu, aby sa stravovacie návyky našich zákazníkov uberali zdravým " smerom ". Výsledky projektu budeme šíriť rôznymi spôsobmi. Medzi inými to bude usporiadanie routu s Talianskymi špecialitami - " Deň Talianskej kuchyne" pre predstaviteľov mesta, VÚC a riaditeľov základných a stredných škôl v meste, články v miestnej a regionálnej tlači, odborné školenia pre pedagógov aj verejnosť.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.SNP 5, Zlaté Moravce
Zlaté Moravce