Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improve your skills
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060523
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:74604 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na organizovanie zahraničnej obornej stáže pre študentov našej školy v Spojenom kráľovstve, v meste Portsmouth. Počet žiakov 12+12 v dvoch turnusoch, odbory: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 4+4 žiakov, grafik digitálnych médií – 4+4 žiakov, mechanik počítačových sietí – 4+4 žiakov. Doba stáže: 3 týždne, 21 dní Plánovaný termín stáže: október/november 2019 Cieľom projektu je upevniť už rozvíjané vedomosti a zručnosti žiakov a nadobudnúť nové odborné vedomosti a kompetencie. Očakávané vzdelávacie výstupy a úlohy jednotlivých aktérov projektu /partneri, koordinátori, účastníci/ budú popísané v Memorande o porozumení a Dohode o vzdelávaní. Šíriť prínosy projektu budeme od začiatku projektového obdobia. Hodnotenie bude uskutočnené vo všetkých fázach projektu. Očakávaný dopad projektu pre študentov jednotlivých odborov: 1.Grafik: rozvíjajú sa odborné grafické zručnosti, žiaci sa oboznámia s jednotlivými fázami produkcie propagačnej grafiky. 2. Mechanik počítačových sietí: zvýšenie vedomostí a zručností študentov hlavne v oblastiach sieťovej technológie /konfigurácia sieťových zariadení, wifi technológie, bezpečnosť sietí, IP telefóny, porovnanie technológie používané v zahraničí s technológiami používanými u nás/ a programovanie. 3. Programátor obrábacíh a zváracích strojov a zariadení: napredovanie v sústružení vonkajších kužeľových a vnútorných kužeľových plôch. Očakávame, že mobilitný projekt bude mať pre školu dlhodobé prínosy: zavedenie nových praktických prvkov do praktickej prípravy a vybudovanie zahraničných partnerských vzťahov.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická
Poprad