Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako dostať chrbticu do školy? - Wie bekommt man die Wirbelsäule in die Schule?
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060486
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12970 €
Sumár projektu:Projekt ,,Ako dostať chrbticu do školy? - Wie bekommt man die Wirbelsäule in die Schule?" v spolupráci s partnerskou organizáciou Orthopädisches Spital Speising GmbH - Ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe má za cieľ zrealizovať 4 týždennú stáž žiakov na oddelení Konzervatívnej ortopédie (Abteilung für Konservative Orthopädie), ktoré sa venuje konzervatívnej, teda neoperačnej liečbe ochorení pohybového systému s hlavným zameraním na ochorenia chrbtice. Zdravotnícke zariadenia v Dunajskej Strede, v ktorých sa realizuje odborná klinická prax nemajú možnosť poskytovať špecializovanú starostlivosť pri ochoreniach pohybového systému so zameraním na ochorenia chrbtice. Účastníci mobility v rámci OVP získajú počas stáže cenné skúsenosti, ktoré potom môžu aplikovať vo svojej praxi u pacientov s podobným postihnutím v slovenských zdravotníckych zariadeniach. Na základe predbežného dohovoru s partnerskou organizáciou plánujeme mobilitu pre 5 žiakov školy, vrátane čerstvých absolventov štúdia. Mobility sa môžu zúčastniť žiaci 3. ročníka a absolventi 4. ročníka, ktorí dovŕšia vek 18 rokov najneskôr v máji 2020, aby mohli byť zadelení do služieb s personálom Orthopädisches Spital Speising a absolvovať aj nočné služby. Účastníci musia zvládnuť ústny pohovor a prejaviť dostatočné komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku. Od žiakov očakávame motivovanosť a aktívny prístup na Odbornej klinickej praxi v zdravotníckych zariadeniach v Dunajskej Strede a prospech z predmetu základy ošetrovania a asistencie/ ošetrovateľstvo do 1,5 počas štúdia. Žiaci dostanú príležitosť absolvovať 4 týždennú stáž na oddelení Konzervatívnej ortopédie (Abteilung für Konservative Orthopädie) v nemocnici Orthopädisches Spital Speising, kde budú vykonávať aktivity zadefinované vo vzdelávacích výstupoch, ktoré obsahujú aj spôsob ich hodnotenia. Účastníci mobility v rámci OVP budú mať možnosť zúčastniť sa exkurzie na ostatných nemocničných oddeleniach v Orthopädisches Spital Speising a v rámci sprievodných aktivít spoznávať pamiatky mesta Viedeň. V záujme čo najužšej spolupráce medzi partnerskými organizáciami sa budú realizovať osobné stretnutia medzi kontaktnými osobami, žiakmi a vedením organizácií z dôvodu poskytnutia spätnej väzby a výmeny skúseností. Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede participuje na medzinárodných projektoch a snaží sa hľadať nové partnerské organizácie, aby žiakom poskytla čo najkvalitnejšie vzdelanie. Nadnárodný charakter praktickej výučby prispieva k rozšíreniu osobného rozhľadu a motivovanosti žiakov ako aj posilneniu postavenia a konkurencieschopnosti školy. Možnosť absolvovania zahraničnej praxe zvyšuje atraktívnosť školy pre budúcich uchádzačov o štúdium.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Dunajská Streda