Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S gastronómiou a angličtinou úspešne na európsky trh práce
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060572
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:156023 €
Sumár projektu:Projekt sa bude realizovať počas dvoch rokov a zahrňuje pracovnú stáž žiakov v renomovaných hotelových a reštauračných zariadeniach vo vybraných krajinách v rozsahu 21 dní (včítane cesty) na pozíciách kuchár, čašník a servírka, ktoré zabezpečia sprostredkovateľské organizácie s bohatými skúsenosťami v realizovaní pracovných stáží pre žiakov stredných odborných škôl. Žiaci budú vybraní prednostne z tretieho, resp. štvrtého ročníka študijných odborov, teda vo veku 17 rokov a viac, v celkovom počte 48 a ôsmi náhradníci podľa vopred stanovených kritérií. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie úrovne odborného vzdelávania na škole, rozvíjanie žiackych vedomostí a zručností v oblasti gastronómie a jazykových kompetencií a umožniť žiakom oboznámiť sa s európskym trhom práce, a tým podporiť ich osobnostný rozvoj. Pracovná stáž v podstatnej miere prinesie žiakom aj cenné vedomosti v oblasti kultúry vybraných krajín a anglického jazyka, žiaci si zlepšia vedomosti a zručnosti v technike obsluhy, technológii prípravy jedál a objednávacích systémoch jednotlivých jedál a nápojov. Novonadobudnuté teoretické a praktické poznatky z vlastnej pracovnej stáže budú žiaci môcť porovnať so svojimi skúsenosťami z praktickej praxe na Slovensku, ale predovšetkým budú predstavovať cenný prínos pri zvyšovaní ich odbornosti v študovanom odbore a predstavovať dôležitú konkurenčnú výhodu pri hľadaní budúceho uplatnenia sa na slovenskom, európskom, resp. medzinárodnom trhu práce. Projekt zároveň prispeje k zvýšeniu reputácie školy tým, že sa nadviaže spolupráca s reštauračnými zariadeniami v partnerských krajinách, v ktorých budú môcť žiaci aj v budúcnosti vykonávať praktickú odbornú výučbu počas celej doby štúdia, a takto zviditeľnia nielen seba samých, ale aj školu. Výsledky projektu budú prezentované počas degustačnej večere kuchyne vybranej krajiny, z ktorej najlepšie vyhodnotené jedlá a miešané nápoje budú zaradené do stáleho jedálneho lístka školskej prevádzky Restaurant Belveder v Banskej Bystrici. V neposlednom rade budú výsledky, skúsenosti a poznatky pretavené do inovácie obsahu a implementácie nových vyučovacích metód do vyučovacích predmetov, týkajúcich sa gastronómie, reštauračných služieb a jazykových predmetov, ako napr. gastronómia v angličtine, konverzácia v anglickom jazyku, čím sa zároveň podporí kvalita vyučujúcich, ktorí budú čerpať poznatky a skúsenosti od kolegov a žiakov, ktorí sa zúčastnili zahraničnej stáže v rámci projektu.
Koordinátor:SOŠ hotelových služieb a obchodu
Banská Bystrica