Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teória versus Prax
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060536
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34760 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu „Teória versus Prax“ je zvýšiť prepojenosť teoretického štúdia žiakov Spojenej školy Tvrdošín s praktickou činnosťou v stredisku praktického vyučovania na českej strednej škole s názvom: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec. Vybavenosť našej školy neumožňuje žiakom vykonávať predmet prax v plnej miere, pretože škola nedisponuje modernými strojmi a zariadeniami, na ktorých by si otestovali a vyskúšali svoje teoretické vedomosti. Aj keď žiaci počas praxe pracujú v okolitých firmách, nemajú možnosť pracovať na takýchto strojoch, pretože im to firmy z hľadiska bezpečnosti neumožňujú. V neposlednom rade chceme u žiakov rozvíjať aj sociálne kompetencie, ktoré budú súvisieť so socializovaním sa v cudzom prostredí ako aj v spoznávaní iného vzdelávacieho systému a tým sa nebáli v budúcnosti využívať pracovné príležitosti aj v zahraničí. Tým, že sa aj sprevádzajúci učitelia zúčastnia praktického vyučovania našich žiakov, budú mať možnosť odpozorovať iný systém vzdelávania a niektoré prvky z tohto systému začleniť aj do vzdelávania predmetu prax. Projektom chceme prispieť k riešeniu tohto problému a k uspokojeniu potrieb cieľovej skupiny. V projekte sa zúčastnia dvaja partneri: Spojená škola Tvrdošín ako vysielajúca organizácia a Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, ako prijímajúca organizácia, ktorej zástupcovia svoj súhlas vyjadrili v súhlasnom liste, ktorý je súčasťou prílohy. Prijímajúca organizácia vytvorí cieľovej skupine vhodné pracovné podmienky v súlade s ich študijným zameraním, žiaci budú využívať moderné technické zariadenia, ktorými naša škola nedisponuje. Špecifické ciele projektu zahŕňajú získanie praktických zručností a skúseností v oblastiach, ktoré súvisia s ich odborným zameraním, prehĺbenie praktických poznatky z programovania CNC strojov, vytvorenie postupov a výroby súčiastok, modelovanie súčiastky v grafických programoch CAD/CAM, navrhovanie a tlačenie komponentov na 3D tlačiarni, programovanie PLC, navrhovanie pneumatických a hydraulických obvodov, prehĺbenie praktických poznatkov o konštrukcii PC, návrh a realizácia sieťového prepojenia, získavanie nových vedomostí z oblasti IKT. Pridanou hodnotou projektu pre žiakov a vyučujúcich bude: 1. Zoznámenie sa s históriou a súčasnosťou Českej republiky a mesta Liberec, pretože žiadne dva európske národy nemajú k sebe tak blízko ako práve Česi a Slováci. 2. upevnenie európskej súdržnosti tým, že účastníci „precítia“ chápanie podobnosti spoločenských problémov dvoch krajín EÚ napriek odlišnosti ich kultúr. V rámci projektu sa uskutoční jedna mobilita – od 30.09.2019 - 11.10.2019. Cieľová skupina projektu je tvorená z 20 žiakov, všetko chlapci vo veku 16 – 18 rokov z regiónu Oravy: 5 žiakov študijného odboru mechatronika, 5 žiakov študijného odboru počítačové siete a komunikačná technika a 5 žiakov študijného odboru technické lýceum – zameranie informatika a 5 žiakov študijného odboru sieťové technológie. Kritériom pri výbere žiakov budú nielen ich študijné výsledky, ale aj snaha vzdelávať sa, sebadisciplína a miera ich osobnej motivácie. Sprevádzať ich budú dvaja učitelia odborných predmetov, ktorí ešte v zahraničí neboli. Účastníci stáže získajú od prijímajúcej organizácie Certifikát a od vysielajúcej organizácie rozhodnutie riaditeľky školy o uznaní odbornej praxe. Účelom predkladaného projektu nie je len získanie financií, ale dosiahnutie trvalej zmeny, naštartovanie ďalších zmysluplných aktivít dlhodobejšieho charakteru, ktoré prispejú k prepojeniu teoretického štúdia s praxou na našej škole.
Koordinátor:Spojená škola Tvrdošín
Tvrdošín