Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednej Českej republike
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060477
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45446 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom školy z hľadiska rozvoja kvality a internacionalizácie je poskytnúť študentom možnosť absolvovať zahraničnú odbornú stáž a prepojiť tak teoretické vedomosti nadobudnuté počas vyučovania s praktickými v reálnom pracovnom prostredí s cieľom modernizácie vyučovacieho procesu a vytvorenia siete medzinárodných partnerov. Za účelom zabezpečenia týchto cieľov boli definované nasledujúce potreby: - potreba zvýšenia odborných, jazykových a sociálnych kompetencií našich žiakov s cieľom zvýšenia/zlepšenia schopnosti presadiť sa na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. - potreba prispievať k atraktivite našej inštitúcie a k zvyšovaniu počtu žiakov hlásiacich sa na našu školu (neustálou modernizáciou vyučovacieho procesu a poskytnutím možnosti absolvovania zahraničnej odbornej stáže prostredníctvom mobilitných programov) - potreba rozvoja kompetencií do projektu zapojených zamestnancov: manažérske kompetencie, európske štandardy a normy, organizačné schopnosti, sociálne kompetencie, interkultúrna komunikácia a spolupráca, networking, vedomosti a odborná terminológia sprevádzajúcich odborných pracovníkov. - potreba zlepšenia kvality a rozvoja učebného plánu, následná adaptácia a špecifikácia v súlade s novozískanými poznatkami a skúsenosťami. Cieľovou skupinou mobilitného projektu je 20 žiakov 2. a 3. ročníka zo 4 rôznych odborov (5 z odboru Autoopravár-mechanik, ktorí by mali vykonávať svoju odbornú stáž v hosťujúcej organizácii Trojan, 5 z odboru Kaderník/Kaderníčka, 5 z odboru Strojný mechanik a 5 z odboru Mechanik-elektrotechnik, ktorí by mali vykonávať svoju odbornú stáž v hosťujúcich organizáciách vybraných v spolupráci so sprostredkujúcou organizáciou - Česko-maďarskou obchodnou komorou. Cieľovou krajinou trojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže je Česká republika, predpokladaný termín realizácie stáže je marec - apríl 2020. Účastníci projektu nemajú žiadne špeciálne potreby, sú zdraví. Zhruba 70% účastníkov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia s nedostatkom príležitostí. Hlavné ciele a dopad mobilitného projektu na účastníkov v rámci jednotlivých odborov: - skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových poznatkov v študovaných odboroch, - získanie schopnosti pracovať so strojmi, zariadeniami, prístrojmi, používanými v podniku, - vytvorenie predstavy o fungovaní pracovísk hosťujúcich organizácií, - overenie si vzťahu teórie a praxe pri praktickej aplikácii vedomostí a zručností získaných v odborných predmetoch vyučovaných na škole - rozvoj odbornej zručnosti v oblasti elektrotechniky a automatizácie, - spoznanie moderných výrobných technológií elektrotechnických komponentov a zariadení v praxi v odbore Mechanik-Elektrotechnik - oboznámenie sa s modernými technológiami, postupmi a trendmi v úprave a farbení vlasov v odbore Kaderník/Kaderníčka, - nadobudnutie schopnosti rozoznať zdravé vlasy od poškodených a navrhnúť vhodný spôsob ošetrenia vlasov v odbore Kaderník/Kaderníčka, - nadobudnutie schopnosti vyrobiť malé a stredné a veľké elektronické sériové obvody, montáž SMD, montáž BGA, montáž nástrojov priechodných otvorov, montáž káblov na dátový prenos, röntgenovania, technické vybavenie používané v programovaní a testovaní v odbore Mechanik-Elektrotechnik, schopnosti vykonať programovanie a testovanie elektronických sériových obvodov, - osvojenie si použitia nových technológií, techniky, programov (grafické systémy na znázornenie strojových zariadení a ich častí, výroba zabezpečená CNC strojmi) v odbore Strojný mechanik, - nadobudnutie schopnosti aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov, - rozvíjanie odbornej zručnosti v oblasti detekcie a vykonávania opráv jednotlivých funkčných častí a zariadení automobilov. - rozvíjanie samostatnosti, kreatívnosti, zodpovednosti, presnosti a iniciatívy žiakov - rozvíjanie komunikačných schopností, samostatnosti, ako aj práce v kolektíve. Očakávaný dopad na zapojené organizácie: Vysielajúca organizácia - zvýšenie atraktivity školy, zvýšenie počtu budúcich študentov v dôsledku možnosti zahraničnej odbornej stáže v rámci projektovej činnosti, zvyšovanie kvality učebných plánov- získané vedomosti a zručnosti budú aplikované do učebných osnov v rámci praktickej výučby, inovácia učebných plánov daných odborov, zvyšovanie mobility študentov, osobnostný a profesionálny rozvoj odborných pracovníkov, rozvoj medzinárodnej spolupráce. Hosťujúce organizácie - zvyšovanie sociálnej angažovanosti, zvyšovanie motivácie zamestnať zahraničných odborníkov, osobnostný rozvoj do projektu zapojených zamestnancov, vytvorenie medzinárodnej siete kontaktov a rozvoj medzinárodnej spolupráce.
Koordinátor:Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec