Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zručnosťou k lepšej Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060493
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37324 €
Sumár projektu:Zmena regionálneho trhu práce na európsky trh práce si vyžaduje zmenu koncepcie vyučovania na škole. Naša škola má záujem pripraviť žiakov nielen na domáci trh práce, ale aj na ten európsky. To je dôvod, prečo máme záujem participovať na programe Erasmus+ a jeho projektoch. Chceme urobiť školu inovatívnou a modernou odbornou školou, ktorá bude poskytovať svojim žiakom kvalitné odborné vzdelávanie a poskytne im možnosť zúčastniť sa zahraničných mobilít, kde získajú neoceniteľné vedomosti, skúsenosti a zážitky. Na to, aby sa tento cieľ, ktorým je úspešný mladý človek dosiahol, musíme prejsť dlhú cestu tvrdej práce. Naša škola sa rozhodla pre tento projekt s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania na strednej odbornej škole. Všetky vytýčené ciele, ktoré chceme dosiahnuť prostredníctvom vzdelávacích aktivít na zahraničných školách vychádzajú zo strategického plánu školy s názvom „Stratégia internacionalizácie Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou“. Máme záujem budovať medzinárodné vzťahy so zahraničnými školami, dlhodobo s nimi spolupracovať, aby sme zabezpečili jej modernizáciu, zatraktívniť odborné vzdelávanie a remeslá, zlepšiť jazykové kompetencie žiakov a pedagogických zamestnancov školy a zmedializovať školu a jej školský vzdelávací program. Pomôcť dosiahnuť tieto ciele by mali práve vzdelávacie aktivity uskutočnené na zahraničných partnerských školách. V rámci nich je plánovaná odborná stáž v 2 zahraničných odborných školách a to: Zespol Szkol im Komisji Edukacji Narodowej v meste Kalwaria Zebrzydowska a Herwig-Blankertz-Schule v meste Hofgeismar. Schválením cieľov tohoto projektu sa umožní 18 žiakom a 3 sprevádzajúcim osobám nadobúdať skúsenosti, odbornosť a vôbec zvýšenie si vedomostí v zahraničí. V podrobnom členení sa ciele tohoto projektu dotknú 12 žiakov študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 6 žiakov zo študijného odboru mechanik počítačových sietí (žiaci tretieho a štvrtého ročníka) a 3 odborných pedagogických zamestnancov školy. Vzdelávacie aktivity budú trvať 10 dní, počas ktorých žiaci absolvujú bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie ich odborných znalostí a zručností vo svojich odboroch. Budú pracovať v medzinárodných tímoch na realizácii zadania, ktoré im nakoniec vyhodnotí mentorom z partnerskej školy. Okrem toho žiaci spoznajú históriu, kultúru, zvyky a tradície hostiteľskej krajiny, zvýšia svoje povedomie o kultúrnej diverzite Európy a získajú priateľov rôzneho etnika a náboženstva. Monitorovanie priebehu účasti žiakov na aktivitách projektu budeme uskutočňovať prostredníctvom sprevádzajúcich osôb, ktoré budú viesť s účastníkmi individuálne rozhovory zamerané na sumarizáciu denných výstupov a poznatkov. Po ukončení mobility žiaci vyplnia dotazník, kde sami zhodnotia svoju účasť na mobilite a jej vplyv na ich osobný a profesionálny život. Vybraní budú tí účastníci, ktorí budú ochotní pracovať na danom projekte, budú mať dostatočné jazykové schopnosti, budú ochotní aktívne šíriť výsledky vzdelávacích aktivít medzi ostatnými študentmi, pedagógovia medzi sebou navzájom a všetci spolu budú ochotní zdieľať svoje skúsenosti za bránami školy. Realizáciou týchto mobilít očakávame, že žiaci získajú nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti v zahraničí, prehĺbia a rozšíria svoje jazykové kompetencie a získajú vnútornú motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka, budú schopní pracovať v medzinárodnom tíme a naučia sa pracovať a fungovať samostatne čím si zvýšia svoju kvalifikáciu. Tiež očakávame zmodernizovanie odbornej prípravy implementovaním nových foriem a metód vyučovania do školského vzdelávacieho programu a naplnenie strategických cieľov v oblasti internacionalizácie školy. Realizácia projektu bude signálom pre orgány miestnej samosprávy a rovnako pre verejnosť, že sme škola, ktorej záleží na získavaní skúseností s cieľom zlepšiť odborné vedomosti žiakov. Budeme príkladom pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten správny krok a zapojiť sa do programov Erasmus+.
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska
Vranov nad Topľou