Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budúci lesáci
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060553
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17520 €
Sumár projektu:Sme Spojenou školou, ktorá 51. rokov pripravuje absolventov najmä pre prácu v lesnom hospodárstve. Škola neustále hľadá možnosti zlepšenia kvality odborného vzdelávania. Aj cez účasť na vzdelávacích projektoch v rámci EÚ hľadá spôsoby a možnosti túto kvalitu zvýšiť. Projekt ERASMUS plus zameraný na pracovnú stáž žiakov v krajinách EÚ je vítanou možnosťou pre žiakov 4- ročného študijného odboru operátor lesnej techniky poskytnúť im lepšiu odbornú prípravu v predmete odborný výcvik. Riešime tým slabšiu stránku školy v odbornej príprave na zastaralej technike a to najmä pre ťažbu, zvoz a približovanie dreva. Po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach s projektom LEONARDO s ktorým naši žiaci absolvovali vzdelávaciu stáž v Poľsku a Švédsku. Po úspešnej realizácií v projektoch ERASMUS plus v Českej republike , chceme umožniť ďalším žiakom pracovať na modernejších strojoch a zariadeniach. Získajú tak nové odborné zručnosti pre uplatnenie v budúcom povolaní. Projektu sa zúčastní 9 vybraných žiakov 4. ročníka operátor lesnej techniky a 2 pedagogickí pracovníci - ich majstri odbornej výchovy. Doba trvania stáže je 14 dní vrátane cesty. Cez sprostredkovateľskú agentúru sme sa rozhodli pre stáž v renomovanej lesníckej firme Kloboucká lesní s.r.o. , ktorá má v predmete činnosti všetky služby, činnosti, moderné lesnícke stroje potrebné pre dosiahnutie stanoveného cieľa pre projekt. Stáž bude vykonávaná takým spôsobom aby žiaci rozdelení do troch skupín po troch absolvovali pod vedením odborného garanta praxe, inštruktorov lesníckych strojov, našich majstrov odbornej výchovy prax v troch tematických celkoch : - 4 dni približovanie dreva samochodnou vyvážacou súpravou John Deere 1110 E - 3 dni práca, oboznámenie sa s technolog. postupom, bezpečnostnými predpismi na harvestorovom uzle John Deere 1270 E - 3 dni približovanie dreva Š LKT. Žiaci budú cez denník odborného výcviku monitorovaní a kontrolovaní . V každom tematickom celku bude výcvik zameraný na dodržiavanie technologických postupov , nastavenie používaných mechanizačných prostriedkov, dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce, používanie osobných ochranných pomôcok. Žiaci budú mať tiež dostatok priestoru pre voľnočasové aktivity zamerané najmä na poznávanie Českej krajiny. Po vzájomných stretnutiach a telefonátoch medzi školou a partnerskou organizáciou bol dohodnutý časový harmonogram aktivít a uskutočnená obhliadka budúcich pracovísk. Spôsob vyhodnotenia a diseminácia výsledkov projektu bude cez systém ECVET. Žiakom budú pred stážou vydané zmluvy ECVET a hodnotitelia ich v priebehu stáže budú hodnotiť. Po ukončení stáže žiaci obdržia Europass Mobility. Všetky poznatky, informácie získané priamo z reálnej lesnej prevádzky, zo spôsobu organizácie práce, nácviku obsluhy strojov chceme po skončení projektu zapracovať do školského vzdelávacieho programu študijného odboru operátor lesnej techniky. Bol by tak splnený cieľ projektu - lepšie pripravený absolvent pre pracovný trh.
Koordinátor:Spojená škola, Bijacovce 1
Bijacovce