Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa praxou - skvalitnenie odbornej prípravy žiakov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060524
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29424 €
Sumár projektu:Hlavným zámerom nášho projektu je zabezpečiť odbornú prax pre 14 žiakov odboru obchodná akadémia v zahraničí a prostredníctvom tejto mobility dosiahnuť nasledujúce ciele: - inovovať a zvyšovať kvalitu vyučovania a odbornej prípravy - zvyšovať odborné kompetencie a zručnosti žiakov potrebné pre národný i európsky trh práce - zvyšovať prepojenosť teoretického a praktického vyučovania - zvyšovať jazykové kompetencie žiakov i učiteľov - umožniť žiakom zo sociálne slabšieho prostredia zúčastniť sa mobility, keďže naši žiaci pochádzajú z najmenej rozvinutého regiónu - podporovať osobnostný rozvoj žiakov, tímovú prácu, lepšie výkony pri učení sa, samostatnosť, sebadôveru, aktívne zapojenie sa do spoločnosti, interkultúrne povedomie - zvyšovať informovanosť o hodnotách Európskej únie - získavať certifikáty v oblasti odborného vzdelávania platné na európskej úrovni (Europass) - zlepšiť informovanosť účastníkov o iných kultúrach a krajinách - podporovať zmysel pre iniciatívu a podnikanie - implementovať poznatky a skúsenosti z mobility do nášho školského prostredia - dosiahnuť vyššiu zamestnanosť a lepšie pracovné vyhliadky pre žiakov - podporovať profesionálny rozvoj zamestnancov - vybudovať sieť medzinárodných kontaktov s cieľom projektovej spolupráce, výmeny skúseností a osvedčených postupov. Myslíme si, že realizáciou tohto projektu škola dosiahne horeuvedené ciele, k čomu prispejú aj naši projektoví partneri, ktorí poskytnutím odbornej stáže pre našich žiakov im pomôžu získať dôležité odborné a jazykové kompetencie. Žiaci aj sprevádzajúci učitelia získajú prehľad o fungovaní obidvoch firiem, získajú informácie o pracovných metódach a postupoch, o požiadavkách týchto firiem na svojich zamestnancov. Na konci odbornej stáže žiaci dostanú Europass Mobility dokument, ktorý bude obsahovať získané kompetencie žiakov počas stáže. Získané kompetencie škola plánuje implementovať do učebných plánov. Okrem odborných kompetencií žiaci absolvovaním stáže sa naučia pracovať samostatne, ale musia sa prispôsobovať aj ostatným zamestnancom, tým pádom sa naučia pracovať aj v tíme. Očakávame, že vďaka stáži sa stanú viac samostatnými, získajú sebadôveru a budú sa aktívnejšie zapájať do školských aj mimoškolských činností. Spoznajú inú krajinu, kultúru, nových ľudí, získajú nové kontakty v zahraničí, ktoré môžu využiť v budúcnosti vo svojom pracovnom aj osobnom živote. Hlavne žiakom zo sociálne slabšieho prostredia môže táto skúsenosť dať niečo navyše, nakoľko oni nemajú ani toľko možností vo svojom osobnom živote ako ostatní žiaci našej školy. Odborná prax sa bude konať v Rakúsku, vo Viedni. Plánovaná dĺžka stáže je 14+2 dní.
Koordinátor:Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Rimavská Sobota