Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitná prax - úspech v práci
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060509
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:57890 €
Sumár projektu:Ako škola kladieme veľký dôraz na pripravenosť našich absolventov pre moderný európsky trh práce. Pre nás ako strednú odbornú školu je potrebné byť v neustálom kontakte nielen so slovenskými ale aj so zahraničnými firmami, ktoré nám umožňujú reflektovať na potreby trhu a tomu aj prispôsobovať školský vzdelávací program. Od nasledujúceho školského roka plánujeme zaviesť štúdium na VOŠ a experimentálne štúdium bankový úradník, inovovať školský vzdelávací program pre predmet ADK, naďalej plánujeme poskytovať našim žiakom jedinečnú možnosť urobiť si odbornú štátnu jazykovú skúšku v anglickom jazyku v ekonomickom odbore na úrovni C1, vykonať štátnu skúšku z administratívy a korešpondencie na našej škole. Takúto možnosť v celom košickom kraji ponúka len jedna škola. Našou víziou je v horizonte najbližších troch rokov je nanovo skoncipovať a zdokonaliť profil študenta s odbornými a jazykovými kompetenciami zodpovedajúcimi požiadavkám moderného európskeho trhu. Nástrojom by mal byť nový, aktualizovaný školský vzdelávací program, ktorý lepšie bude zohľadňovať tieto požiadavky a možnosť doplniť si odborné vzdelanie štúdiom na VOŠ a zavedenie experimentálneho štúdia – bankový úradník. Cieľom tohto projektu je umožniť žiakom pomocou stáže v zahraničí zdokonaliť si odborné a zároveň jazykové kompetencie, pre učiteľa počas job shadowingu získať metodické know how k výučbe ADK pomocou programu ZAV. Zároveň sa chceme naďalej zameriavať na integráciu žiakov so ŠVVP a pomoc žiakom zo sociálne slabšieho prostredia. Integrácii žiakov sa venujeme dlhodobo a aj do tohto projektu sme zapojili nášho žiaka, ktorý absolvuje prax spolu so svojou asistentkou. Rovnako podporujeme aj žiakov so sociálne slabšieho prostredia, ktorí takisto majú možnosť zúčastniť sa praxe a podávame im pomocnú ruku pri vybavovaní sociálneho štipendia. Radi by sme sa u žiakov zamerali aj na pochopenie multikultúrnych rozdielov. Žiaci budú bývať v rodinách, ktoré pochádzajú z rôznych kútov sveta. Aj zamestnanci vo firmách sú z rozličných krajín. Spolužitím v multikultúrnom prostredí sa žiaci získavajú skúsenosť o spolužití rozličných kultúr. Z hľadiska osobnostného rozvoja dochádza u žiakov k nárastu samostatnosti, zodpovednosti, sebavedomia, rozvoju európskeho cítenia a k pochopeniu multikultúrnych odlišností. Z hľadiska zvýšenia odborných kompetencií našich žiakov sú ciele projektu nasledovné: - rozvoj jazykových kompetencií žiakov v reálnom pracovnom prostredí, - z odborného hľadiska sa žiaci oboznámia s prácou jednotlivých oddelení, napr. marketingového, personálneho, ekonomického oddelenia, získajú zručnosti v písomnej komunikácii v ANJ obchodné listy, e-maily a v telefonickej komunikácii. - Žiaci praxujúci v personálnych agentúrach získavajú skúsenosti s posudzovaním prijatých žiadostí a životopisov, s ich vyhodnocovaním, s prípravou personalistu na pohovor, samotným priebehom pohovoru a výberom vhodného zamestnanca. - Žiaci praxujúci v realitných kanceláriách spoznajú chod kancelárie, spravovanie webových stránok, hľadanie vhodnej nehnuteľnosti pre klienta, vypracujú finančné rozpočty, vedia porovnať ceny nehnuteľností a čo na nich vplýva, vyskúšajú si komunikáciu s klientmi. Od praxe očakávame schopnosť žiakov pretaviť vedomosti a zručnosti získané na teoretickom vyučovaní do praxe. Z hľadiska rozvoja školy a rozšírenia poskytovaného vzdelávania sú ciele projektu nasledovné: - otvorenie Vyššej odbornej školy so zameraním na finančníctvo a daňové poradenstvo, - otvorenie experimentálneho štúdia - bankový úradník, - inovácia učebných osnov a vzdelávacích programov, - integrácia žiakov so ŠVVP a zo sociálne slabšieho prostredia. V projekte plánujeme 3 mobility, ktoré sme rozvrhli nasledovne: - učiteľ ADK sa zúčastní hospitácie na OA v Ostrave v termíne október/november 2019, - žiaci odboru Obchodná akadémia bilingválne štúdium (9 žiakov) - vycestujú na tri týždne do Dublinu v termíne máj/jún 2020, - študenti odboru Obchodná akadémia (10 žiakov) - vycestujú na tri týždne do Londýna v termíne máj/jún 2020. Z našich skúseností vyplýva, že žiaci, ktorí majú možnosť zúčastniť sa stáže v zahraničí sú motivovanejší, majú väčší záujem o ďalšie vzdelávanie a vedia sa ľahšie a rýchlejšie uplatniť na trhu práce. Vzhľadom na nedostatočnú kapacitu príloh, sme zmluvy s firmami v Londýne uložili na: https://uloz.to/tam/_uZQlOyrT6R9H
Koordinátor:Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Košice