Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprava strojov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060580
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11584 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola agrotechnická so sídlom v Topoľčanoch, má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a jej poslaním je príprava kvalitných odborníkov pre poľnohospodárstvo. Škola sa snaží zabezpečiť rovnováhu medzi teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, preto podporuje odbornú prax študentov v reálom prostredí firiem. Zabezpečujeme mobilitu študentov v spolupráci s poľnohospodárskymi podnikmi v širokom okolí, v ktorých žiaci absolvujú prax. Kompetencie a zručnosti žiakov chceme zlepšiť nielen spoluprácou so slovenskými podnikmi, ale aj zahraničnou stážou v opravárenských dielňach partnerskej školy v zahraničí. Hlavným cieľom je príprava kvalifikovaných odborníkov pre pracovný trh v rámci EÚ, zvýšenie adaptability na rôzne pracovné prostredia, rozvoj odborných, metodických a osobnostných kompetencií. Na zabezpečenie tohto cieľa je nevyhnutný profesionálny rozvoj žiakov v členských krajinách EÚ. V tomto prostredí sa stretnú s novými normami, pracovnými postupmi, technickými zariadeniami a bezpečnosťou práce. Špecifickým cieľom projektu je prepojiť teóriu s praxou a svetom práce a prostredníctvom partnerského učenia sa umožniť žiakom získať lepšie uplatnenie na trhu práce doma, ale aj v rámci ostatných krajín EÚ, nakoľko je dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch s praxou. Nové prostredie bude obohacujúcou skúsenosťou, stážisti získajú nový pohľad na prácu v zahraničnej organizácii, na pracovné podmienky a organizáciu práce. Zvýši sa ich samostatnosť a sebadôvera. Projekt je tiež motivačným nástrojom na zlepšenie študijných výsledkov, ktoré sú jedným z kritérií výberu žiakov. Počet a profil účastníkov: stážisti vycestujú v mesiaci október na trojtýždňovú mobilitu do Českej zemědelskej akademie v Humpolci. Spolu vycestuje 5 žiakov. Všetci stážisti sú žiakmi učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár. Počas štúdia získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti v oblasti montážnych a demontážnych prác, diagnostiky a opráv traktorov a poľnohospodárskych strojov. Partnerská škola zabezpečuje ubytovanie, stravovanie, pracovnú náplň a pracovisko pre stážistov. Pracovná doba bude 7 hodín denne. Pri realizácii projektu budú použité dotazníky, pohovor, pozorovanie, záznam o priebehu praxe, denník a správa o mobilite. Projekt zvýši kompetencie a zručnosti stážistov a možnosti uplatnenia na trhu práce, podporí myšlienku kultúrnej tolerancie a rešpektu a posilní i dobré meno školy. Prispeje k integrácii nových poznatkov a skúseností do školských vzdelávacích programov. Projekt podáva rovnako aj partnerská škola, čo poskytuje významný priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
Koordinátor:Stredná odborná škola agrotechnická Tovarnícka 1632 Topoľčany
Topoľčany