Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európske trendy v zdravotníckych profesiách II.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060511
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56196 €
Sumár projektu:Naša škola vzdeláva technických zdravotníckych pracovníkov v 8 rôznych študijných odboroch. Výborné výsledky z realizácie predchádzajúcich medzinárodných projektov nás motivujú k pokračovaniu v začatej ceste. Cieľom projektu je umožniť študentom pracovnú skúsenosť na zaujímavých pracoviskách v krajinách EU a rozvíjať tak ich profesionálne, jazykové, osobné a sociálne kompetencie pre ich úspešné uplatnenie na európskom pracovnom trhu. Cez ich skúsenosti zisťovať, ako modernizovať obsah vzdelávania v študijných odboroch a tým skvalitňovať školu. Zaradením mobilít Erasmuspro inovovať odbornú praktickú prípravu a pomôcť absolventom s naštartovaním kariéry v ich odbore. Projekt súčasne otvorí spoluprácu s dvoma zahraničnými partnermi pôsobiacimi v zdravotníckych oblastiach relevantných pre naše študijné odbory. Dvojročný projekt zahŕňa 16 krátkodobých mobilít a 2 dlhodobé mobility ErasmusPRO. Celkovo 4 študenti 3. ročníka odboru farmaceutický laborant absolvujú 2 týždne svojej povinnej ročníkovej praxe v lekárni fakultnej nemocnice v Madride, v Španielsku. Celkovo 10 študentov 3. alebo 4 ročníka odboru masér a 2 študenti 2. alebo 3.ročníka odboru diplomovaný fyzioterapeut absolvujú časť svojej povinnej praktickej prípravy na relevantných oddeleniach v liečebných kúpeľoch v Mariánskych Lázňach, Česká republika. Na tomto pracovisku je realizovaná aj trojmesačná ErasmusPRO stáž pre 2 čerstvých absolventov odboru diplomovaný fyzioterapeut. Všetci účastníci počas stáže získajú odborné pracovné skúsenosti v zahraničí, spoznajú fungovanie svojej profesie v navštívenej krajine, uvedomia si odlišnosti a nájdu zaujímavosti. Účastníci dlhodobej stáže ErasmusPRO hlbšie preniknú do špecifík práce fyzioterapeuta v liečebnom kúpeľníctve vysokého štandardu s náročnou zahraničnou klientelou a výrazne si zlepšia jazykové kompetencie, čo im pomôže naštartovať ich kariéru v odbore. S oboma partnermi sme uzavreli ECVET partnerstvá na zabezpečenie kvality odborných stáží, ktorá bude študentom uznaná a po absolvovaní dostanú certifikát Erasmus mobilita. Zdieľaním a implementovaním skúsenosti účastníkov do vzdelávacích obsahov študijných odborov podporíme modernizáciu školy. Disemináciou sprístupníme výsledky projektu pre odbornú verejnosť a pomôžeme zvyšovať kvalitu zdravotníckej starostlivosti na Slovensku.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Bratislava