Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pripravujeme sa na európsky trh práce
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060585
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29410 €
Sumár projektu:Podnetom pre realizáciu tohto projektu je snaha pre modernizáciu a skvalitnenie vzdelávacieho procesu našej školy prostredníctvom zapojenia sa do európskeho trhu práce. Hlavným cieľom je získanie praktických skúseností, vedomostí a zručností v reálnom pracovnom prostredí v partnerských organizáciách. Realizácia projektu prispeje k osobnostnému rozvoju účastníkov, zvýši sa ich sebavedomie, získajú motiváciu, širší rozhľad z multikultúrnej spoločnosti, porozumenie interkultúrnych rozdielov. Hlavná podstata projektu spočíva v obohatení znalostí a zručností v podobe odbornej praxe vo vybraných firmách. Do aktivít sa zapojí spolu 15 žiakov a dve sprevádzajúce osoby. Ide o žiakov 5. ročníka bilingválnej obchodnej akadémie vo veku 18-19 rokov. Tieto mobility budú trvať 14 dní, počas ktorých sa žiaci aktívne zapoja do pracovného života konkrétnej organizácie, budú mať možnosť komunikovať nielen so svojimi mentormi v práci, ale aj s členmi hostiteľských rodín, v ktorých budú bývať počas pobytu. Zároveň tak spoznajú kultúru danej krajiny, oboznámia sa s jej zvykmi a tradíciami a spoznajú mentalitu iného národa. Na zhodnotenie prínosu výsledkov mobility využijeme nástroj Europass a spôsob uznávania výsledkov ECVET - relevantný pre sektor odborného vzdelávania a prípravy. Predpokladáme, že počas mobility si účastníci preveria doteraz nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Zároveň získajú nové skúsenosti, ktoré im uľahčia vstup na trh práce v rámci európskeho priestoru. Účasť na projekte bude mať aj dlhodobejší prínos pre školu. Nadobudnuté kompetencie v príprave, organizácii, monitorovaní a samotnom riadení projektu pomôžu v budúcnosti pri ďalšom vzdelávaní manažmentu, pre pedagogických pracovníkov budú motiváciou na prípravu ďalších projektov. Štúdium na škole sa stane atraktívnejším pre potenciálnych študentov a študenti školy budú mať motiváciu pre zlepšovania sa v dosahovaných výsledkoch, ktoré sú jedným z kritérií účasti na projekte.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Bernoláková 26, Zlaté Moravce
Zlaté Moravce