Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokrok v gastronómii vďaka programu Erasmus+ III.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060489
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:92172 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť spojiť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia na škole s praktickými a získať tak praktické zručnosti v reálnom pracovnom prostredí. Účasť na zahraničnej mobilite predstavuje pre našich študentov konkurenčnú výhodu pri snahe presadiť sa na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Potreba získania konkurenčnej výhody vyplýva zo skutočnosti, že región, v ktorom sa naša škola nachádza a pôsobí, bojuje s vysokou nezamestnanosťou, čo vytvára tlak na zamestnávateľov pre neustále zvyšovanie požiadaviek pri výbere zamestnancov. Pobytom v zahraničí vzrastie ich sebavedomie, keďže bežné i pracovné úlohy (prípadne problémy) budú riešiť bez použitia materského jazyka. So svojimi skúsenosťami sa radi podelia s mladšími alebo menej aktívnymi spolužiakmi, ktorí budú mať motiváciu zlepšovať svoje pôsobenie na škole s cieľom dostať sa na prax do zahraničia. Cieľovú skupinu mobilitného projektu tvorí 40 študentov. Na trojtýždňovú odbornú stáž by mali vycestovať do dvoch cieľových krajín - do Maďarska a Rakúska. V maďarskom meste Eger by malo svoju zahraničnú odbornú prax vykonávať 20 študentov z troch rôznych odborov - 8 z odboru kuchár, 8 z odboru čašník/servírka a 4 z odboru cukrár. V rakúskom hlavnom meste Viedeň by malo svoju zahraničnú odbornú prax vykonávať 20 študentov z rovnakých odborov ako v prípade Maďarska - 8 z odboru kuchár, 8 z odboru čašník/servírka a 4 z odboru cukrár. Predpokladaný termín zahraničnej odbornej stáže je apríl 2020. Hlavné ciele mobilitného projektu z hľadiska odborného a osobného rastu študentov: - získať pracovné skúsenosti a schopnosť aplikovať súčasné (moderné) technológie v príprave jedál a nápojov, - nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti od medzinárodne uznávaných šéfkuchárov - získať ďalšie cenných skúseností v oblasti manažovania a prevádzky hotelových zariadení, - získať odborné skúsenosti v oblasti komunikácie s klientmi reštauračných zariadení, - naučiť sa riešiť a zvládať problémové situácie, - naučiť sa adaptovať v neznámom prostredí, - oboznámiť sa s podmienkami výrobných procesov, s ekonomickými podmienkami prevádzky hotelových a reštauračných zariadení, bezpečnostnými predpismi, - budovať medzinárodné vzťahy - zvýšiť sebavedomie, rozvíjať samostatnosť a budovať pocit zodpovednosti za odvedenú prácu. Odborné, sociálne a jazykové kompetencie študentov získané mobilitou: - zdokonalia sa v interkultúrnej komunikácii so zákazníkmi, čo zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní služieb na európskej úrovni - osvoja si odbornú terminológiu v maďarskom a českom jazyku, ktorá im umožní zamestnať sa v susedných krajinách po ukončení štúdia - zvýši sa ich sebavedomie, čo je predpokladom úspešného presadenia sa na trhu práce, prípadne založenia si vlastného podnikania - uvedomia si, že sa musia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu trhu práce - stanú sa mobilnejšími a otvorenejšími svetu - získajú zahraničné kontakty, čo im pomôže v ich budúcej kariére a spolupráci. Očakávaný dopad projektu na vysielajúcu organizáciu/školu: - zvýšenie atraktivity v domácom i v zahraničnom prostredí vyvolaný zvýšením podielu vysokokvalifikovaných absolventov - využívanie osvojených poznatkov v procese vytvárania učebných plánov a adaptovať ich vo výučbe praktických predmetov - používanie získaných vedomostí pri nasledujúcich mobilitných projektoch - osobnostný a profesionálny rozvoj odborných pracovníkov. Očakávaný dopad na projektových partnerov: - zvyšovanie prestíže firmy, - získanie nových zamestnancov, - rozšírenie medzinárodnej spolupráce.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Pribeník