Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizácia odborného vzdelávania v oblasti IT
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060568
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30547 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt je určený žiakom Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. V tomto roku 100 ročnej existencie školy zanechala na Slovensku výraznú stopu v oblasti elektrotechniky s množstvom absolventov uplatniteľných sa na trhu práce ako aj v ďalšom vzdelávaní. Mobilita žiakov sa uskutoční na pokrokovej škole podobného zamerania na Smíchovskej střední průmyslovej škole, Praha 5, Smíchov a v rýchlo rozvíjajúcej a modernej IT firme APPsolute Mobility GmbH, Nürnberg v Nemecku. Mobility budú zamerané na oblasť kybernetickej bezpečnosti a vytváranie IT aplikácií, webových riešení v zmysle moderných trendov a poznatkov. Ide o oblasti, ktoré prechádzajú prudkým rozvojom. Zároveň v týchto oblastiach chýbajú odborníci, ktorí nielen majú základné vedomosti v danej oblasti, ale majú dobré základy z IT a elektrotechniky, poznajú medziodborové vzťahy a dokážu v rýchlo vyvíjajúcom sa odvetví reagovať na nové požiadavky. Ciele tohto projektu sú nasledovné: 1. Odborná príprava a vzdelávanie žiakov 3. ročníka v oblasti kybernetickej bezpečnosti v školskom roku 2019/2020. Poznať základy z bezpečnosti systémov a sietí, základy z kryprografie a zručnosti v bezpečnostných kybernetických systémoch. 2. Odborná príprava a vzdelávanie žiakov 3. ročníka spojené s vytváraním IT aplikácií, webových riešení v zmysle moderných trendov a poznatkov praxe a učenie a vytváranie softvérových aplikácií pomocou metódy SCRUM v školskom roku 2019/2020. 3. Implementácia kybernetickej bezpečnosti a vytváranie softvérových aplikácií pomocou metódy SCRUM do osobných projektov žiakov. 4. Internacionalizácia a nadviazanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vytvárania softvérových aplikácií pomocou metódy SCRUM od roku 2019, výsledky a výstupy aplikovať do obsahu vzdelávania. Realizácia vedy a techniky na stredných odborných školách sa realizuje v minimálnom meradle, ako by bolo v dnešnej modernej dobe žiadúce. Preto chceme motivovať a podnecovať týmto projektom všetkých žiakov našej školy k realizácii vedy a techniky medzi žiakmi vo veku 15 - 19 rokov prostredníctvom vytvárania nových modelov, ELE a IT zariadení a prototypov - malé projekty vedú k veľkým projektom a tie vedú k ďalšiemu vzdelávaniu a prínosu pre vedu a techniku. Niektorí naši žiaci majú svoje patenty, resp. ich vynálezy sú vyrábané napr. aj pre Slovenskú armádu a políciu - konkrétne prototyp detektoru pohybu za pevnou prekážkou. Ďalej žiak tretieho ročníka konštruuje laminárne fontány a hľadá možnosti ich priemyselnej výroby - v súčasnosti má daný výrobok v procese patentovania. Jej použitie je možné nielen v dizajne, ale aj v gastronómii. Títo žiaci a im podobní majú veľa skvelých plánov a predstáv. Podobne zmýšľajúcich žiakov musíme motivovať, ukázať im "to správne smerovanie" v oblasti vedy a techniky aj na poli stredných škôl. Zároveň je dôležité podobným šikovným študentom ukázať medzinárodný rozmer vedy a techniky a hľadať pre ich ďalší rozvoj nové poznatky a informácie, partnerov a postupne napĺňať všetky dimenzie, ktoré si veda a technika vyžaduje. Zahraničná mobilita zároveň umožní žiakom spoznať iný vzdelávací systém, adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych podmienkach. Mobilita prispeje tiež k zlepšeniu komunikačných schopností a jazykových kompetencií. Žiaci touto mobilitou získajú nové skúsenosti, nadobudnú nové vedomosti a zručnosti, spoznajú nové praktiky, rozšíria si svoje jazykové schopnosti, oboznámia sa s kultúrou a históriou partnera projektu. Nové vedomosti, zručnosti a informácie chceme transformovať do našich podmienok a veríme, že budú prínosom nielen pre školu, žiakov a učiteľov, ale aj odbornú verejnosť v slovenskom aj medzinárodnom meradle.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Banská Bystrica