Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metódy digitálnej a výtvarnej propagácie výrobkov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060593
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38592 €
Sumár projektu:Projekt s názvom Metódy digitálnej a výtvarnej propagácie produktov je určený pre 12 žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene, odbore propagačné výtvarníctvo a propagačná grafika. Zahraničná prax situovaná do portugalského mesta Braga umožní žiakom transformovať teoretické vedomosti na praktické zručnosti, zoznámiť sa s prostredím špičkovej zahraničnej spoločnosti, prirodzene sa učiť od profesionálov a porovnať potreby a priania zahraničných klientov s domácim prostredím. Obsahom stáže je zaradenie účastníkov na rôzne pozície vo firmách a oddeleniach, ktoré sa zameriavajú na výtvarnú propagáciu a grafiku - webová grafika a dizajn, reklamný dizajn, produktová grafika a dizajn. Budú sa podieľať na všetkých čiastkových úlohách, ktoré súvisia s uvedením výrobku na trh - tvorba propagačných materiálov, návrh loga, všetkých druhov publikácií, tvorba kompletného firemného dizajnu vrátane webových stránok a reklamných kampaní. Stáž prinesie účastníkom praktické pracovné návyky, naučí ich novým technikám, zvýši ich samostatnosť a posilní sebavedomie, čím prispeje k profesnému a osobnému rozvoju. Žiaci budú počas stáže nútení aplikovať v reálnych situáciách vedomosti a zručnosti získané štúdiom. Účastníci si tiež overia svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, a to pri rokovaní s pracovným tímom, s klientmi a pri bežnom živote v meste. Žiaci budú motivovaní k neustálemu zlepšovaniu, k samostatnému rozhodovaniu, obhajovaniu vlastných nápadov a kreatívnych riešení. Škola si vyskúša nový hodnotiaci nástroj ECVET, ktorý bude aplikovaný na podobné projekty a v budúcnosti aj na hodnotenie súvislých praxí počas štúdia. Výsledky projektu bude projektový tím a účastníci šíriť medzi širokú verejnosť, čím zaistí dostatočnú propagáciu projektu a tiež prezentáciu svojich vlastných odborov. Výsledky projektu budú mať tiež hmotnú povahu, žiaci si prostredníctvom certifikátov a tiež materiálov, ktoré budú dokumentovať výrobky, na ktorých sa podieľali, rozšíri svoje osobné portfólio, čo im pomôže zvýšiť kvalifikáciu a získať v budúcnosti kvalifikovanú pracovnú pozíciu. Prenos skúseností, ktoré účastníci získajú, do slovenských podnikov pomôže postupnému približovaniu hospodárskej úrovne regiónu ostatným regiónom. Výber účastníkov zo všetkých žiakov daných odborov bez rozdielu sociálnej situácie a pohlavia podporuje rovnaké pracovné príležitosti. Stáž v historickom a umelecky bohatom meste rozšíri žiakom ich kultúrne obzory, zoznámi ich s národným bohatstvom iného národa, s originálnymi a inšpiratívnymi pamiatkami, čo pomôže ich umeleckému a osobnému rozvoju. Poznanie životného štýlu iného národa podporí otvorenosť iným kultúram.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola
Zvolen