Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mladé firmy a internet vecí v Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060591
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44782 €
Sumár projektu:Na jeseň 2019 plánujeme trojtýždňovú stáž pre 8 žiakov 3. a 4. ročníka odboru právo a podnikanie, 8 žiakov 3. a 4. ročníka odboru informačné a digitálne technológie a jedného vyučujúceho odborných predmetov v portugalskom meste Braga. So žiakmi bude ďalej vyslaný jeden pedagogický pracovník ako sprevádzajúca osoba, ktorý bude dohliadať na plnenie dohodnutého obsahu stáže. Rovnako ako pred dvoma rokmi, našim partnerom bude sprostredkovateľská agentúra, ktorá zároveň poslúži ako koncový podnik pre dvojicu žiakov a pedagogického pracovníka. Stáž sa zameriava na oblasti, v ktorých plánujeme zlepšenie a získanie nových skúseností - zakladanie a vedenie vlastného podniku, podpora start-upov a ďalej internet vecí a správa softvéru pre koncept Smart City. Žiaci budú pracovať v pracovné dni v malých podnikoch, investičných spoločnostiach a softvérových firmách, absolvujú kurz portugalčiny a vo voľnom čase sa zoznámia s kultúrnymi centrami, pamätihodnosťami a prírodnými krásami Portugalska. Vzdelávacie výstupy v odbore právo a podnikanie odrážajú skúsenosti so zakladaním firmy, jej riadením, logistikou, personalistikou a administratívou. Výstupy v odbore informačné a digitálne technológie obsahujú schopnosť navrhnúť jednoduchý softvér internetu vecí, prácu so sieťou prepájajúci prenášané dáta a spravovanie aplikácií. Vyučujúci získa skúsenosti z mladej firmy, ktorá v krátkom čase expandovala a neustále rozširuje svoju ponuku a kvalitu služieb. Osobne si vyskúša prácu v oddelení monitoringu a medzinárodných vzťahov. Účastníci obdržia certifikát Europass-Mobilita a ECVET. Po skončení stáže budeme o projekte rokovať v projektovom tíme, informujeme svojich žiakov, budúcich žiakov, rodičov, partnerov a širokú verejnosť a získané poznatky začleníme do vzdelávacích programov odborných predmetov. Hlavným vplyvom bude zlepšenie odborných zručností a zlepšenie kariérnych skúseností účastníkov, získanie praxe v oblasti, ktorú poznajú len v teoretickej rovine, zlepšenie jazykových zručností a posilnenie osobných kompetencií a všeobecného rozhľadu. Škola získa spätnú väzbu o kvalite svojej odbornej prípravy, vďaka stáži pedagóga potom praktické skúsenosti, ktoré využije vo výučbe ekonomických predmetov. Vyslaný pedagóg prerokuje skúsenosti v projektovom tíme a aj v rámci predmetovej komisie. Bude schopný z vlastnej skúsenosti hovoriť o novinkách v rýchlo sa meniacom trhu a pripraví podklady pre výučbu, ktoré budú využívať aj kolegovia. Z dlhodobého hľadiska očakávame skvalitnenie odbornej prípravy, zvýšenie motivácie žiakov k učeniu, záujem o zahraničné stáže a aktivity Európskej únie, lepšie uplatnenie absolventov na pracovnom trhu a tiež rozvoj súkromného podnikania a IT priemyslu.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
Poprad