Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060530
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46845 €
Sumár projektu:Projekt Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov elektrotechnických a strojárskych odborov je orientovaný predovšetkým na absolventov odborov Mechanik - mechatronik, Mechanik elektrotechnik - zameranie na automatizačnú a riadiacu techniku, Mechanik počítačových sietí a učiteľov odborných predmetov Spojenej školy v Martine. V súčasnosti sa v praxi implemetujú automatizované distribuované výrobné systémy, ktorými disponujú podniky ako KIA, Wolkswagen, Wiena International, Kraussmaffei.,, a pod., s ktorými naša škola spolupracuje okrem iného aj v duálnom systéme a sú kľúčovými zamestnávateľmi v regióne. Súčasťou týchto distribuovaných systémov je prepojenie technológie počítačových sietí a modulárnych automatizovaných systémov. Naša škola disponuje stavebnicovými systémami z oblasti zabezpečovacích systémov a Siemens PLC systémov. Partnerská škola Stredná priemyselná škola v Chrudimi disponuje s najnovšími verziami simulačných systémov vývojového prostredia Mosaic a novými učebňami zameranými na defektoskopiu materiálov. Vývojové prostredie Mosaic umožňuje žiakom pochopiť základné princípy programovania PLC automatov. Najnovšie generácie tohto systému umožňuje pomocou prepracovaného interfejsu automatizované vyhodnocovanie údajov počítačom. Práca s týmito systémami doplní odborné vzdelávanie aj o skúsenosti s materiálno-technickým vybavením partnerskej školy. Job shadoving učiteľov podporí inováciu školských vzdelávacích systémov v elektrotechnických ako aj strojárskych odborov. Náš projekt bude mať niekoľko aktivít 1. V rámci aktivity č.1 sa žiaci (24 žiakov) zúčastnia odbornej stáže. Hosťujúca inštitúcia spolupracuje s výrobnými podnikmi, do ktorých pripraví odborné exkurzie s cieľom overiť získané poznatky v oblasti reálnej výrobnej praxe. Cieľom projektu je podporiť účastníkov odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností, zručností a kvalifikácie, a tým im pomôcť pri osobnom rozvoji, zamestnanosti na európskom trhu práce. Mobility projektu sa uskutočnia do Českej republiky do hosťujúcej partnerskej organizácie Strednej priemyselnej školy v Chrudimi v mesiaci marec-apríl 2020 a marec-apríl 2021 v trvaní dva týždne. 2. V rámci aktivity č.2 sa učitelia odborných predmetov elektrotechnických a strojárskych odborov (3 pedagógovia) zúčastnia odborného školenia (job shadowingu). Predpokladáme účasť pedagógov na teoretických a praktických školeniach defektoskopie materiálov za pomoci špeciálnych zariadení, ktorými je vybavená partnerská škola. Zamerajú sa na nasledovné aktivity: Zisťovanie vnútorných vád materiálov za pomoci ultrazvuku (Olympus), určovanie zloženia kovov za pomoci spektrálnej analýzy (rontgenové zariadenie Delta Olympus) a vplyv zloženia na ich technologické vlastnosti, určovanie zloženia neželezných kovov za pomoci spektrálnej analýzy (rontgenové zariadenie Delta Olympus) a vplyv zloženia na ich technologické vlastnosti, určovanie percentuálnej koncentrácie vybraných chemických prvkov. Stanovenie označenia materiálov na základe zistených parametrov, meranie drsnosti (meradlo Mahr) a tvrdosti a vplyv týchto parametrov na stanovenie chemického zloženia. Mobility pedagógov uskutočníme február- marec 2020. Hosťujúca inštitúcia spolupracuje s výrobnými podnikmi v Pardubickom kraji, do ktorých pripraví odborné exkurzie s cieľom overiť získané poznatky v oblasti reálnej výrobnej praxe. Cieľom projektu je podporiť účastníkov odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností, zručností, ECVET certifikácie, a tým im pomôcť pri osobnom rozvoji, zamestnanosti na európskom trhu práce Projekt zvýši kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy v regióne a umožní pokračovanie vo vytvorenej tradícii odborných stáží v Českej republike.
Koordinátor:Spojená škola Martin
Martin