Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdravie je naša priorita
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060537
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44880 €
Sumár projektu:Medzi účastníkov nášho projektu patrí Stredná zdravotnícka škola Michalovce (vysielajúca organizácia), AGAMOS,s.r.o. (sprostredkujúca organizácia) a firma - Karvinská hornická nemocnice, a.s. - Karvinská banícka nemocnica, a.s. ( prijímajúca organizácia). Cieľovými skupinami sú žiaci 3. -4. ročníka v odbore zdravotnícky asistent. V programe ERASMUS+ sa zúčastní 24 žiakov z odboru zdravotnícky asistent a 4 odborní sprevádzajúci učitelia Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach v 2 turnusoch ( október 2019, jún 2020). Prvý turnus 12 žiakov + 2 učitelia v októbri 2019, druhý turnus 12 žiakov + 2 učitelia v júni 2020. Stážisti budú selektovaní na základe prísnych kritérií v dvoch výberových kolách. Bude vytvorená evaluácia celého projektu a s jej výsledkami budú oboznámení učitelia aj žiaci školy, správa bude dostupná na webovej stránke školy. Jej výsledky môžu viesť k zmenám vo výuke a odbornej príprave žiakov školy. Ďalej bude odovzdaná budúcim študentom školy na diseminačných seminároch, poradách, rodičovských schôdzkach a na dňoch otvorených dverí. Informácie o výsledkoch a prínosoch projektu podáme svojmu zriaďovateľovi, informácie o stáži a využití zásad ECVET ponúkneme ďalším stredným odborným školám v meste formou prezentácie a besedy. Projekt môže viesť k vytvoreniu ďalších projektov na škole a môže dať príklad dobrej praxe aj okolitým školám. Projekt bude mať dopad aj na regionálnych zamestnávateľov, stáže zvýšia konkurencieschopnosť študentov, ktorí prinesú medzinárodné skúsenosti do svojich pracovných pozícií. Informácie poskytneme do odbornej tlače - časopisu Farmaceutický laborant- dvojmesačník s celoslovenskou distribúciou, ktorý poskytuje priestor stredným zdravotníckym školám uverejňovať články o ich najnovších aktivitách. Najviac by sme sa chceli zamerať na jednotky učenia ECVET, zdieľať skúsenosti s ostatnými slovenskými školami s rovnakými odbormi. Na medzinárodnej úrovni partnerská organizácia v Českej republike overí využiteľnosť stanovených jednotiek učenia ECVET. Cieľom projektu je zvýšenie kvality odbornej prípravy žiakov a zlepšenie ich hodnoty na trhu práce. V spolupráci s partnerom projektu chceme tak zabezpečiť kvalitnú prax pre žiakov, ktorá bude mať jasné výstupy s využitím medzinárodných nástrojov ECVET. Projekt podporí spoluprácu so zahraničnými partnermi, prenos nových poznatkov zo zahraničia, umožní žiakom i učiteľom porovnať zdravotnú starostlivosť aj vzdelávací systém oboch štátov. Účastníci sa zoznámia s organizáciou a metódami práce zahraničného partnera, osvoja si pracovné návyky, prehĺbia sociálne kompetencie, budú rozvíjať svoju samostatnosť a zodpovednosť. Zoznámia sa s novým kultúrnym prostredím, získajú skúsenosť s pobytom v cudzine a spoznajú novú krajinu. Žiaci sa naučia pracovať v medzinárodnom tíme, riešiť problémy a navrhovať východiská, posilnia si sebadôveru a získajú nové medzikultúrne zručnosti. Výchova a vzdelávanie žiakov na našej škole tak získa širšiu európsku dimenziu a projekt tak zvýši úroveň a prestíž školy.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
Michalovce