Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získanie a rozvoj praktických vedomostí a zručností v oblasti polygrafie a médií (pre lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce)
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060533
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53578 €
Sumár projektu:Účastníckymi organizáciami nášho projektu sú: 1. Vysielajúca organizácia – Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava, ktorá je, od svojho vzniku (1952) až po súčasnosť, jedinou odbornou školou svojho druhu na Slovensku, poskytujúcou komplexné vzdelanie pre oblasť polygrafie a médií. 2. Sprostredkovateľské organizácie: – EPD – European Projects Development Unipessoal Lda, Portugalsko, Montijo – A ROCCA – EProjectConsult, Taliansko – Sicília, Barcellona Pozzo di Gotto, provincia Messina 3. Hostiteľské organizácie – firmy s polygrafickým zameraním: – v Portugalsku OndaGrafe, ADWAY – v Taliansku Termegrafica Di Giambra Pierangelo, AG Grafica, Gidea Sas Na mobilite sa zúčastní spolu 24 žiakov druhých a tretích ročníkov, študujúci v študijných odboroch grafik tlačových médií, grafik digitálnych médií, operátor ofsetovej tlače, polygrafia – polygrafická technológia/grafika tlačovín a 4 sprevádzajúce osoby z radov pedagogických pracovníkov školy. Z počtu 24 žiakov bude jeden čerstvý absolvent školy, ktorý po maturite rozšíri rady zamestnancov školy, neskôr, po doplnení kvalififácie ako majster odborného výcviku alebo odborný učiteľ. Stáž prebehne v 2 turnusoch: 1. turnus – 12 žiakov – v Portugalsku, mesto Montijo, 2. turnus – 12 žiakov – v Taliansku – Sicílii. Podmienky pre výber účastníkov: – veľmi dobré študijné výsledky – primerané správanie, ochota na sebe pracovať – primeraná absencia – silná pozitívna motivácia, pozitívny aktívny prístup – účasť na súťažiach, iné aktivity – odporúčanie triedneho učiteľa, odborných a ostatných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. S každým turnusom pocestujú dve osoby ako doprovod – majster odbornej výchovy/odborný učiteľ a učiteľ cudieho jazyka. Miestom výkonu praxe v Portugalsku budú tlačiarenské firmy OndaGrafe a ADWAY so sídlom v meste Montijo. Miestom výkonu praxe v Taliansku budú firmy Termegrafica Di Giambra Pierangelo, AG Grafica, Gidea Sa so sídlom v Barcellona Pozzo di Gotto, provincia Messina Realizácia projektu bude prebiehať od v čase 1. 7. 2019 do 31.6. 2020 a bude pozostávať z nasledovných fáz: 1. Výber účastníkov. 2. Príprava stáže. 3. Priebeh stáže. 4. Vyhodnotenie stáže. Obsahom nášho projektu je o. i. podpora medzinárodnej mobility žiakov SOŠ polygrafickej, s cieľom rozšíriť ich pracovné a odborné spôsobilosti, zručnosti a kompetencie v oblasti polygrafie a médií a v oblasti vvydavateľsko-tlačiarenskej (prípravy dát pre tlač, samotnú tlač, následné dokončovacie spracovanie, ale aj iné, digitálne, formy publikovania). Cieľom nášho projektu je, aby žiaci našej školy prostredníctvom účasti na praktickej príprave v zahraničných organizáciách, ktorých hlavným predmetom činnosti je oblasť polygrafie a médií, rozvinuli a zlepšili svoje odborné, jazykové, sociálne a interkultúrne kompetencie, zručnosti a skúsenosti, a tiež, nadobudli nové. Aj takýmto nie celkom štandardným spôsobom môžu získať neoceniteľné skúsenosti, ktoré im pomôžu v príprave na ich budúcu profesiu a neskôr lepšie sa uplatniť na trhu práce. Ďalšími cieľmi sú: – priama účasť na výrobných operáciách pri kompletnom spracovaní zákazky – knižnej alebo inej publikácie od zadania podkladov objednávateľom, cez vyhotovenie podkladov pre tlač (DTP, CTP), tlač (ofsetom, digitálne...) až po finalizáciu, teda knihárske spracovanie (POSTPRESS). – podpora profesného rozvoja žiakov nadviazaním pracovných kontaktov so zahraničnou polygrafickou firmou – práca v "medzinárodnom tíme", – overenie v škole získaných vedomostí a zručností v praxi v cudzine s cieľom presadiť sa za hranicami Slovenska, – vyskúšať život a prácu v cudzine, poznávať nové a užitočné veci a tie potom uvádzať do života doma, – preverenie komunikačných a aj jazykových schopností. Účasť na projekte je pre žiakov dôležitá najmä: – na získanie väčšieho sebavedomia a pozitívnej motivácie, – na ich odborný rast, predovšetkým na ich rýchlejšie a jednoduchšie zapojenie sa do pracovného procesu po ukončení štúdia na strednej odbornej škole, vzhľadom na cennú skúsenosť z účasti na stáži, – prekonaním ostychu pred cudzím prostredím sa v budúcnosti absolventi lepšie adaptujú na odlišné (nielen pracovné) prostredie a dokážu sa rýchlejšie vyrovnať s prekážkami, – vďaka konfrontácii svojich pracovných postupov s pracovnými postupmi v cudzojazyčnom prostredí zavedených zahraničných polygrafických firiem, získajú účastníci stáže komplexnejší pohľad na svoju budúcu profesiu.
Koordinátor:Stredná odborná škola polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava
Bratislava