Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060475
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35125 €
Sumár projektu:Mobilitného projektu s názvom „Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“ sa zúčastnia 15 žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch. Žiaci sú v počiatočnej odbornej príprave na svoje povolanie. Po návrate zo stáže je ich povinnou súčasťou vzdelávania a odbornej prípravy mesačná súvislá odborná klinická prax v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach na Slovensku (mesiac máj-jún 2020). V rámci nej si žiaci prehlbujú a upevňujú odborné vedomosti, zručností a návyky pri realizácii ošetrovateľských výkonov, zároveň vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu, pri ktorej budú mať možnosť využiť, porovnať a aplikovať svoje vedomosti, zručnosti, kompetencie, skúsenosti zo stáže v zahraničí. Bilaterálna spolupráca, nadnárodné odborné vzdelávanie a príprava zdravotníckych asistentov v podnetnom multikultúrnom prostredí je efektívnou prípravou fundovaných zdravotníckych pracovníkov pre európsky trh práce. Cieľom projektu je posilniť odborné kompetencie žiakov nielen v prostredí európskej dimenzie, ale aj skvalitniť odborné a jazykové zručnosti a schopnosti výmenou pracovných skúseností a nadviazať kontakty s potencionálnymi zamestnávateľmi. Pomocou projektu chceme rozvíjať schopnosti žiakov pracovať v špecificky rozličnom prostredí odbornej prípravy a rozvíjať predovšetkým ich odborné a komunikačné zručnosti. Osvojenie si odborných vedomostí, zručností, kompetencií, odbornej terminológie, rozvíjanie samostatnosti pri získavaní nových informácií, zdravé sebavedomie, spoznávanie a rešpektovanie aspektov rôznych kultúr pri ošetrovateľských výkonoch je začiatočným krokom do úspešnej a napĺňajúcej profesie zdravotníckeho asistenta. Všestranne pripravený zdravotnícky asistent je schopný plniť svoje povolanie ako svoje poslanie a úspešne sa integrovať do trhu práce v krajinách Európskej únie. Jedným z cieľov projektu je podporiť u žiakov motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu, snahu pracovať na sebe a prekonávať svoje hranice myslenia aj správania, neuspokojiť sa s priemernosťou a neustále sa zdokonaľovať po odbornej, jazykovej aj ľudskej stránke. Stážou v zahraničí žiaci spoznajú systém zdravotníckej a sociálnej starostlivosti v partnerskej krajine, budú pracovať s pracovnými listami, kde budú dokumentovať svoje postrehy, skúsenosti, výsledky, problémy, riešenia a odporúčania zo stáže, časť bude venovaná sebahodnoteniu a spätnej väzbe. Hodnotiť žiakov počas stáže bude aj mentor a sprevádzajúci učiteľ ako aj žiak-sebahodnotenie. Máme pripravené ECVET dokumenty, hodnotiaci hárok Jednotiek vzdelávacích výstupov- ktoré má žiak nadobudnúť počas stáže, osobný záznam žiaka a po návrate dosiahnuté výsledky budú validované a uznané do predmetov ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia a anglický jazyk. Zahraničná stáž sa uskutoční v spolupráci so sprostredkovateľskou organizáciou ADC College v Londýne a kontraktovanými projektovými partnermi - firmami. Žiakom budú udelené dokumenty Europass Mobility a certifikáty z ošetrovateľských domov, kde vykonávali svoju prax a budú mať možnosť dostať aj odporúčací list. Zahraničná 2 týždňová stáž v zdravotníckych, sociálnych a rehabilitačných zariadeniach bude v súlade rozsahu učebných osnov odboru zdravotnícky asistent a jednotky vzdelávacích výstupov vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Žiaci budú mať možnosť porovnávať rozdiely v zdravotníckej dokumentácii, organizácii a ošetrovateľských postupoch. Výstup zo stáže žiakov sa využije na diseminačné účely t.j. propagácie projektu a jeho výsledkov pre širšiu verejnosť. Výsledky hodnotení a získaných poznatkov poslúžia ako spätná väzba pre zúčastnené projektové strany ako kvalitatívny ukazovateľ naplnenia obsahu a cieľov realizovaného projektu a zároveň ako súbor odporúčaní pre prax a ďalšie skvalitnenie budúcej spolupráce. Plánujeme využiť Moodle vzdelávaciu platformu, v ktorej sa vytvorí vzdelávací program podporujúci osvojenie si a precvičovanie nadobudnutých odborných vedomostí v cudzom jazyku zo stáže aj pre tých žiakov a učiteľov, ktorí sa jej nezúčastnili. Zároveň využijeme naše skúsenosti na integráciu cudzieho jazyka do odborného predmetu základy ošetrovania a asistencie. Dlhodobý prínos projektu v školskom, regionálnom a európskom kontexte spočíva v odbornej a jazykovej príprave žiakov, zvyšovaní ich kvalifikácie, posilnení odborných kompetencií, zručností, vedomostí a zvýšenie konkurencieschopnosti žiakov zamestnať sa na európskom trhu práce. Následne sa zatraktívni naša škola a ponúkané študijné odbory pre verejnosť, implementuje sa inovácia odborného vzdelávania integráciou cudzieho jazyka, posilní sa pokračujúca medzinárodná spolupráca medzi organizáciami, a to aj mimo platformu projektu Erasmus+, podporí sa zmysel celoživotného vzdelávania sa a v neposlednom rade sa upevní rešpektovanie fenoménu európskej multikultúrnosti na trhu práce.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
Nové Zámky