Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa pre prax
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060485
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31740 €
Sumár projektu:Projekt "Učíme sa pre prax" žiakom odboru ekonomické lýceum Hotelovej akadémie dáva možnosť zdokonaliť získané zručnosti a nadobudnúť nové odborné vedomosti pobytom v krajine, ktorá našej generácii (pedagógom, ktorí píšu projekt) nie je ani tak historický vzdialená, avšak generácií zapojenej do projektu je krajinou cudzou, aj keď krajinou EU. Projekt je spracovaný v spolupráci s agentúrou Agamos, s.r.o. a reaguje na zvyšovanie kvalifikácie v záujme lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce, a tým aj zvýšenia kreditu školy, školy, ktorá buduje medzinárodnú dimenziu. Absolventi ekonomického lýcea v počte 16 žiakov rozdelených do dvoch turnusocv (október 2019 a máj 2020), zúčastnia odbornej stáže vo firmách v Českej republike - Ostrava na ekonomických úsekoch. Počas dvoch týždňov pobytu budú môcť konfrontovať svoje vedomosti s požiadavkami praxe a na základe toho zistiť nedostatky, ktoré im umožnia sa dovzdelávať. Je to pre nich devízou na trhu práce, nakoľko ich možnosti sa podstatne rozširujú o možnosti získania práce v českých pobočkách firiem pôsobiacich na Slovensku ako aj prevádzkach slovenských firiem s pobočkami v Českej republike. Plán, vypracovaný zúčastnenými partnermi, vychádza z požiadaviek školského vzdelávacieho programu pre odbor ekonomické lýceum a zároveň odráža potreby súčasnej praxe. Každá skupina bude pracovať pod vedením tútora, povereného prijímajúcou organizáciou. Je to odborník v danom odbore. Počas absolvovania stáže budú vykonávať podľa ich pokynov pridelené úlohy. Plnenie úloh budú zaznamenávať do denníka a v súlade s vopred pripravenou jednotkou ECVET vypracovávať záverečnú správu, ktorá bude ním aj hodnotená. Odborné napredovanie žiakov bude monitorovať učiteľ odborných ekonomických predmetov, ktorý ako zástupca vysielajúcej organizácie bude sprevádzať žiakov počas celého pobytu. Výsledné hodnotenie bude akceptované na vysvedčení za prvý polrok školského roku 2019/2020. Voľnočasové aktivity budú orientované na získanie nových informácií o mieste pobytu, kultúre a nadviazaní kontaktov s Obchodnou akadémiou v Ostrave, čo v budúcnosti môžeme využiť pri príprave maturitných zadaní, ale aj celkovej organizácii maturitných skúšok a prípravu pre dobrú prax. Taktiež sa to môže rozvinúť na osobné priateľstva medzi žiakmi, ktorí môžu realizovať výmenné pobyty v rodinách počas prázdnin. Všetky tieto skutočnosti chceme zhrnúť do prezentácie, s ktorou vystúpia pred žiakmi našej školy, ale aj v rámci prezentácie školy na základných školách pri získavaní budúcich žiakov. Dosiahnuté výsledky chceme prezentovať nielen na stránke školy, ale aj prostredníctvom regionálnych masmediálnych prostriedkov. Absolvovanie zahraničnej stáže a získanie Europassu – Mobilita prispeje k zvýšeniu kreditu žiakov, ako aj samotnej školy. Tento projekt je dobrým krokom do budúcnosti čím chceme naším žiakom vytvoriť široké možnosti uplatnenia pre budúcu prax, alebo štúdium v zahraničí.
Koordinátor:Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove
Bardejov