Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hľadáme nové inšpirácie
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060515
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37544 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom absolvovať zahraničnú odbornú stáž na reálnych pracoviskách, rozvíjať a osvojiť si jazykové a odborné kompetencie vo svojich odboroch. Pre mnohých žiakov je to prvá skúsenosť ísť niekam sám. Ako cieľovú krajinu sme si vybrali Poľsko, mesto Wroclaw. Táto krajina je blízka nášmu naturelu, borí sa a rieši rovnaké problémy ako naša krajina. Mesto Wroclaw je významným priemyselným centrom Poľska, nachádzajú sa tu moderné firmy zo všetkých odborov, ktoré vedia našim žiakom poskytnúť novinky zo sveta reklamy, kozmetiky, kaderníctva, gastronómie a obchodu. Na odbornú stáž by sme radi poslali 16 žiakov z 5 odborov: - 6 žiakov z odboru propagačná grafika - 4 žiakov z odboru čašník - 2 žiakov z odboru kaderník - 2 žiakov z odboru kozmetik. - 2 žiakov z odboru obchodný pracovník. 3-týždňovú odbornú stáž by sme chceli realizovať v októbri 2019. Ciele projektu vychádzajú z potrieb našich študentov získať také kompetencie, na ktoré s praxou na domácej pôde by nemali možnosť: - širší a lepší pohľad na to, čo študujú a čo chcú v budúcnosti robiť - schopnosť celoživotne sa vzdelávať a byť zodpovedný za svoje vzdelanie - zlepšenie jazykových, odborných a komunikačných kompetencií - spoznať mentalitu, zvyky, národné kuchyne iných národov - samostatnosť, zodpovednosť za seba a za iných. Prioritným cieľom našej školy je modernizovať školský vzdelávací program, k čomu prispeje aj realizácia mobilitného projektu, vďaka ktorému vzdelávame pripravených absolventov pre slovenský aj európsky trh práce. Škola má stanovené niekoľko priorít na nasledujúce roky. Na dosiahnutie týchto priorít nam pomáhajú aj realizácie mobilitných projektov a medzinárodná spolupráca so zahraničnými organizáciami.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Vranov nad Topľou