Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoteláci v Írsku
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060563
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54140 €
Sumár projektu:Charakteristickou črtou študentov odborných škôl je nerovnováha medzi stavom praktických a teoretických vedomostí. Nedostatok priameho kontaktu s trhom práce a jeho pravidlami a predpismi často vedie k zamestnaniu v iných oblastiach, ktoré priamo nezodpovedajú vzdelaniu.Nedostatok plynulosti anglického jazyka, ako aj nedostatok odborných skúseností odrádzajú potenciálnych zamestnávateľov a spôsobujú, že absolventi čelia nezamestnanosti. Účastníkmi projektu sú mladí ľudia vo veku 16 - 19 rokov, ktorí študujú v nasledujúcich profesiách: hotelieri, kuchári a čašníci. Treba zdôrazniť, že väčšina týchto mladých ľudí pochádza z rodín s nízkymi príjmami s nízkou mobilitou a životnými očakávaniami. V dôsledku toho zriedka opúšťajú svoje miesto narodenia. Na druhej strane ich obmedzujú možnosti profesionálneho rozvoja . Ak vezmeme do úvahy všetky uvedené skutočnosti, môžeme zistiť, že tento projekt mobility je ideálnym nástrojom na rozvoj praktických zručností, anglického jazyka a osobného rastu. To vedie k rozvoju osobnosti a následne k zvýšeniu jeho šance na budúce zamestnanie. Skupina bude pozostávať z 15 účastníkov a 2 sprevádzajúcich osôb (učiteľa angličtiny a učiteľa odborných predmetov). Títo študenti absolvujú povinnú praktickú odbornú prípravu. Stáž bude trvať štyri týždne a bude sa konať v Írsku. Náš partner - YIT bude poskytovať stáže pre našich študentov v miestnych reštauráciách a hoteloch (potvrdený zoznam v prílohách). Trvanie umiestnenia a jeho program sú prispôsobené potrebám odbornej praxe podľa základných učebných osnov. Počas tohto obdobia budú študenti a zamestnávatelia monitorovaní zástupcami nášho partnera a sprevádzajúcimi osobami zo školy na získanie certifikátov Europass mobility, potvrdení zámestnávateľa o stážch a referenciách. Okrem stáži sa partner zaväzuje zrealizovať dva kultúrne výlety a iné kultúrne aktivity a workshopy írskeho tanca, tenisové lekcie, fotografické workshopy - podľa individuálnych preferencií žiadateľov. Na zvýšenie jazykových schopností študentov budú ubytovaní v írskych rodinách (tri jedlá denne). Partner sa tiež zaviazal, že v popoludňajších hodinách uskutoční kurz odbornej angličtiny vedený učiteľom materinského jazyka. Očakávané výsledky projektu sú: zvýšenie odbornej a jazykovej kompetencie, život v zahraničnom kultúrnom prosttredí, prekonanie bariér, ktoré vedú k rozvoju prístupu k otvorenosti a tolerancii. Týmto spôsobom chceme, aby sa naši študenti vyznačovali vysokou sebaúctou ich odborných a spoločenských hodnôt, a tak mohli nájsť svoje miesto na slovenskom a európskom trhu práce v súlade s ich vzdelaním a sú si vedomí príležitostí, ktoré ponúkajú európske vzdelávacie programy. Projekt bude tiež prínosom pre našu školu s možnosťou rozšírenia našej vzdelávacej ponuky. Naše aktivity budú obohatené o európsky rozmer - nielenže budeme vzdelávať našich mladých ľudí na základe predpísaných učebných osnov, ale aj im poskytneme príležitosť profesionálne a osobne sa rozvíjať, čo dokážeme v európskych nástrojoch, ako je Europass Mobility certifikát. Škola otvorí dvere našim študentov a povzbudí ich k účasti na iných vzdelávacích programoch v rámci Európskej únie. Výsledky tohto projektu budú zverejnené na internete (webová stránka školy, internetová stránka projektu a sociálne siete), prostredníctvom konferencií, stretnutí s rodičmi, študentmi a učiteľmi, ako aj články v miestnych a írskych novinách.
Koordinátor:Hotelová akadémia, Humenné
Humenné