Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa pre svoju budúcnosť
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060520
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55200 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na mobilitu 24 žiakov tretieho a štvrtého ročníka odborov autoopravár-mechanik, mechanik-mechatronik, mechanik strojov a zariadení, aby vycestovali na dvojtýždňovú zahraničnú prax do Rakúska v nasledujúcich počtoch (všetci žiaci študujú anglický jazyk): 1. turnus: 5 žiakov učebného odboru 2487 H 01 Autoopravár - mechanik s partnerstvom Autohaus Heiss GmbH a 7 žiakov študijného odboru 2679 K Mechanik - mechatronik a študijného odboru 2413 K Mechanik strojov a zariadení (športová trieda) s partnerstvom Blue Technix. 2. turnus: 12 žiakov študijného odboru 2679 K Mechanik - mechatronik s partnerstvom Schiebel Elektronische Geräte GmbH, a študijného odboru 2413 K Mechanik strojov a zariadení (športová trieda) s partnerstvom LH -Tech GmbH. Žiaci v rámci projektu absolvovaním odbornej stáže v zahraničných firmách uvidia nové technické stroje a zariadenia, technologické postupy a novinky vo svojom odbore. Tieto poznatky rozvinú ich odborné kompetencie a praktické zručnosti. Pomocou cudzojazykovej komunikácie sa rozvíjajú ich odborné jazykové a komunikačné zručnosti a kompetencie, stávajú sa viacej sebaistí. Pozorovaním a používaním pracovných zvyklostí a návykov u zamestnancov zahraničnej firmy získajú intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti, ktoré im umožnia lepšie sa pripraviť na pracovný pohovor a tak získať zamestnanie. Hlavné oblasti zlepšenia našej inštitúcie vidíme v: -zlepšení manažérskej kompetencie - žiaci troch rôznych odborov navštívia jednu vyspelú krajinu Európskej únie a pracovať budú na rôznych pracoviskách - po návrate všetky skúsenosti budú navzájom prezentovať - otvorí sa mnoho partnerstiev a zvýši sa rozhľad všetkých študentov vo svete, ako aj rozhľad sprevádzajúcich učiteľov, -zlepšení kompetencií zamestnancov/pracovníkov školy - dvaja majstri odborných predmetov sa zúčastnia stáže ako sprevádzajúce osoby - zvýšia sa ich komunikačné schopnosti - na pracoviskách počas návštevy študentov budú mať možnosť osvojiť si nové technológie v cudzej krajine, riaditeľ školy a kontaktná osoba počas celej doby projektu budú rozširovať svoje administratívne a jazykové zručnosti, -zavedení nových vyučovacích metód - sprevádzajúce osoby, ktoré sa zúčastnia stáže, môžu doma v škole šíriť nové techniky, zmeniť hodiny odbornej praxe podľa potrieb Európy, nedávno sme uviedli do prevádzky NC stroj, a tak všetky osvojené vedomosti v modernej zahraničnej firme o NC a CNC strojoch budú vo vyučovaní otvárať nové možnosti nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov, -európskej dimenzii - napr. už len v prípade študentov odboru autoopravár - možnosť opravy auta značky Mazda oproti autu značky Kia zvyšuje porovnatelnosť kompetencií absolventa našej školy s kompetenciami študenta z ktorejkoľvek školy v Európskej únii, -zmene kurikula, výučby a vzdelávania - zavedení inej formy vyučovania, ktorá sa približuje vyučovaniu v zahraničí a vyrovnaní rozdielov v školstve.
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnická
Ružomberok