Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060491
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:64360 €
Sumár projektu:Žijeme v období, v ktorom počítačová technika zasahuje takmer do všetkých sfér spoločenského života. Obzvlášť mladí ľudia sa zaujímajú o informatické technológie. Na druhej strane si mladí ľudia všímajú aj otázky súvisiace so životným prostredím okolo nás. Naša škola, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie mladým ľuďom vo veku od 15 do 19 rokov v študijných odboroch: Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí a Mechanik elektrotechnik. Škola je tiež zapojená do Cisco Networking Academic Program. Ako nováčikovia v Erasme+ sme sa rozhodli vytvoriť projekt, ktorý spája záujem našich žiakov o zvolený študijný odbor - v tomto prípade Mechanik počítačových sietí a Grafik digitálnych médií aj so záujmom o aktuálne životné prostredie okolo nás. Ciele tohto projektu reagujú na potreby našej školy v súčasných spoločenských podmienkach. Hlavnými cieľmi projektu sú preto modernizácia a internacionalizácia našej školy. Konkrétne ciele projektu sú: • rozšírenie odborných kompetencií a praktických zručností žiakov vo svojom študijnom odbore - Grafik digitálnych médií a Mechanik počítačových sietí, • zlepšenie komunikačných schopností v anglickom jazyku pri bežnej konverzácii a v odbornej terminológii v angličtine, • rozšírenie kompetencií pedagogických zamestnancov a následné zvýšenie kvality výučby zavedením inovatívnych, aktivizujúcich vyučovacích metód, práca s novými softvérmi, • akceptovanie kultúrnej rozmanitosti v EÚ. Do projektu sme zahrnuli krátkodobú mobilitu učiacich sa v OVP v počte 27 účastníkov na desať pracovných dní a odbornú prípravu zamestnancov - hospitácie troch majstrov odborného výcviku na päť pracovných dní. Žiaci v študijnom odbore Grafik digitálnych médií počas praktického vyučovania používajú program Adobe Photoshop CS6, ale súčasne trendy v oblasti digitálnej fotografie a rastrovej grafiky si vyžadujú používanie programov Adobe Photoshop CC 2019 alebo alternatívneho programu Adobe Lightroom. Naša partnerská škola Magensinus-Empresa Promotora de Serviços de Ensino, S.A. v Lisabone v Portugalsku poskytne vynikajúcu príležitosť našim žiakom získať počas stáže potrebné zručnosti pri práci s uvedeným programom. Partnerská škola zároveň disponuje veľmi dobrým materiálno-technickým zázemím. Naši žiaci sa zúčastnia na dvoch mobilitách v dvoch etapách po desať účastníkov na desať pracovných dní. Žiaci v študijnom odbore Mechanik počítačových sietí sa v partnerskej škole Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących v meste Bytom v Poľsku naučia inštalovať operačný systém Windows Server 2008 a Linux a príslušné ovládače, ktoré im naša škola zatiaľ nemôže poskytnúť. Partnerská škola je zároveň tiež zapojená do Cisco Networking Academic Program. Mobility sa zúčastní sedem žiakov na desať pracovných dní. O štúdium na CSOŠE ako cirkevnej školy prejavujú záujem mnohí žiaci zo znevýhodneného prostredia. Cieľová skupina preto zahŕňa aj žiakov, ktorí žijú v skromných sociálnych pomeroch, pochádzajú z rozvrátených rodín. Mnohí z týchto žiakov dosahujú dobrý prospech, sú snaživí a majú zdvorilé vystupovanie. Nemôžu si dovoliť vycestovať do zahraničia z vlastného rodinného rozpočtu. Účasť na odbornej stáži je pre nich jedinečnou šancou získať skúsenosti v odbornej oblasti zo zahraničia, čím sa po mobilite vyrovnajú tým žiakom, ktorí tieto problémy nezažívajú. Na druhej strane sa tým zároveň posilní ich sebavedomie a získajú väčšiu motiváciu pre štúdium a v budúcnosti lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Ďalšou cieľovou skupinou sú majstri odborného výcviku na odbornej príprave zamestnancov - na hospitáciách. Na partnerských školách získajú informácie o tých programoch, ktoré na našej škole zatiaľ nemáme, ale sú potrebné pri vzdelávaní našich žiakov. Je nevyhnutné, aby pedagogickí zamestnanci ovládali prácu s novými programami, s ktorými sa oboznámia naši žiaci - účastníci stáže. Okrem toho sa na partnerských školách oboznámia s vyučovacími metódami, ktoré používajú pri práci (nielen s danými programami). Výsledkom činností žiakov budú nové zručnosti, ktoré sa prejavia pri tvorbe zadaní: fotoalbumu, plagátov a príspevkov na sociálne siete na tému Životné prostredie okolo nás, inštalácii OS Windows Server 2008 a Linux a ich ovládačov. Mobility budú prebiehať v anglickom jazyku. Tým si účastníci precvičia a rozšíria svoju odbornú terminológiu. Pozitívny dopad projektu bude zaznamenaný nielen na účastníkoch mobilít, ale aj v motivácii ostatných žiakov školy, pedagógov, v zlepšení konkurencieschopnosti školy v regióne. Dlhodobým prínosom bude zavedenie nových programov do kurikula školy, zamestnávatelia v regióne získajú ako budúcich zamestnancov absolventov CSOŠE so skúsenosťami zo zahraničnej stáže vo svojom odbore, rozšíri sa sieť cirkevných stredných odborných škôl pracujúcich v projektoch, rodičia získajú ponukou CSOŠE širší výber študijných odborov pre svoje deti spolu s možnosťou účasti na mobilitných projektoch Erasmus+.
Koordinátor:Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho
Bratislava