Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pripraveným šťastie praje
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060501
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:169596 €
Sumár projektu:V projekte budú zapojené štyri organizácie - SOŠt Prešov, SOŠs Prešov, SOŠd Prešov a SOU Hluboš. Organizácie pripravujú žiakov na budúce povolania v drevárskom, kovoobrábacom, automobilovom priemysle a kaderníckych a kozmetických službách. Školy majú veľa spoločných, ale aj rozdielnych špecifík, ktoré vyplývajú z regionálneho rozvoja a zamerania daných oblastí priemyslu, možnostiach a podmienkach školstva v danom regióne. Partnerské školy majú i rôzne možnosti pri realizácii odborného vzdelávania žiakov. Tieto možnosti v odbornom vzdelávaní sú hlavným prvkom nášho projektu. Získavaním nových odborných kompetencií a skúseností a tým rozširovaním si znalostí v odbore, projekt pomôže účastníkom k lepšiemu uplatneniu na trhu práce i v rámci EU. U pedagogických zamestnancov a manažmente škôl sa zvýšia ich odborné kompetencie a zručnosti, tým sa zvýši kvalita samotných škôl. Do projektu sme zaradili systém ECVET, ktorý pomôže vyššej kvalite získaných odborných zručností. Projektu sa zúčastnia žiaci učebného trojročného odboru kaderník a autoopravár-mechanik, štvorročných študijných odborov technik drevostavieb (TD) a kozmetik. Partnera projektu sme si vybrali preto, lebo partnerská škola má rovnaké odborné zameranie, ale aj obdobné výchovné a vzdelávacie problémy so žiakmi. Výmena skúseností medzi spolupracujúcimi organizáciami pomôže organizáciám k ich ďalšiemu rozvoju. Ciele, ktoré sme vytýčili pre žiakov, ktorí sa aktívne projektu zúčastnia, sú hlavne zamerané na osvojenie si nových predovšetkým odborných skúseností, poznania nových technológií, ktoré nemôžu poznať v regióne vlastnej školy, rozvoj osobnosti a schopností v konkurenčnom prostredí, adaptabilita na iné pracovné podmienky a odlišnú organizáciu práce. Ďalej na poznávaní iného sociálno kultúrneho prostredia a v neposlednom rade na vytváranie pozitívnych vzťahov medzi účastníkmi projektu a organizáciami samotnými. Ďalším našim cieľom je, aby sme umožnili žiakom zo sociálne slabých rodín poznať prácu a život v inej krajine. Projekt je dôležitý pre účastníkov z hľadiska osvojenia si moderných metód používaných v drevárskom priemysle, automobilovom priemysle a v poskytovaní kaderníckych a kozmetických služieb v rámci EU, získanie nových odborných kompetencií, poznania nového pracovného prostredia, pracovných podmienok a tiež aj pracovných príležitostí. Ďalej poznanie a porovnanie podmienok náplne odbornej výchovy u jednotlivých spolupracujúcich organizácií, porovnanie používaných technológií v jednotlivých regiónoch, rozšírenie znalostí a predovšetkým odborných zručností. Ciele, ktoré sme si stanovili pre pedagogických zamestnancov a manažment školy je najmä zvýšenie ich odborných kompetencií, výmena poznatkov a skúseností z vyučovacieho procesu a implementácia týchto nových získaných znalostí do činnosti škôl v rámci konzorcia. Pre spolupracujúce organizácie je projekt predovšetkým dôležitý z hľadiska výmeny skúseností pri zavádzaní nových metód a foriem odborného vzdelávania a zavádzanie pozitívnych poznatkov a činností do svojho systému odborného vzdelávania.
Koordinátor:SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov
Prešov