Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remeslo má zlaté dno
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060567
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:90212 €
Sumár projektu:Projekt "Remeslo má zlaté dno" je určený žiakom študijného odboru hotelová akadémia, učebných odborov kaderník, cukrár a pedagogickým zamestnancom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom. Jeho cieľom je absolvovaním odborných stáži 21 žiakov a 14 pedagogických zamestnancov v Taliansku, Španielsku, Portugalsku a na Malte zlepšiť kvalitu, úroveň a postavenie školy. Snahou školy je zapracovať nové inovatívne vzdelávacie metódy zamerané na zlepšenie kvality odborného vzdelávania do interných dokumentov školy a následne do vyučovacieho procesu. Taktiež chceme hľadať ďalšie podnety a partnerov na spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, najmä však so zahraničnými partnermi. Účasťou pedagogickým zamestnancov na mobilitách ("job shadowing")získame dostatočne vyškolených a kvalifikovaných zamestnancov. V spolupráci s našimi partnermi v projekte dopracujeme európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ECVET, zlepšíme validáciu a uznávanie dosiahnutých výsledkov žiakov a zdokonalíme tak odborné vzdelávanie na našej škole s dôrazom na učňovské vzdelávanie. Účasťou žiakov na odbornej stáži chceme dosiahnuť zlepšenie ich profilu ako aj ich následné lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Hlavným cieľom projektu pre žiakov je zvýšenie ich sebavedomia, konfrontácia ale aj overenie a zdokonalenie kompetencií a zručností priamo v reštauráciách, hoteloch, cukrárskych výrobniach, kaderníckych salónoch na Malte, v Taliansku. Španielsku a Portugalsku. Zameriavame sa na oblasť zdravých jedál, regionálnych špecialít jednotlivých krajín, typických regionálnych dezertov. Žiaci učebných odborov kaderník a cukrár dostanú príležitosť tieňovaním sledovať prácu talianskych majstrov v cukrárskych výrobniach či kaderníckych salónoch a následne si to vyskúšať priamo v bežnej prevádzke. Naplnením týchto cieľov budú žiaci na vyššej teoretickej i praktickej úrovni, zlepšia si svoj profil a budú lepšie pripravení na uplatnenie sa na trhu práce doma i v zahraničí. Budú hodnotení prostredníctvom kvalifikácie ECVET. Účastníci mobilít získajú Europass mobilita s popisom nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií, Europass dodatok k vysvedčeniu s popisom za celé štúdium na škole. Vďaka úspešnej realizácii tohoto projektu škola zvýši záujem o odborné vzdelávanie i učňovské vzdelávanie, a to propagovaním možnosti získania medzinárodne uznávaných certifikátov a európskych nástrojov hodnotenia. Naplnením stanovených cieľov získame na atraktivite, budeme modernizovať a zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania, budovať kvalitnú medzinárodnú sieť, aplikovať získané poznatky do interných dokumentov školy. Výsledkom bude škola, ktorá sa sústavne modernizuje, je v spojení so svetom a jej žiaci, absolventi majú vyššie šance uplatniť sa na trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Žiar nad Hronom