Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoločne to dokážeme
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060595
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29850 €
Sumár projektu:Spojená škola Banská Bystrica so svojimi organizačnými zložkami zabezpečuje prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch v profesiách, ktoré pokrývajú v celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu, digitálnych sietí a tiež obchodu a služieb cestovného ruchu. Škola experimentálne vyučuje odbor autotronik štvrtý rok, v tomto školskom roku by malo končiť experimentálne obdobie. Prvýkrát škola v odbore bude vykonávať maturitné skúšky. Vzhľadom k tomuto prelomovému obdobiu je potrebné, aby pedagógovia pripravujúci žiakov na maturitné skúšky z odborných predmetov, získali odborné vedomosti, poznali inovatívne metódy výučby a oboznámili sa s postupmi a obsahom skúšok v zahraničí. Ciele projektu: 1. získať praktické zručnosti u žiakov a umožniť im rozvoj odborných vedomostí, praktických zručností a nadobudnúť skúsenosti z odlišných postupov pri výkone profesie v iných krajinách. Získať zručnosti pri výkone niektorých činností autotronika. Zároveň stáž má byť aj praktickou pomocou pri zvládaní učiva a jej využitie pri maturitnej skúške, 2. u pedagógov získať odborné vedomosti, inovatívne metódy vyučovania v odbore autotronik, získať zručnosti pri odbornom výcviku, poznať postupy a osobitosti pri maturitnej skúške, 3. upevniť a rozvinúť spoluprácu s partnerskou školou, vytvárať užšiu spoluprácu pri odovzdávaní informácií o nových trendoch a odboroch vzdelávania a nových metódach pri vyučovaní a odbornom výcviku. Pre žiakov sme zvolili krátkodobú mobilitu učiacich sa v OVP (A1) v rozsahu 12 dní + 2 dni cesta, pre pedagógov sme pripravili aktivitu odborná príprava zamestnancov (A5) v rozsahu 5 dní + 2 dni cesta. Aktivita (A1): Účastníkmi odbornej praxe sú 12 žiaci 3. ročníka odboru autotronik. Žiaci sa zúčastňujú na praxi v dielňach školy a u zamestnávateľov. Niektorí žiaci sa zúčastnili na krátkodobých výmenných pobytoch v zahraničí, ale väčšine žiakov z tohto ročníka, táto skúsenosť chýba. Účastníci na stáži budú zaradení na jednotlivé pracoviská do dielní. Počas stáže budú pracovať v 3 rôznych dielňach školy. Časť praxe absolvujú u zamestnávateľov. Aktivita (A5): účastníkmi sú 2 majstri OV a 4 učitelia odborných predmetov. Je nutné, aby pedagógovia pripravujúci žiakov na maturitné skúšky z odborných predmetov, získali odborné vedomosti, poznali inovatívne metódy výučby a oboznámili sa s postupmi a obsahom maturitných skúšok v zahraničí. Účastníci budú zaradení na jednotlivé pracoviská a do tried súbežne so žiakmi. Počas 5 dní absolvujú pozorovanie v triedach 3. a 4. ročníka odboru autotronik a zúčastnia sa aj prác na pracovisku dielne školy a jeden deň priamo u zamestnávateľov. Počas stáže budú pozorovať vyučovací proces s dôrazom na používané metódy vyučujúcich, podľa tematických celkov a obsahu odovzdávaných informácií. Cieľom tejto aktivity bude získať podrobné informácie o priebehu maturitnej skúšky, analyzovať dokumenty z maturitnej skúšky a poznať obsah prípravy na maturitnú skúšku. Dopady na účastníkov stáže: (A1) Účastníci získajú nové odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti z odboru autotronik. Žiaci získajú vzťah k práci, zlepšia sa ich pracovné návyky. Vytvoria si kontakty so žiakmi školy, ale aj so zamestnancami školy. Na základe absolvovania stáže získajú zručnosti a vedomosti, ktoré vyžaduje prax a tým si zvýšia uplatniteľnosť na európskom trhu práce. (A5) Pedagógovia získajú odborné vedomosti z vyučovania v odbore autotronik, spoznajú vyučovacie metódy používané v zahraničí, budú konfrontovaní so systémom vzdelávania, prepojením vyučovania a praxe. Rozšíria si odborné vedomosti. Získajú informácie o príprave a realizácii maturitných skúšok v odbore autotronik. Získajú informácie o zavádzaní moderných metód do praktického vyučovania, zlepšia si metodológiu výučby v jednotlivých vzdelávacích procesoch. Dopad na školu: Žiadateľ projektu realizovaním projektu bude mať rozhľadenejších žiakov, ktorí budú šíriť svoje skúsenosti v rámci školy, pričom cieľovou skupinou budú žiaci i pedagogickí zamestnanci. Škola na základe skúsenosti stáže bude korigovať ŠkVP pre odbor autotronik. Žiadateľ projektu realizovaním mobility získa nielen odborné vedomosti o teoretickom a praktickom vyučovaní odboru autotronik od prijímajúcej organizácie Střední odbornej škole a Středního odborního učiliště, Hradec Králové, ale prenesene aj z Portugalska, Nemecka a Poľska, pretože školy a podniky z týchto krajín sú partnermi školy v Hradci Králové.
Koordinátor:Spojená škola
Banská Bystrica