Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019 -2020
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060560
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19854 €
Sumár projektu:Projekt Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020 je zameraný na zvyšovanie kvality poskytovania odborného vzdelávania a prípravy, poznávanie nových metód získavania vedomostí a zručností žiakov a zdokonalenie komunikačných a jazykové zručnosti žiakov v anglickom jazyku. Partnerom projektu je Institut Pere Martell v Tarragone, Španielsku, ktorý má dlhoročné skúsenosti s organizovaním stáží študentov a učiteľov v ich školských dielňach (krátkodobé projekty) a v ich partnerských firmách (dlhodobé projekty). Projekt pozostáva z 2 typov aktivít: 1. Stáž zamestnancov v OVP: Job-shadowing pre 4 učiteľov našej školy; 2. Stáž žiakov v OVP, ktorej sa zúčastní 7 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba. Sprevádzajúca osoba je potrebná z dôvodu zaradenia neplnoletých žiakov 2. a 3. ročníka v projekte. Žiaci budú vyberaní z drevárskych odborov našej školy: drevárstvo a nábytkárstvo, technik drevostavieb ( 4-ročné, maturitné odbory) a stolár (3-ročný, učebný odbor). Projekt je plánovaný na 12 mesiacov. Odborná a pedagogická podpora projektu je u oboch partnerov zabezpečená koordinátormi projektu, širokou škálou odborných zamestnancov, majstrov odborného výcviku, učiteľov cudzích jazykov, ekonomického oddelenia. Celý projekt zastrešuje štatutár, ktorý úzko spolupracuje s koordinátorom projektu. Hlavným cieľom projektu Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020 je naučiť žiakov pracovať na CNC strojoch a výroba výrobkov na CNC podľa odborného zamerania žiakov. Tento cieľ bude splnený čiastkovými cieľmi projektu, spojenými so získavaním nových odborných vedomostí a zručností žiakov. Žiak si zároveň zdokonalí komunikačné a jazykové zručnosti žiakov v anglickom jazyku. Cieľom stáže zamestnancov v OVP, job- shadowingu, je spoznať odborné školstvo v zahraničí, organizáciu, kurikulum, porovnať, inšpirovať sa a aplikovať poznatky do našich osnov z odborných predmetov a anglického jazyka. Partner, Institut Pere Martell zabezpečí v rámci odbornej stáže žiakom našej školy prácu na profesionálnych CNC strojoch, ktoré v našej škole nemáme. Žiaci sa naučia obsluhovať CNC stroje a samostatne vyrábať výrobok pomocou CNC strojov. Zároveň si overia svoje vedomosti a zručnosti získané počas štúdia v čítaní technickej dokumentácie, výpočte spotreby materiálu, výberu vhodného materiálu, príprave polotovarov na výrobok a prácu s drevoobrábacími strojmi. Žiaci odborov drevárstvo a nábytkárstvo a technik drevostavieb sa naučia modelovať v softweri AutoCAD generovať technickú dokumentáciu, čítať technickú dokumentáciu. Naučia sa iné spôsoby povrchovej a finálnej úpravy výrobkov. V priebehu stáže žiaci prejdú všetkými úrovňami práce na CNC strojoch, od nácviku, simulácie programu po samostatnú prácu s CNC strojmi. Výsledkom práce bude zhotovenie vlastného výrobku. Táto stáž študentov prakticky pripraví do praxe a k ich ďalšiemu rozvoju. Žiaci budú mať možnosť navštíviť drevárske firmy v okolí Tarragony, ktoré spolupracujú s Institut Pere Martell. Zlepšia si svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, rozšíria si slovnú zásobu o odbornú angličtinu a stáž v zahraničí im otvorí nové možnosti ďalšieho vzdelávania v anglickom jazyku. Počas stáže v partnerskej škole budú žiaci hodnotení bodmi ECVET za vedomosti, zručnosti a kompetencie. Tieto im budú zamenené podľa hodnotiacej stupnice v prílohe osobného záznamu žiakov na známky z odborných predmetov a odborného výcviku. Odborní učitelia a učiteľ anglického jazyka budú mať prostredníctvom job shadowingu možnosť spoznať odborné školstvo v zahraničí, organizáciu vyučovania, školské kurikulum, porovnať, inšpirovať sa a aplikovať poznatky do vlastných osnov z odborných predmetov a do výučby anglického jazyka. Učitelia budú mať možnosť nadviazať spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Účasť školy v tomto projekte bude mať v prvom rade veľký vplyv na zlepšenie zručností žiakov, ale aj na regionálny rozvoj drevárskeho školstva – škola bude informovať o stáži na web stránke školy, počas Dňa otvorených dverí - DOD JAVOR - bude projekt prezentovaný na prezentačných paneloch a video dokumentácii v aule školy. O stáži a jej výsledkoch budeme informovať v regionálnych periodikách a Drevárskom magazíne, čo zvýši záujem verejnosti o štúdium na našej škole. Žiaci aj učitelia našej školy budú mať možnosť prezentovať získané skúsenosti v národnej oblasti pri príprave žiakov na drevárske súťaže ako sú: Mladý tvorca v Nitre – celoslovenská súťaž o cenu Top výrobok, súťaž Inovácia a technická tvorivosť, Stavbárska olympiáda, SOČ, Drevená hračka a pod. Škola má prostredníctvom projektu možnosť získať partnerov na európskej úrovni a prostredníctvom partnerskej školy Institut Pere Martell a ich širších kontaktov na drevárske firmy aj zamestnávateľov pre ďalšiu spoluprácu v rámci praktického vzdelávania našich žiakov a príprave dlhodobých stáží žiakov vo firmách v zahraničí.
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska
Zvolen