Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničné skúsenosti nadovšetko
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060575
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50906 €
Sumár projektu:Zahraničnú stáž pod názvom „Zahraničné skúsenosti nadovšetko“ realizuje Spojená škola v Ružomberku a Vitalis GmbH zo Schkeuditz v Nemecku. Spojená škola poskytuje vzdelávanie žiakov v službách a vďaka tejto stáži rozšíri praktické vzdelávanie o medzinárodný aspekt. Cieľom zapojenia školy do medzinárodného projektu je transformovať školu na modernú inštitúciu vzdelávania, ktorá je schopná vzdelávať vysoko kvalitných pracovníkov v oblasti služieb. Projekt sa sústreďuje najmä na skvalitnenie praxe žiakov a vzdelávania v odborných predmetoch, zlepšenie profesijnej kvality absolventa školy, osobnostný rozvoj, zvýšenie motivácie žiakov o prácu. Zameriava sa na rozvoj odborných kompetencií a zručností učiteľov na uskutočnenie novej medzinárodnej spolupráce. Zahraničná stáž žiakov rozvíja odborné vedomosti a zručnosti získané v škole, jazykovú úroveň, kultúrne povedomie a dáva príležitosť efektívne využívať nadobudnuté vedomostí. Účastníkmi projektu budú žiaci 2., 3. a 4. ročníka z odborov hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a kozmetik a dve sprevádzajúce osoby. Výberové konanie určí 20 žiakov, ktorí sa zúčastnia 3-týždňovej stáže v Nemecku. Bude to 10 žiakov z odboru hotelová akadémia, ktorí sa vzdelávajú v profesiách: čašník, kuchár, prevádzkar, recepčný, manažér v hotelierstve, 5 žiakov z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí získavajú kvalifikáciu v základnom a strednom stupni manažmentu cestovného ruchu a 5 žiakov z odboru kozmetik, ktorí získavajú kvalifikáciu pre prácu v kozmetickom salóne. Žiaci praxujú v prevádzkach v škole a vo firmách v meste a okolí. Na stáži v Nemecku budú žiaci z odboru hotelová akadémia praxovať v hoteloch. Náplňou ich práce budú základy všeobecných aktivít v hoteli, získajú praktické skúsenosti prácou v ubytovacích službách, v kuchyni a v reštaurácií. Náplňou práce žiakov z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu bude práca s počítačovým programom – vytvoriť obchodný plán, poznať pravidlá prijímania zamestnancov a súvisiacich nákladov, vytvoriť jednoduché databázy, spoznať formu prevádzky bezpapierovej kancelárie (kancelársky manažment). Žiaci z odboru kozmetik budú praxovať v kozmetickom salóne kde budú používať najnovšie prístroje, kozmetické prípravky a techniky ošetrovania pleti. Pred projektom učitelia poskytnú žiakom podporné aktivity ako informačný seminár, medzikultúrnu, jazykovú a odbornú prípravu. Po skončení stáže zdieľajú svoje skúsenosti v škole, v meste a na svojich pracoviskách. Očakávame, že absolvovanie zahraničnej praxe žiakmi školy sa zlepšia odborné, jazykové kompetencie žiakov aj učiteľov, zvýšia sa možnosti uplatnenia žiakov na trhu práce hneď po skončení štúdia a zvýši sa atraktivita odborného vzdelávania. Z hľadiska rozvoja osobnosti umožní žiakom poznať a chápať rozdiely v európskej kultúre a dopomôže k výchove žiakov k demokratickému občianstvu, k humanite, k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt a k uznaniu ľudských práv a slobôd. Prispeje k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov a emocionálnej zrelosti žiakov. Projekt umožní medzinárodnú prax žiakom bez ohľadu na ich sociálnu situáciu. Pedagogickí pracovníci touto skúsenosťou získajú nové zručnosti a kompetencie, ktoré budú môcť aplikovať vo vyučovacom procese v škole a zdokonalia si manažérske schopnosti a zručnosti. Žiaci získajú Europass, Certifikát o praxi, ECVET, ktoré zvýšia ich uplatnenie na trhu práce. V dlhodobom horizonte prispeje projekt k naplneniu cieľov školy, ktorá má záujem o komplexnú výchovu svojich žiakov, o profesijný rozvoj pedagógov, ktorá vzdeláva žiakov potrebných pre trh práce. Prínosom bude spolupráca so zahraničnými spoločnosťami, ktorá skvalitní odbornú prax žiakov. Žiaci na stáži získajú medzinárodné skúsenosti a ľahšie sa neskôr zapoja do praxe v zahraničných firmách na Cypre, v Grécku, Rakúsku, Taliansku a Švédsku, ktorú pre žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník, cukrár a kozmetik zabezpečuje škola. Projekt prispeje k rozvíjaniu výuky žiakov, ktorí svojím odborným profilom, teoretickými a praktickými znalosťami zodpovedajú potrebám trhu práce v SR a EÚ a sú schopní naďalej rozvíjať svoje odborné vedomosti a zručnosti. Učitelia získajú zručnosti realizovať ďalšie projekty Erasmus+ a tak zlepšia svoje profesijné a osobnostné kompetencie.
Koordinátor:Spojená škola
Ružomberok