Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dobrá odborná prax ako prostriedok na ceste k zamestnaniu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060476
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:49961 €
Sumár projektu:Cieľovou krajinou tohto projektu je Taliansko, v ktorom chceme zabezpečiť zahraničnú odbornú prax 19 našim žiakom z troch odborov: manažment regionálneho cestovného ruchu (7 žiakov), grafik digitálnych médií (6 žiakov) a elektrotechnika (6 žiakov). Zahraničnú odbornú prax plánujeme realizovať v októbri 2019 alebo vo februári 2020, podľa dohody s partnermi, v meste Miláno. Ciele projektu spočívajú v potrebách našich žiakov: Odbor manažment regionálneho cestovného ruchu: - potrebujú zdokonaľovať svoje jazykové vedomosti, konverzáciu v anglickom jazyku, osvojiť si odborné výrazy, - potrebujú získať prehľad o komplexnom fungovaní cestovnej kancelárie v Taliansku a o jej ponúkaných službách. Chceme, aby získali prehľad o základných (ubytovacích, stravovacích službách, doprave) a doplnkových (sprievodcovských) službách cestovnej kancelárie, o práci delegáta. Aby mali prehľad o ponúkaných domácich a zahraničných zájazdoch a pobytoch, aby vedeli zostaviť domáci aj zahraničný pobyt pre zákazníka od rezervovania dopravy a ubytovania až po vybavenie cestovného poistenia a potrebných dokladov a vedeli vykalkulovať cenu zájazdu. Majú spoznať aj reklamačný protokol v cestovnej kancelárii a majú sa naučiť vybaviť reklamáciu. Chceme, aby sa zoznámili s prácou delegáta v cestovnej kancelárii a s prácou turistického sprievodcu. Ak bude možné, chceme, aby si prácu turistického sprievodcu aj vyskúšali. - potrebujú získať zahraničné pracovné skúsenosti, - spoznať inú krajinu, - získať zahraničné pracovné kontakty, - poznať taliansky systém cestovného ruchu a jeho fungovanie. Odbor grafik digitálnych médií: - potrebujú zdokonaľovať svoje jazykové vedomosti, konverzáciu v anglickom jazyku, osvojiť si odborné výrazy, - osvojiť si moderné technológie (hlavne vo výrobe 3D animácií), - firma Purelab srl poskytuje svojim stážistom komplexnú odbornú prax, čo znamená, že študenti si u nich vyskúšajú prácu od zadania objednávky klientom cez plánovanie, prípravu návrhu, výrobu konečného produktu až po propagáciu daného produktu. Počas odbornej stáže žiaci môžu vidieť priebeh komunikácie s klientom a riešenie všetkých problémov, ktoré sa vyskytnú počas práce. - potrebujú získať zahraničné pracovné skúsenosti, - spoznať inú krajinu, - získať zahraničné pracovné kontakty. Odbor elektrotechnika: - potrebujú zdokonaľovať svoje jazykové vedomosti, konverzáciu v anglickom jazyku, osvojiť si odborné výrazy, - mali by spoznať technologické postupy, a metódy práce používané v západnej Európe, - osvojiť si moderné technológie pri navrhovaní riadiacich systémov, získať prehľad o postupoch uvedenia riadiacich systémov do prevádzky - získať zahraničné pracovné skúsenosti, - spoznať inú krajinu, - získať zahraničné pracovné kontakty. Odborné vedomosti získané na zahraničnej stáži budú posudzované učiteľmi odborných predmetov a hodnotenie od firiem sa bude zohľadňovať v polročnom, poprípade koncoročnom hodnotení. Porovnanie získaných vedomostí a zručností bude merané na základe princípov hodnotiaceho systému ECVET.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Tisovec