Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Študent dopravy v praxi
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060539
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:69800 €
Sumár projektu:Aktuálna situácia na trhu práce vyžaduje, aby aj naša škola reagovala na základnú potrebu spoločnosti zabezpečenie dostatku kvalifikovaných pracovníkov v automobilovom priemysle a doprave. Chceme ponúknuť domácim firmám pôsobiacim na našom a zahraničnom trhu, ale aj podnikom so zahraničným vedením plne kvalifikovaných, jazykovo vybavených absolventov so záujmom o zvolený učebný alebo študijný odbor, ktorí sú ochotní vzdelávať sa a prispôsobovať sa novým trendom. Absolventom schopným pracovať v medzinárodnom prostredí. Naša škola by chcela prostredníctvom internacionalizácie odborného vzdelávania oslovovať prestížne firmy pôsobiace v oblasti dopravy a automobilového priemyslu a získať ich pre spoluprácu v oblasti odbornej praxe študentov a tým poskytovať žiakom prax na odbornej úrovni. Zásadnou oblasťou pre zlepšenie by mala byť výučba odborných predmetov v študijných odboroch, pri ktorých by sme postupne chceli zabezpečovať odbornú prax v zahraničí ako štandardnú súčasť štúdia žiakov v študijných odboroch prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia Projekt - Študent dopravy v praxi (Student of transport in the practice) je plánovaný na 2 školské roky 2019/2020, 2020/2021- pre 40 žiakov tretích ročníkov zo štvorročných študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia. Každý školský rok (2019/2020, 2020/2021)je rozdelený do 2 mobilít ( 10 študentov október, 10 študentov marec). Cieľom projektu je: rozvíjať praktické odborné zručnosti v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy a vytvorenie dlhodobej spolupráce v oblasti praktického vzdelávania s podnikmi, ktoré sa špecializujú na poskytovanie prepravných služieb. Spoluprácu s hostiteľskou organizáciou sme zabezpečili podpísaním zmluvy o spolupráci na zabezpečenie výkonu odbornej praxe medzi vysielajúcou a hostiteľskou organizáciou v rámci programu Erasmus+, Mobilita žiakov a pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave. Sprostredkovateľská organizácia Agamos nám zabezpečila hostiteľské organizácie - dopravné podniky, kde budú žiaci vykonávať odbornú prax - konkrétne OL TRANS CZ, s.r.o., Olomouc, CSAD LOGISTIK Ostrava a.s., FEE Transport, s.r.o., Dopravni podnik mesta Olomouce, a.s. Každá aktivita bude obsahovať: 1) prípravná časť - výber účastníkov odbornej stáže, - odborná príprava na stáž - konzultačné cvičenia s učiteľmi odborných predmetov zasielateľstvo a logistika - príprava denníkov na zapisovanie činnosti v podnikoch - terminologický slovník základných odborných výrazov - kultúrna príprava - prezentácie o prírodných, kultúrnych podmienkach a atraktivitách regiónu - zabezpečenie poučenia o BOZP žiakov - poistenie žiakov - zabezpečenie dopravy žiakov - zabezpečenie Europassu mobility 2) časť mobilita - krátkodobá mobilita OVP - vykonávanie praxe v pridelených podnikoch - vyplnenie hodnotiaceho záznamu zodpovednou osobou hostiteľskej organizácie - vedenie denníkov o každodennej činnosti v podniku - denníky sprevádzajúcej osoby o dennom monitorovaní žiakov v podnikoch - voľnočasové aktivity 3) časť vyhodnotenie mobility - učiteľ odborných predmetov vyhodnotí odbornú stáž žiakov v hodnotiacich listoch - vyhodnotenie dotazníkov o spokojnosti s mobilitou - zverejnenie článku o odbornej stáži na webovej stránke školy a v regionálnej tlači - prezentácia žiakov o odbornej stáži v danom podniku pre spolužiakov a žiakov nižších ročníkov 4) časť ukončenie projektu - zverejnenie článku o odbornej stáži na webovej stránke školy a v regionálnej tlači - spísanie záverečnej správy - celkové vyhodnotenie odbornej stáže Očakávané výsledky a potenciálne dlhodobé prínosy. - zlepšenie schopnosti komunikácie v odbornej terminológií - schopnosť adaptovať sa v neznámom prostredí - schopnosť rozhodovať sa samostatne a zodpovedne - zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce v medzinárodnom meradle Pre školu: - vytvorenie dlhodobejšej spolupráce v oblasti praktického vzdelávania na európskej úrovni - zatraktívnenie štúdia na našej škole
Koordinátor:Stredná odborná škola dopravná
Žilina