Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2019
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060577
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:199782 €
Sumár projektu:Cieľom projektu Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2019 je nadviazať na náš úspešný prvý mobilitný projekt a pokračovať v dosahovaní a zvyšovaní odborných vedomostí, zručností a kompetencií účastníkov mobilít prostredníctvom realizácie odborných stáží ako vo firmách tak aj vo vzdelávacích inštitúciách, tak aby boli nadobudnuté vzdelávacie výstupy, ktoré nie je možné získať v domácom prostredí z rôznych dôvodov. Konzorcium tvoria stredné odborné školy ekonomického a business zamerania: Obchodná akadémia Trebišov, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa a Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves a občianske združenie Reštart, ktoré je koordinátorom konzorcia, keďže má s projektmi financovanými EÚ dostatočné skúsenosti. Projektu sa zúčastní 78 žiakov ekonomických odborov a 9 sprevádzajúcich osôb, pričom 44 žiakov absolvuje krátkodobé mobility v škole/tréningových centrách v Dudley College v UK, 34 žiakov absolvuje krátkodobú mobilitu vo firmách v Španielsku (v spolupráci s Mobility Projects), Nemecku (v spolupráci s CorEdu) a Poľsku (v spolupráci s Malopolska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy). 12 zamestnancov z oblasti manažmentu vzdelávania a pedagógov OVP sa zúčastní odborného rozvoja, pozorovaní a job shadowingu. Získavanie odborných vedomostí a kompetencií prebehne u partnera CorEdu v Nemecku a ako aj vo firmách a školách v Španielsku. Aktivity napĺňajú ciele Európskych plánov rozvoja zapojených škôl ako aj európskych priorít v národnom kontexte Erasmus+, konkrétne podpora vzdelávania prácou (plánované stáže žiakov vo firmách) a zvyšovanie kvality poskytovania OVP (plánované odborné vzdelávanie pedagógov v zahraničí). Vďaka realizácií predchádzajúcich mobilít majú členovia konzorcia s koordinátorom ako aj zahraničnými partnermi vytvorené dobré komunikačné kanály a rozdelené zodpovednosti, čo predikuje úspešnú realizáciu tohoto projektu. V rámci projektu budú využívané prvky ECVET a to prostredníctvom zadefinovania vzdelávacích výstupov a systému ich hodnotenia a uznávania. Snahou projektu je aj integrácia žiakov so zdravotným, sociálnym alebo iným znevýhodnením (za cieľ si kladieme účasť aspoň 10% znevýhodnených). Projekt okrem nadobudnutia a rozvoja odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov prispieva aj k rozvoju osobnostných a sociálnych kompetencií a napĺňa myšlienku internacionalizácii zapojených organizácií. Projekt má priamy dopad nie len na zapojených účastníkov a vysielajúce organizácie ale zároveň pomáha prenosu príkladov dobrej praxe zo zahraničia do regiónu, podnecuje dlhodobú spoluprácu na lokálnej, regionálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Vďaka realizácií mobilít pozorujeme medzi žiakmi rozšírenie povedomia o Erasmus+ a o trhu práce na úrovni EÚ, a tiež u pedagógov zvýšený záujem o odborný rozvoj prostredníctvom mobilít, nakoľko pripravujú žiakov nielen pre slovenský ale aj nemecký trh práce, resp. nemeckých zamestnávateľov na Slovensku. U vedenia škôl došlo vďaka inšpirácií mobilitou v UK k hľadaniu nových príležitostí a aktivít na regionálnej aj európskej úrovni. Aktuálne realizovaný projekt úspešne naštartoval aktívnu spoluprácu v rámci konzorcia aj s lokálnymi a európskymi partnermi a tento projekt nám pomôže medzinárodnú spoluprácu výrazne zintenzívniť.
Koordinátor:RESTART
Martin