Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastronómia a obchod v Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060521
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:86224 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove existuje 130 rokov, síce nie s rovnakou organizáciou, ani tými istými odbormi. Od začiatku svojej existencie sa škola prispôsobuje zmenám a potrebám spoločnosti, a to nás motivuje k uvedomovaniu si súčasných potrieb žiakov, rodičov, národa a celej Európy. Preto by sme sa chceli zapojiť do mobility žiakov v európskych krajinách a realizovať tento projekt. Projekt umožní 32 študentom druhého a tretieho ročníka učebných a študijných odborov získať a rozvíjať čo najviac odborných kompetencií počas troch týždňov v Rakúsku, v Španielsku i v Českej republike: Španielsko - Barcelona: 4 študenti odboru kuchár 4 študenti odboru čašník 4 študenti odboru cukrár Účastníci tejto skupiny budú pracovať na dvoch pracoviskách. Mobilita sa realizuje v septembri-októbri 2019. Skupina bude mať 2 sprevádzajúce osoby. Rakúsko - Viedeň: 4 študenti odboru kuchár 4 študenti odboru cukrár Účastníci tejto skupiny budú pracovať na dvoch pracoviskách. Mobilita sa uskutoční v októbri-novembri 2019. Skupina bude mať 1 sprevádzajúcu osobu. Česká republika - Praha: 6 študentov odboru pracovník marketingu 6 študentov odboru obchodný pracovník Účastníci tejto skupiny budú pracovať na troch pracoviskách. Mobilita sa uskutoční v januári-februári 2020. Skupina bude mať 2 sprevádzajúce osoby. Popri získaných odborných vedomostí a zručností medzi hlavné ciele projektu patria aj všeobecné kompetencie: - komunikatívne zručnosti – môžu sa zdokonaliť v cudzom jazyku aj v odbornej terminológii - intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti - schopnosť pracovať samostatne, schopnosť pracovať v skupine - tvorivosť - podnikateľské spôsobilosti - spôsobilosť byť demokratickým občanom. Realizovaný mobilitný projekt umožní našej škole dosiahnuť popísané ciele v Európskom pláne rozvoja.
Koordinátor:Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Prešov