Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovná skúsenosť, ktorá otvára brány európskeho trhu práce
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060529
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70250 €
Sumár projektu:Predkladateľom a zároveň koordinátorom projektu je Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca. Je to moderná stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom kvalitné vzdelávanie v odborných ekonomických predmetoch ako aj v cudzích jazykoch. Naši žiaci musia nadobudnúť počas štúdia veľké množstvo teoretických vedomostí. Tieto získavajú prostredníctvom moderných metód vyučovania s aktívnym používaním metodológie CLIL. Našim cieľom je dosiahnuť, aby naši absolventi boli v budúcnosti schopní využívať tieto vedomosti aj v reálnom podnikateľskom prostredí, a tak zvýšili svoje príležitosti začať svoju budúcu úspešnú kariéru v našom regióne, alebo v zahraničí. A to je hlavný dôvod prečo chceme, aby naši žiaci mali možnosť absolvovať odbornú prax vo firmách v Dubline, kde získajú praktické skúsenosti a zručnosti. Ide najmä o zdokonalenie sa v oblastiach: - používanie anglického jazyka na vyššej úrovni - vhodné používanie odbornej ekonomickej terminológie, - schopnosť aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v ekonomických predmetoch, ako Ekonomika a právo, Hospodárska korešpondencia a Cvičenia vo fiktívnej firme v praktických situáciách v živote podnikateľského subjektu. - skúsenosť s prácou v medzinárodnom tíme - tímová práca a teambuilding, spoznanie a prispôsobenie sa iným kultúram - získanie poznatkov o fungovaní ekonomických javov, o ktorých sa učia v škole, priamo v reálnom prostredí zahraničnej firmy, - spoznávanie osobitostí novej kultúry, - možnosť prezentovať našu kultúru v zahraničí. Zapojenie do mobility pomôže študentom zvýšiť ich sebavedomie, keďže v našom regióne nemajú dostatok príležitostí na praktické overenie si ich odbornej úrovne. Región Kysuce, v porovnaní s inými regiónmi, nemá tak široko rozvinuté podnikateľské prostredie, keďže ide o vidiecke prostredie a teda znevýhodnenú vidiecku mládež. A preto sme presvedčení, že účasť našich žiakov na zahraničnej stáži im pomôže uplatniť sa na domácom aj medzinárodnom trhu práce. Okrem toho, takto pripravení absolventi nášho odboru štúdia budú zaujímavou pracovnou silou aj pre zahraničných investorov v našom regióne, a teda pomôžu zvýšiť atraktivitu nášho regiónu aj pre ďalšie budúce investície. Škola plánuje zapojiť do mobility spolu 30 žiakov, a to: 15 žiakov 4.ročníka a 15 žiakov 5. ročníka bilingválneho štúdia (slovensko - anglického) a dvoch kvalifikovaných a skúsených učiteľov anglického jazyka a odborných predmetov v anglickom jazyku. Ako partnerskú organizáciu sme si vybrali ADC College na základe jej dlhoročných skúseností s mobilitou mládeže a tiež na základe našej osobnej pozitívnej skúsenosti v realizácii predchádzajúcej mobility v Londýne. Táto agentúra poskytne našim žiakom komplexné služby, vrátane ubytovania, poistenia, umiestnenia vo firmách v Dubline a tiež mentorovania počas celého trvania stáže. Sprevádzajúci učitelia budú mať možnosť aktívne kontrolovať svojich žiakov, komunikovať s ich nadriadenými na pracoviskách a poskytovať im potrebnú pomoc. Po absolvovaní stáže očakávame skutočne pozitívny dopad vo viacerých smeroch: 1. zvýšenie kompetencií CLIL pedagógov na našej škole, najmä zlepšenie ich manažérskych kompetencií, ktoré získajú pri priamom kontakte so zástupcami a manažérmi firiem a organizácií v zahraničí a tieto môžu byť vhodne implementované do vyučovacieho procesu 2. obohatenie vyučovania cudzích jazykov a najmä odborných predmetov v cudzom jazyku vyučovaných metódou CLIL a CLIL materiálov o nové poznatky získané v cudzom podnikateľskom prostredí 3. výrazne lepšie jazykové a odborné kompetencie a zručnosti našich žiakov pripravujúcich sa na maturitnú skúšku na úrovni C1 4. obohatenie školského vzdelávacieho programu nielen v oblasti využívaných vyučovacích metód, ale aj metód hodnotenia žiakov 5. výrazné zlepšenie sebareflexie a motivácie žiakov - účastníkov mobility s pozitívnym dopadom na ich budúcu úspešnú kariéru a zaradenie sa do podnikateľského prostredia v našom regióne, ale aj v zahraničí
Koordinátor:Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Čadca