Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doprava v digitálnom veku
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060507
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39640 €
Sumár projektu: V projekte ,,Doprava v digitálnom veku" budú účastníkmi žiaci 3. ročníkov so zameraním sa na Elektrotechniku - sieťové technológie v počte 6 žiakov, Telekomunikácie a zabezpečovaciu techniku 5 žiakov, logistiku a dopravu 6 žiaci, ekonomiku 2 žiaci a automobilový priemysel 4 žiaci. Cieľom projektu je kvalitatívne zvýšenie odbornej prípravy žiakov pre budúce povolanie a posunúť ich na vyšší stupeň uplatniteľnosti na trhu práce. Podľa doterajších pedagogických skúseností našim žiakom chýba zdravé sebavedomie, ctižiadostivosť, ambicióznosť, samostatnosť, flexibilnosť a dostatok praktických skúseností a zručností. Vďaka projektu sa im otvára príležitosť k rozvoju týchto kladných vlastností, ale hlavne osvojenie a prehĺbenie si teoretických vedomostí priamo v reálnom pracovnom prostredí. Vďaka projektu žiaci získajú nové poznatky zo zahraničia, začlenia sa do pracovného tímu a získajú kvalifikovanú prax v danom odbore. V IT podnikoch kladieme dôraz na využitie výsledkov z predchádzajúcich projektov v rámci E-learningu vo vyučovacom procese, kde žiaci využijú už poskytnuté softvérové prostredie LMS Unifor napríklad pre šírenie výsledkov diseminácie nadobudnutých aktivít. Ďalej si opäť osvoja zručnosť pri vytváraní sieťových zapojení a konfiguráciách routerov. Naučia sa orientovať v teréne a priamo odstraňovať vzniknuté technické problémy podľa požiadavky zákazníka. V Přerove na centrálnom dispečerskom pracovisku čo je jedinečné v rámci celej bývalej Československej republiky, kde žiaci môžu získať neoceniteľnú príležitosť riadiť železničnú dopravu z pracovnej pozície traťového dispečera alebo operátora železničnej dopravy. (viď príloha - prezentácia v CDP Přerov). Žiaci z odboru automobilová technika sa zdokonalia v servisných službách nákladných vozidiel a autobusov všetkých svetových značiek. Z odboru ekonomiky a dopravy získajú návyky a zručnosti vo vypracovávaní dopravných dokumentov a v oddelení dispečingu budú mať možnosť pracovať s navigačným systémom ORBTRACK. Ďalší žiaci získajú know-how ako postupovať pri analýze a dokumentácií v oblasti OUTSOURCING-u. Vo firme ČSAD logistik sa žiaci naučia pracovať s dopravným systémom HELIOS. Pre zaistenie vzdelávacích výstupov podľa ECVET sú pripravované vzory zmlúv, aby bolo zaistené ich skutočné legislatívne naplnenie. Projektom sa jednoznačne prehlbuje spolupráca s našimi zahraničnými partnermi, vzájomný prenos nových poznatkov medzi zahraničím a školou. Umožnením kvalitnejšie praxe žiakov sa zvyšuje úroveň a prestíž našej školy. Každý účastník praxe výstupnou správou a prezentáciou v PowerPoint-e alebo Prezi zhodnotí priebeh praxe s prihliadnutím na modernizáciu a internacionalizáciu dopravy. Projekt prinesie prepojenie teórie s praxou, prvky tvorivosti žiakov a zvýšenia konkurencie schopnosti na trhu pri hľadaní budúceho povolania. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zvýši kvalita vyučovania odborných predmetov prostredníctvom informačných komunikačných technológií. Veľkým prínosom bude i zvýšenie kvality spolupráce pri výmene odborných skúseností medzi firmami, podnikmi a školou. Škola vstupovala do projektu so zámerom podporiť a motivovať žiakov pre dosahovanie lepších výsledkov, ale najmä zvýšiť ich budúcu konkurencie schopnosť na trhu práce, záujem o podnikanie a vytváranie hodnôt, rozšíriť ich pracovné a odborné zručnosti, ako aj zvýšiť multikultúrne povedomie žiakov. Pre každého účastníka prináša projekt novú skúsenosť pracovať priamo v praxi a väčšiu možnosť kvalitnejšie sa presadiť na Slovenskom trhu. Výsledný efekt bude v získavaní nových vedomostí, ktoré sa budú podieľať na zvýšení tvorivosti, samostatnosti, kvality a cieľavedomostí pri rozvoji zručnosti a uvedomelosti žiakov v prostredí hľadania budúceho povolania s využitím poznatkov v oblasti digitálnej zručnosti v elektrotechnike, logistike a ekonomike.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Trnava