Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cestujeme za gastronomickými a kultúrnymi zážitkami
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060598
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59665 €
Sumár projektu:SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra už niekoľko rokov spolupracuje so strednými odbornými školami v zahraničí v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu. Škola má taktiež vybudované stabilné partnerstvá so zamestnávateľmi v regióne – reštauračnými zariadeniami – kde žiaci zbierajú cenné praktické skúsenosti. Realizáciou projektu budeme napĺňať potreby školy, predovšetkým: 1. Internacionalizovať obsah vyučovania pre všetky študijné a učebné odbory tak, aby boli žiaci pripravení pracovať v multietnickom prostredí, poznali medzinárodnú gastronómiu, vedeli realizovať voľnočasové aktivity, aktivity v oblasti cestovného ruchu s vyššou pridanou hodnotou. 2. Zvyšovať jazykovú vybavenosť žiakov a zlepšovať ich odborné vedomosti a zručnosti v súlade s medzinárodnými trendami v gastronómii a v cestovnom ruchu. Ciele projektu: 1. podporiť získanie praktických zručností u žiakov a umožniť im rozvoj odborných skúseností, odlišných postupov pri výkone profesie v iných krajinách, získať zručnosti v oblasti gastronómie a hotelových služieb, ako aj v manažmente cestovného ruchu 2. upevniť osobný rozvoj žiakov v prístupe ku klientom, posilniť toleranciu voči iným národom, tradíciám a zvyklostiam 3. získať zručnosti a vedomosti, ktoré vyžaduje prax a tým si zvýšiť uplatniteľnosť na európskom trhu práce. 4. zlepšiť jazykové kompetencie žiakov z anglického, maďarského a ruského jazyka 5. získané vedomosti, zručnosti a skúsenosti žiakov absolvujúcich stáž a sprevádzajúcich osôb odovzdať ostatným žiakom v triedach a v ďalších rokoch rozšíriť učebné plány školy o získané poznatky Očakávame zlepšenie účastníkov v kompetenciách: - jazykových – predovšetkým v konverzačnej oblasti a odbornej terminológii - odborných – poznať rozličné prístupy a postupy poskytovania služieb, predovšetkým vo vinárstve, baristike, vo vidieckom turizme, poznať iné druhy surovín, ich spracovanie a technologické postupy v modernej gastronómii - praktických zručnostiach – v príprave a podávaní jedál a nápojov, vedieť uvariť jedlá charakteristické pre danú krajinu, vedieť vykonávať činnosti v zariadeniach cestovného ruchu ako sú cestovné kancelárie, knižnice, informačné kancelárie - sociálnych - zlepšenie komunikačných zručností s klientom, vystupovania na verejnosti a tímovej spolupráce Mobility sa budú realizovať: Obchodni akademie a Hotelova skola Havlickuv Brod, Česká republika Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Tokaj, Maďarsko PANEVEZIO MARGARITOS RIMKEVICAITES PASLAUGU IR VERSLO MOKYKLA Panevezys, Litva. Pre žiakov sme zvolili krátkodobú 14 dňovú stáž v troch rôznych destináciách. Projektu sa zúčastní 32 žiakov, z toho 12 učňov. Škola chce zapojiť do projektu 6 žiakov zo sociálne zvýhodneného prostredia a 1 žiaka zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poruchami. Realizujeme ju pre žiakov odbor kuchár, čašník a služby v cestovnom ruchu. Aktivity pre odbor kuchár - poznanie technológií národných a regionálnych jedál, vedieť pripraviť 4 miestne špeciality, poznať suroviny, ktoré sú typické pre región v gastronómii. Odbor Čašník - vedieť jednoduchú a zložitú obsluhu, obsluhovať vo vínnych pivniciach, podávať víno, čapovať pivo, pripravovať čaj, kávu. Vedieť pripraviť raut, a obsluhovať kongresových hostí. Služby v cestovnom ruchu - poznať kultúrne, prírodné a technické pamiatky regiónu, vedieť pripraviť ponuku pre klientov hotelov, vedieť spraviť Itinerár a realizovať výlet, sprevádzať klientov. Vedieť vypracovať ponuku zájazdu so zreteľom na osobitosti regiónu a využitím zážitkového programu. Dopady na účastníkov stáže: - zvýšia si odbornosť - zlepšia prístup ku klientom, budú vedieť profesionálne komunikovať s klientmi - zlepšia si sociálne vzťahy s nadriadenými a kolegami na pracovisku - zlepšia si praktické zručností v oblasti gastronómie, cestovného ruchu, obsluhy, podľa ich odborného zamerania - spoznajú regionálne a národné kuchyne partnerov, nové suroviny pri príprave jedál a nápojov - na základe absolvovania stáže získajú zručnosti a vedomosti, ktoré vyžaduje prax a tým si zvýšia uplatniteľnosť na európskom trhu práce - zlepšia si sociálne a jazykové kompetencie Žiadateľ projektu realizovaním mobility získa: - rozhľadenejších žiakov, ktorí budú šíriť svoje skúsenosti v rámci školy - lepšie pripravených žiakov na prax - upevnenie medzinárodných partnerstiev, internacionalizáciu vyučovania - skúsenosti s organizáciou stáže - skúsenosti s hodnotením ECVET - skúsenosti z integrovania žiakov zo slabého sociálneho prostredia
Koordinátor:Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
Nitra