Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hudba - jazyk porozumenia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060479
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37262 €
Sumár projektu:Projekt vznikol ako reakcia na vývoj spoločnosti v krajinách Európskej únie s multikultúrnym zložením a sním súvisiacou potrebou vytvárať podmienky na spoznávanie rozličných kultúr a uchovávanie kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách, a ako odpoveď na narastajúce požiadavky v oblasti profesionálnych umeleckých aktivít. Projekt reflektuje aj súčasné trendy zamerané na modernizáciu a internacionalizáciu vzdelávania a mobility žiakov a študentov európskych stredných a vysokých škôl. Cieľom projektu je kultúrne a profesionálne obohatenie o prvky lotyšskej kultúry a sprostredkovanie slovenskej kultúry v navštívenej krajine. Parciálne ciele: 1. Spoznať kultúrne špecifiká v oblasti umenia v Lotyšsku. 2. Oboznámiť sa s edukáciou a pracovnými podmienkami v oblasti umenia v Lotyšsku. 3. Zvýšiť kvalifikáciu a umelecké zručnosti našich žiakov: zlepšiť ich umelecké zručnosti a schopnosti obohatením o medzinárodnú skúsenosť. 4. Zlepšiť sociálne a lingvistické kompetencie žiakov i pedagógov našej školy. 5. Spoznať praktický tréning, kurikulum, vzdelávacie metódy a edukačné potreby v Lotyšsku. 6. Nadviazať profesionálne vzťahy na medzinárodnej úrovni v oblasti umenia. 7. Umožniť partnerom v projekte spoznať špecifiká slovenského umenia. 8. Umožniť zúčastneným z partnerskej krajiny oboznámiť sa so systémom edukácie na Slovensku. Pomocou projektu sa snažíme riešiť problematiku internacionalizácie a rozšírenia možností spoznávať kultúru, edukáciu a pracovné podmienky v oblasti hudobného umenia v rôznych európskych krajinách v reálnej praxi. Očakávame rozvoj tak odborných, sociálnych a jazykových zručností a kompetencií účastníkov stáže, hlbšie pochopenie interkulturálnych rozdielov v Európe a ich rešpektovanie. Počas pobytu získajú participanti projektu nové vedomosti v oblasti umenia a kultúry v Lotyšsku, zdokonalia svoje umelecké zručnosti, získajú skúsenosti, vytvoria kontakty ako začiatok spolupráce medzi školami v rámci Európskych krajín. Vyššie uvedené skutočnosti vo výrazne pozitívnej miere ovplyvnia ďalší tak profesionálny, ako aj osobný život našich žiakov a pedagógov. Zároveň sa rozšíria možnosti aktívnej prezentácie žiakov a následne aj záujem o štúdium na tomto type školy a záujem mladých ľudí o umenie. Pomocou následných vystúpení a koncertov žiakov zúčastnených v projekte bude prezentované kultúrne dedičstvo lotyšskej i slovenskej hudobnej kultúry. Projektu sa zúčastnia 16 žiaci interpretačného umenia (odbory hra na nástroji a spev, prípadne hudobno-dramatické umenie) z Konzervatória J. L. Bellu. Pôjde o žiakov, ktorí spĺňajú kritériá v oblasti profesionálnej pripravenosti a preukazujú vynikajúce učebné výsledky. Jedným z kritérií výberu budú osobnostné predpoklady na zvládnutie záťaže a pozitívne osobnostné charakteristiky. Žiaci v rámci projektu absolvujú svoju odbornú prax v Lotyšsku vo vzdelávacej inštitúcii Stanislavs Broks Daugavpils Music Secondary School. Okrem učebnej a vzdelávacej činnosti bude pobyt zahŕňať aktivity zamerané aj na prácu v komorných zoskupeniach a v speváckom zbore. Účastníci projektu spoznajú špecifiká interpretácie diel lotyšských skladateľov v lotyšskom jazyku a osobitosti lotyšskej národnej hudby. Takisto spoznajú organizáciu zahraničného (umeleckého) školstva. Zúčastnia sa poznávacích výletov zameraných na spoznanie kultúry Lotyšska. Pedagógovia dostanú možnosť oboznámiť sa s metódami výučby na lotyšských školách a s metódami práce v profesionálnych zahraničných umeleckých organizáciách a telesách. Získané vedomosti môžu použiť na zefektívnenie svojej výučby a zlepšenie prípravy našich absolventov reflektujúc požiadavky európskeho trhu. Na strane našich partnerov dôjde k spoznaniu organizácie slovenského školstva, jeho metód a cieľov a ku kontaktu so slovenskou kultúrou a slovenským umením (ľudovou piesňou a kompozíciami slovenských skladateľov). Toto prispeje k šíreniu slovenskej kultúry a k jej oceňovaniu v krajinách Európy. Účasť žiakov na projekte prispeje k zvýšeniu počtu zapojených žiakov do mobilít na celoeurópskej úrovni, k prenosu informácií a skúseností medzi zapojenými subjektmi, k zvýšeniu počtu medzinárodných partnerstiev. Na národnej a regionálnej úrovni to bude kvalitatívny a profesionálny rast, rozvoj kompetencií žiakov v odbornej príprave, nárast spôsobilostí pedagógov. Vďaka prezentácii výsledkov projektu cez videá na internete, články v tlači a koncertné vystúpenia sa zvýši kultúrne povedomie domáceho publika a dôjde k zviditeľneniu slovenskej kultúry v rámci Európy.
Koordinátor:Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Banská Bystrica