Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060547
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:61306 €
Sumár projektu:V kontexte európskeho plánu rozvoja školy je zámerom internacionalizovať našu organizáciu a tým dať žiakom aj pedagogickým zamestnancom možnosť porovnať úroveň a podmienky odborného vzdelávania v iných krajinách EÚ. Účastníci mobilít si overia svoje vedomosti a zručností v podmienkach škôl s rovnakým alebo podobným systémom vzdelávania, ale iným technickým vybavením v hostiteľskej organizácii. Projekt je zameraný na rozvoj strojárskeho sektoru, ktorý je v našom regióne dominantný. Jeho realizáciou chceme docieliť prehĺbenie a zvýšenie odborných kompetencií žiakov v študijnom odbore mechanik nastavovač, motivovať ich k lepším výkonom pri učení, k poznaniu potreby celoživotného vzdelávania a uľahčiť im pohyb na európskom trhu práce. Zároveň chceme podporovať profesionálny rast pedagogických zamestnancov získavaním nových kompetencií v oblasti odborného vzdelávania, aby boli schopní udržať krok s meniacimi sa požiadavkami na trhu práce. Ťažiskovou aktivitou je realizácia 2 mobilít po 20 žiakov študijného odboru mechanik nastavovač (3. a 4. ročník) na pracoviskách Fachberufsschule Wolfsberg v trvaní 21 dní pre každú mobilitu. Posilnia si vedomosti a zručnosti v programovaní a obsluhe CNC strojov v riadiacom systéme Sinumeric a Heidenhain, budú pracovať s CNC strojmi EMCO a Weiler a hotové výrobky budú mať možnosť merať v modernom meracom laboratóriu. V oblasti spracovania kovov si rozšíria svoje kompetencie v oblasti zváracej techniky WIG a MAG, s prácou pri rezaní vodným lúčom a laserom. V rámci odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí zorganizujeme tri mobility. V partnerskej škole Fachberufsschule Wolfsberg v Rakúsku sa uskutoční stáž 3 pedagogických zamestnancov (učiteľov odborných strojárskych predmetov a majstrov odborného výcviku) v dĺžke trvania 7 dní. Program tejto mobility bude zameraný na prehĺbenie odborných kompetencií v CNC programovaní a obsluhe CNC strojov v rôznych riadiacich systémoch vyššej verzie, oboznámia sa so zváracími technikami WIG a MAG na modernom automatizovanom zváracom pracovisku, s prácou na gravírovacom stroji. Prehĺbia si odborné kompetencie v technológii rezania vodným lúčom a laserom. Doplnia si vedomosti a zručnosti v oblasti pneumatiky a elektropneumatiky prostredníctvom výukových panelov FESTO. Zároveň si so svojimi rakúskymi kolegami vymenia skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania v oboch krajinách. Druhú mobilitu pedagogických zamestnancov zrealizujeme v partnerskej škole GJP a SOŠ Slavičín v Českej republike v dĺžke trvania 5 pracovných dní. Piati učitelia a majstri odborného výcviku strojárskych predmetov získajú odborné kompetencie v programovaní a obsluhe CNC strojov prostredníctvom simulátora v riadiacom systéme Fanuc, ktorý zatiaľ na našej škole nevyučujeme. Po ukončení rekonštrukcie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a CAD/CAM systémy v roku 2019 budú zakúpené licencie pre vyučovanie programovania CNC sústruženia Fanuc a učivo bude zapracované do školských vzdelávacích programov. Tretia mobilita ja zameraná na získavanie skúseností s odborným vzdelávaním na partnerskej škole Akademie řemesl Praha - Střední škola technická, čím zároveň naplníme aj ďalší cieľ európskeho plánu rozvoja - rozšíriť počet zahraničných partnerov. Spoluprácu máme záujem orientovať na cieľovú skupinu učebných strojárskych predmetov (strojný mechanik a nástrojár). Pôsobíme v regióne so silným zastúpením strojárskych firiem. Dlhoročná tradícia strojárskej výroby v súčasnosti naráža na problém generačnej výmeny, preto je veľký záujem o našich absolventov. Ich uplatniteľnosť sa na trhu práce je silným motivačným faktorom pre žiakov základných škôl a ich rodičov pre výber štúdia na našej škole. Odrazom toho je aj nárast počtu žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania hneď od jeho zavedenia do praxe v roku 2015. V súčasnosti máme 219 žiakov v duálnom vzdelávaní, čo je 42,9% všetkých žiakov školy a týmto počtom sa radíme na 2. miesto medzi strednými školami v Trenčianskom kraji. Realizáciou zahraničných mobilít zvýšime prestíž a dobré meno školy v povedomí verejnosti. Zavedením prvkov ECVET do mobilít sme si vytvorili systém prenosu hodnotenia a uznávania vzdelávacích výstupov do školského systému. Všetci účastníci mobilít získajú medzinárodný Europass mobility a certifikát o absolvovaní stáže od hostiteľskej organizácie.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom