Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OVERENIE ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV OA NA EURÓPSKOM TRHU PRÁCE
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060503
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47439 €
Sumár projektu:Nezamestnanosť mladých ľudí je celospoločenských problém a netrápi len našu krajinu. Zamestnávatelia pri prijímaní pracovníkov obyčajne vyžadujú niekoľkoročnú prax. Podnetom pre realizáciu projektu Obchodnej akadémie Ružomberok pod názvom „Overenie zručností žiakov OA na európskom trhu práce“ bolo prispieť k riešeniu nevýhodnej pozície mladých ľudí na trhu práce po skončení strednej školy. Jeho hlavným cieľom je preto poskytnúť žiakom školy príležitosti na získanie pracovných skúseností v zahraničí, adaptovať sa na nové spoločenské a pracovné prostredie, overiť si dostatočnosť kľúčových kompetencií pracovať na európskom pracovnom trhu a komunikovať v cudzom jazyku v multikultúrnom prostredí, čo zvýši flexibilitu a profesijnú mobilitu žiakov. Podpornými cieľmi sú posilnenie sebavedomia, rozvoj interpersonálnych zručností, ako aj podpora rovnosti začlenením žiakov zo znevýhodneného prostredia. Projekt bude realizovaný v administratívnych oddeleniach rôznych podnikov vo Viedni a v Miláne. Tieto európske veľkomestá považujeme za multikultúrne miesta, ktoré našim žiakom okrem pracovných skúseností, poskytnú možnosti na spoznávanie iných kultúr, čo im nie je umožnené na Slovensku. Výber firiem na realizáciu praxe žiakov prebiehal s ohľadom na kompetencie, ktoré si majú žiaci overiť a zlepšiť. Žiaci aj učitelia zistia, či teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sa učia v škole sú dostatočné na fungovanie v zahraničnej firme, či žiak dokáže pracovať samostatne, resp. v kolektíve spolupracovníkov, komunikovať s nimi v cudzom jazyku a v neposlednom rade žiak môže porovnať organizáciu práce v zahraničnej administratíve s našou. Získané pozitívne skúsenosti a zručnosti môže aplikovať vo svojej budúcej práci na Slovensku, resp. zistí, či po skončení štúdia je schopný pracovať v zahraničí. Mobility sa zúčastnia 2 skupiny žiakov 3. a 4. ročníka. V každej skupine bude 11 študentov odboru 6317 M obchodná akadémia, v trvaní 12 dní + 2 dni cesta. Študenti budú delení do turnusov nie podľa tried, ale podľa ovládania 2. cudzieho jazyka. Žiaci 3.a 4.ročníka, u ktorých je 2.cudzí jazyk nemčina absolvujú prax vo Viedni. Žiaci 3.a 4. ročníka, u ktorých je 2. cudzí jazyk ruština, absolvujú prax v Miláne. Delenie vyplynulo z dôvodu, aby sme hlavne nemčinárom, poskytli možnosti aj na overenie kompetencií a zdokonalenie sa aj v 2. cudzom jazyku. Každú skupinu budú sprevádzať dvaja učitelia. Do mobilít plánujeme zapojiť aj žiakov zo znevýhodneného prostredia, z mnohodetných rodín, rodín rozvedených, resp. jeden z rodičov je invalidný dôchodca. Z toho dôvodu veľký dôraz sa kladie na vypracovanie kritérií pre výber uchádzačov. Žiaci budú vybraní podľa objektívne stanovených kritérií. Majú za úlohu vypracovať životopis motivačný list, v ktorom musia presvedčiť o svojej motivácii a svojich kvalitách, aby boli vybraní na pracovnú stáž. Jednotky vzdelávacích výstupov žiakov v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia, ktoré budú overované v rámci mobility sú: - obsluha kancelárskych prístrojov a informačno-komunikačných zariadení, - vyhľadávanie zákazníkov a komunikácia s nimi - vybavovanie pošty, telefonický a osobný styk s verejnosťou, - štatistika a elektronické spracovanie dát, - evidencia podnikovej agendy vyplývajúca z obchodných vzťahov, - riešenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z obchodných vzťahov, t.j. aplikovať základné obchodno-podnikateľské aktivity a zásady marketingu v praxi. Očakávaným výstupom je aj pridaná hodnota – rozvoj komunikačných zručnosti a porozumenie pokynom a inštrukciám na pracovisku, kedy žiak má zodpovedne aplikovať získané zručnosti a kompetencie v pracovnom prostredí pomocou cudzieho jazyka. Zároveň je to príležitosť na rozvoj schopnosti integrácie a adaptability, vhodného sociálneho správania a sebadisciplíny, ako aj možnosť na rozvoj samostatnosti pri riešení problémov, resp. práca v tíme. Monitorovanie priebehu účasti žiakov na aktivitách projektu budeme uskutočňovať týmito overenými metódami: individuálne rozhovory, dotazníkovou formou, večernými diskusiami zameraných na sumarizáciu denných výstupov a poznatkov. Účastníci stáže získajú dokument "Europass-Mobility" a certifikát ECVET, ktoré môžu predložiť svojim budúcim zamestnávateľom ako potvrdenie svojich odborných kompetencií. Účasť žiakov Obchodnej akadémie na odbornej stáži v zahraničí zvýši ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce. Dopad na učiteľov školy je významný z hľadiska overenia si efektívnosti využívaných vyučovacích metód a foriem práce a a prinesie zefektívnenie vzdelávacieho procesu na základe analýz vzdelávacích výstupov z projektu. Dopad na školu je pozitívny z hľadiska rozšírenia siete partnerských inštitúcií a výmeny skúseností a osvedčených postupov, ktoré škola prenesie do svojho ŠkVP. Tým škola získa lepšie hodnotenie v očiach verejnosti, ktorá bude informovaná o kvalite odborného a jazykového vyučovania v škole, čo bude motivovať budúcich prvákov uchádzať sa o štúdium na našej škole.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Ružomberok