Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná vzdelávacia prax-zdravotníctvo
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060549
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:119310 €
Sumár projektu:Dvojročným projektom "Odborná vzdelávacia prax - zdravotníctvo" škola napĺňa Európsku stratégiu rozvoja s dôrazom na rozvoj spolupráce medzi vzdelávaním a svetom práce na medzinárodnej úrovni. Cieľom projektu je posilnenie medzinárodného rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy žiakov zdravotníckych odborov najmä prostredníctvom spolupráce školy s partnerskými inštitúciami v oblasti odborného vzdelávania. Žiakom z odboru zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra a farmaceutický laborant sa umožní získať zručnosti realizovaním odbornej praxe na špecializovaných, kvalitných pracoviskách v troch krajinách (Anglicko, Česká republika a Španielsko). Svojou širokou jazykovou rozmanitosťou bude u žiakov posilnené medzikultúrne povedomie a bude posilňovaný vzťah k multikulturalizmu a zároveň si žiaci budú môcť budovať jazykové a komunikačné kompetencie. Mobilitné aktivity budú prebiehať v desiatich turnusoch. Šesť turnusov bude tvoriť krátkodobé mobility pre učiacich sa v OVP a štyri turnusy budú krátkodobé zamestnanecké mobility. Prvej mobililitnej aktivity v Londýne sa zúčastnia žiaci štvrtého ročníka odborov zdravotnícky asistent (13 žiakov) a farmaceutický laborant (3 žiaci). Žiaci získajú kompetencie v mobilizácii seniorov v ošetrovateľských domovoch, ktoré v našom prostredí absentujú. Farmaceutickí laboranti získajú vedomosti o lekárenskom systéme (dispenzácia a signovanie) v Anglicku. V nemocnici v Znojme bude získavať desať žiakov odboru diplomovaná všeobecná sestra nové zručnosti v špecifikách ošetrovania septických rán. Znojemská nemocnica má vysoko špecializované pracovisko centrálnej sterilizácie, po absolvovaní mobilitnej aktivity v dvoch turnusoch na tomto pracovisku sa stanú žiaci odboru zdravotnícky asistent (16) kompetentní samostatne a presne realizovať starostlivosť o pomôcky v jednotlivých fázach sterilizačného cyklu. V španielskej nemocnici sú plánované dva turnusy mobilitnej aktivity, žiaci (šestnásť) po absolvovaní medzinárodnej odbornej mobility sa stanú kompetentní realizovať špecifickú starostlivosť o kožu s vyšpecifikovaním na starostlivosť o predilekčné miesta. Odborná príprava zamestnancov bude realizovaná v Čechách a v Španielsku. V zdravotníckom zariadení v Španielsku šesť učiteľov získa nové zručnosti v špecifikách ošetrovania dekubitov. Nevyhnutnosť týchto zručností vyplýva z potreby zvyšovania kvality života imobilných pacientov, u ktorých je riziko výskytu tohto druhu rán veľmi vysoké. V Čechách sa osem učiteľov v dvoch turnusoch zúčastní praktickej výučby v Krajskej nemocnici v Znojme a zároveň získa zručnosti vo vykonávaní špecifickej hygieny rúk v prevencii nozokomiálnych nákaz. V partnerskej Strednej zdravotníckej škole a Vyššej odbornej škole Znojmo, p.o. sa zúčastnia hospitácií odborných predmetov ošetrovateľstva. Nové, moderné, alternatívne spôsoby výučby po skončení mobilít budú aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese našej školy. V prípade záujmu iných zdravotníckych inštitúcií plánujeme zorganizovať odborné semináre, ktoré budú zároveň napĺňať dlhodobú udržateľnosť projektu. Plánujeme využívať technický nástroj ECVET systém, ktorý bude prínosom pre všetkých zúčastnených a zaistí kvalitu každej fázy projektu. Realizáciou mobilitných aktivít na medzinárodnej úrovni sa posilní proces internacionalizácie školy, upevnení sa postavenie školy pri vzdelávaní budúcich zdravotníckych pracovníkov. Bude zvýšená úspešnosť absolventov na trhu práce, pretože rozšírenie ich kompetencií a získanie špecifických zručností zároveň aj soft zručností bude prínosom pre potencionálnych zamestnávateľov. Dlhodobý prínos projektu vidíme vo zvýšenom záujme o štúdium na našej škole obzvlášť v odbore zdravotnícky asistent od šk. roka 2019/2020 praktická sestra. Tento projekt by bol začiatkom pre dlhodobú a pravidelnú spoluprácu s jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami a partnerskými školami.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola Trnava
Trnava