Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná prax - viac pracovných príležitostí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060550
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24239 €
Sumár projektu:Tento projekt s názvom "Zahraničná prax - viac pracovných príležitostí", je projektom v odbornom vzdelávaní a príprave. Jeho hlavnými cieľmi sú akceptovanie výsledkom neformálneho vzdelávania študentov s ohľadom na ich nevyhnutnosť pre súčasný trh práce a zlepšovanie jazykovej úrovne študentov v oblasti cudzích jazykov (vrátane odbornej angličtiny) pre väčšie možnosti uplatnenia sa na európskom trhu práce. Účasťou žiakov na mobilitnej aktivite chceme dosiahnuť rozvoj kľúčových kompetencií študentov našej školy, samostatnosť, riešenie problémových situácií, či motivácia k ďalšiemu sebarozvoju a vzdelávaniu sa. Dôležitý je taktiež rozvoj produktívnych jazykových zručností v anglickom jazyku a z nich vyplývajúce jazykové kompetencie. Lepšími jazykovými kompetenciami v oblasti anglického jazyka chceme budovať vyššiu sebadôveru a sebestačnosť u učiacich sa a tým zvyšovať pracovné vyhliadky na európskom trhu práce. Chceme zaviesť akceptovanie výsledkov neformálneho vzdelávania študentov ako ďalší nástroj hodnotenia učiacich sa za predpokladu splnenia určitých kritérií. Krátkodobá mobilitná aktivita bude zahraničnou praxou pre 12 študentov 3. a 4. ročníka v odbore prevádzka a ekonomika dopravy, ktorý chceme prostredníctvom projektu pre žiakov a budúcich potenciálnych študentov zatraktívniť. Účastníci mobilitnej aktivity sú žiaci pochádzajúci z ekonomicky zaostalého regiónu Slovenska, navyše s malými pracovnými príležitosťami a možnosťami odbornej praxe. Odborná zahraničná prax bude pokrývať dve rôzne oblasti vedomostí, zručností a kompetencií. Jednou z oblastí budú odborné praktické zručnosti - odborná korešpondencia a telefonická formálna komunikácia. Druhou oblasťou je odborná obchodná angličtina. Aktívne ovládanie cudzieho jazyka je nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa v odbore na európskom, ale aj slovenskom trhu práce. Žiaci realizujú zahraničnú prax v jednom turnuse na Cypre vo firme SHIPCON, ktorá má bohaté skúsenosti s projektmi Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu. Každý účastník bude mať počas mobility svoj individuálny plán rozvoja, kde mentor ohodnotí žiaka na začiatku a na konci vzdelávacieho výstupu. Pri tvorbe vzdelávacích výstupov sme použili nástroje ECVET. Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude prostredníctvom vopred dohodnutých kritérií prenesené do známok v predmetoch odborná prax a anglický jazyk. Okrem toho, obdržia účastníci mobility certifikát Europass - mobility. Zapojenie do projektu vnímame aj ako spôsob internacionalizácie školy. Potenciálnymi dlhodobejšími prínosmi tohto projektu môžu byť vyšší záujem o daný odbor v ďalších rokoch, úspešnejší absolventi školy na trhu práce, zvýšenie konkurencieschopnosti školy, a internacionalizácia školy. Nadobúdanie a aplikovanie skúseností zo zahraničných praxí žiakov môže zvýšiť kvalitu školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Michalovce